PRK 3506 PR - teorier og strategier

PRK 3506 PR - teorier og strategier

Kurskode: 
PRK 3506
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

PR-/kommunikasjonsmedarbeidere og -ledere spiller en nøkkelrolle for hvordan og om organisasjoner lykkes, og fagområdet utvikler seg stadig som en følge av denne viktige rollen. I dag kalles PR ofte virksomhetskommunikasjon (”corporate communication”) eller organisasjonskommunikasjon (”organizational communication”). De ulike begrepene dekker imidlertid et felles mål; å hjelpe organisasjoner med å bygge relasjoner til interessentgruppene sine, inkludert kunder. Introduksjonskurset til PR-faget er planlagt med tanke på å gi en innføring i teorier og praktiske aktiviteter for studenter som ønsker å spesialisere seg i PR/kommunikasjon.

Dette kurset legger grunnlaget for å kunne gå videre til mer dyptpløyende kurs og pensum innen PR-området. Kurset gir et bredt innblikk i ”public relations”: tilhørende teori, yrket, metodikk og praksis. Det gir et innblikk i hva PR egentlig er og hva det omfatter, historisk opprinnelse, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori samt oppdaterte case-studier. Dette kurset vil også ta for seg PR-praksis i frivillige og humanitære organisasjoner, medlemsorganisasjoner, idrettsforeninger osv.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide en grundig forståelse for ledelse av ”public relations; PR-historie, hvorfor fagområdet er viktig, fagets rolle i organisasjoner, hvilke som er de grunnleggende PR-funksjonene, PR-verktøy og hvordan PR kan integreres og samspille med markedskommunikasjon.

Spesielt vil studentene tilegne seg kunnskap om:

 • Grunnleggende kommunikasjonsteorier, modeller og fagterminologi som brukes i praktisk PR eller virksomhetskommunikasjon,
 • Grunnlaget for kommunikasjon som en ledelsesfunksjon og et instrument som hjelper organisasjoner å nå sine mål,
 • Hvordan media arbeider,
 • Grunnlaget for effektiv kommunikasjon og hvordan dette kan måles,
 • ”Issues management”/omverdensanalyse og organisasjonens samfunnsrolle,
 • Metode for strategisk kommunikasjonsplanlegging.
Ferdighetsmål

Etter avsluttet kurs skal studentene være i stand til å:

 • Forklare de grunnleggende teoriene innen PR,
 • Beskrive prosessen med å lage en PR-/kommunikasjonsplan,
 • Identifisere de forskjellige interessentgruppene til en organisasjon og forklare rollene disse har i forhold til ulike typer organisasjoner,
 • Forklare hvordan PR blir praktisert i forskjellige typer organisasjoner; som private bedrifter, frivillige organisasjoner og i offentlig sektor.
 • Skissere de teknologiske, organisasjonsmessige og globale utfordringene innen PR-området.
Holdningsmål
 • En generell bevissthet rundt betydningen av kommunikasjon for å bygge relasjoner som gir økt tillit til en organisasjon hos alle interessentgrupper, noe som igjen vil påvirke organisasjonens totale omdømme.
Kursets innhold
 • PR /kommunikasjonens rolle i organisasjoner
 • PR-historie
 • Et teoretisk grunnlag for PR
 • Etikk, jus og profesjonalitet
 • Planleggingsprosessen
 • Medierelasjoner
 • Intern-/medarbeiderkommunikasjon
 • Relasjoner til lokalsamfunnet
 • Økonomiske relasjoner
 • PR i frivillig sektor
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Virksomhetskommunikasjon/PR
Læreprosess og tidsbruk

Undervisningen i kurset er fordelt mellom forelesninger og veiledning. Studentene kan ta kontakt med foreleser for veiledning.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35061
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Ja1 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Flervalgs- og kortssvarseksamen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35061
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60Nei1 Måned(er)Gruppe (1 - 3)Caseanalyse.
Studenter bør arbeide i grupper på inntil tre (3) studenter, selv om regelverket åpner for å arbeide alene, eller to og to. De skal velge seg ut en organisasjon som er stor nok til å ha minst én ansatt som primært arbeider med kommunikasjon, i sektorer som handel, industri, transport, branding, frivillig sektor, offentlig sektor eller annet. Informanten i organisasjonen må arbeide med strategisk kommunikasjon og/eller PR. I samtale/intervju med informanten skal de samle data og diskutere et spesifikt, konkret kommunikasjonscase/eksempel med vedkommende.
Ytterlige informasjon vil bli gitt når caset presenteres i klassen, etter kortsvarsprøven.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
PRK35061
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Nei20 Minutt(er)Gruppe ( 1 - 3)Studentene skal presentere caset sitt i powerpoint eller tilsvarende. Kun studenter som er til stede under presentasjonen, får poeng for den. Gruppen må være den samme som i eksamenskomponent II, caseanalysen.
(Inntil 20 minutter)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Flervalgs- og kortssvarseksamen.
Eksamenskode:PRK35061
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Måned(er)
Kommentar:Caseanalyse.
Studenter bør arbeide i grupper på inntil tre (3) studenter, selv om regelverket åpner for å arbeide alene, eller to og to. De skal velge seg ut en organisasjon som er stor nok til å ha minst én ansatt som primært arbeider med kommunikasjon, i sektorer som handel, industri, transport, branding, frivillig sektor, offentlig sektor eller annet. Informanten i organisasjonen må arbeide med strategisk kommunikasjon og/eller PR. I samtale/intervju med informanten skal de samle data og diskutere et spesifikt, konkret kommunikasjonscase/eksempel med vedkommende.
Ytterlige informasjon vil bli gitt når caset presenteres i klassen, etter kortsvarsprøven.
Eksamenskode:PRK35061
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:20 Minutt(er)
Kommentar:Studentene skal presentere caset sitt i powerpoint eller tilsvarende. Kun studenter som er til stede under presentasjonen, får poeng for den. Gruppen må være den samme som i eksamenskomponent II, caseanalysen.
(Inntil 20 minutter)
Eksamenskode:PRK35061
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Forberedelse til undervisning60Time(r)
Eksamen1Time(r)
Innlevering(er)109Time(r)Arbeid med prosjektoppgave.
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:109 Time(r)
Kommentar:Arbeid med prosjektoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brønn, Peggy Simcic; Bang, Tor; Bonvik, Øystein cop. 2015 En innføring i PR: teori, prosess, praksis   Fagbokforlaget  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ihlen, Øyvind cop. 2013 PR og strategisk kommunikasjon: teorier og fagidentitet   Universitetsforl