PRK 3506 PR - teorier og strategier

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

PRK 3506 PR - teorier og strategier


Kursansvarlig
Tor Bang

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
PR-/kommunikasjonsmedarbeidere og -ledere spiller en nøkkelrolle for hvordan og om organisasjoner lykkes, og fagområdet utvikler seg stadig som en følge av denne viktige rollen. I dag kalles PR ofte virksomhetskommunikasjon (”corporate communication”) eller organisasjonskommunikasjon (”organizational communication”). De ulike begrepene dekker imidlertid et felles mål; å hjelpe organisasjoner med å bygge relasjoner til interessentgruppene sine, inkludert kunder. Introduksjonskurset til PR-faget er planlagt med tanke på å gi en innføring i teorier og praktiske aktiviteter for studenter som ønsker å spesialisere seg i PR/kommunikasjon.

Dette kurset legger grunnlaget for å kunne gå videre til mer dyptpløyende kurs og pensum innen PR-området. Kurset gir et bredt innblikk i ”public relations”: tilhørende teori, yrket, metodikk og praksis. Det gir et innblikk i hva PR egentlig er og hva det omfatter, historisk opprinnelse, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori samt oppdaterte case-studier. Dette kurset vil også ta for seg PR-praksis i frivillige og humanitære organisasjoner, medlemsorganisasjoner, idrettsforeninger osv.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal opparbeide en grundig forståelse for ledelse av ”public relations; PR-historie, hvorfor fagområdet er viktig, fagets rolle i organisasjoner, hvilke som er de grunnleggende PR-funksjonene, PR-verktøy og hvordan PR kan integreres og samspille med markedskommunikasjon.

Spesielt vil studentene tilegne seg kunnskap om:

 • Grunnleggende kommunikasjonsteorier, modeller og fagterminologi som brukes i praktisk PR eller virksomhetskommunikasjon,
 • Grunnlaget for kommunikasjon som en ledelsesfunksjon og et instrument som hjelper organisasjoner å nå sine mål,
 • Hvordan media arbeider,
 • Grunnlaget for effektiv kommunikasjon og hvordan dette kan måles,
 • ”Issues management”/omverdensanalyse og organisasjonens samfunnsrolle,
 • Metode for strategisk kommunikasjonsplanlegging.

Ferdighetsmål
Etter avsluttet kurs skal studentene være i stand til å:
 • Forklare de grunnleggende teoriene innen PR,
 • Beskrive prosessen med å lage en PR-/kommunikasjonsplan,
 • Identifisere de forskjellige interessentgruppene til en organisasjon og forklare rollene disse har i forhold til ulike typer organisasjoner,
 • Forklare hvordan PR blir praktisert i forskjellige typer organisasjoner; som private bedrifter, frivillige organisasjoner og i offentlig sektor.
 • Skissere de teknologiske, organisasjonsmessige og globale utfordringene innen PR-området.

Holdninger
En generell bevissthet rundt betydningen av kommunikasjon for å bygge relasjoner som gir økt tillit til en organisasjon hos alle interessentgrupper, noe som igjen vil påvirke organisasjonens totale omdømme.


Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brønn, Peggy S, Tor Bang og Øystein Bonvik. 2015. En innføring i PR. Fagbokforlaget

Anbefalt litteratur
Bøker:
Ihlen, Øyvind. 2013. PR og strategisk kommunikasjon : teorier og fagidentitet. Universitetsforlaget

Emneoversikt

 • PR /kommunikasjonens rolle i organisasjoner
 • PR-historie
 • Et teoretisk grunnlag for PR
 • Etikk, jus og profesjonalitet
 • Planleggingsprosessen
 • Medierelasjoner
 • Intern-/medarbeiderkommunikasjon
 • Relasjoner til lokalsamfunnet
 • Økonomiske relasjoner
 • PR i frivillig sektor
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Virksomhetskommunikasjon/PR

Dataverktøy
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Læreprosess og tidsbruk
Undervisningen i kurset er fordelt mellom forelesninger og veiledning. Studentene kan ta kontakt med foreleser for veiledning.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Delta på forelesninger
36
Forberedelse til forelesninger
36
Arbeid med prosjektoppgave
128
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Karakter i dette kurset baseres på følgende aktiviteter og vekting:

  1) En times individuell flervalgs-eksamen (Multiple choice) på skolen midt i semesteret: teller 20 %
  2) En cirka fireukers case-analyse (et gruppearbeid med inntil tre studenter): teller 50 %
  3) En tretimers individuell skriftlig eksamen: teller 30 %

  Endelig karakter blir gitt på grunnlag av alle deler av evalueringen.
  Det er mulig å få bestått (få karakter) på kurset selv om en av evalueringselementene ikke er bestått.


  Eksamenskode(r)
  PRK 35061 – Prosessevaluering teller 100 % av den endelige karakteren i PRK 3506 PR - teorier og strategier, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Individuell eksamen 1 time - Ingen hjelpemidler
  Case - Alle hjelpemidler
  Individuell eksamen 3 timer - Ingen hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.


  Tilleggsinformasjon
  Faglærer forbeholder seg retten til å sette sammen grupper til eksamenskomponent 2, case-analyse