ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

Kurskode: 
ORG 2000
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Birgit Helene Jevnaker
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in Action - Final Bachelor Program in Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
ORG 2001
ORG 2002
Introduksjon

Leadership in Action er avsluttende Bachelor Program i ledelse og inngår som obligatorisk program på 30 studiepoeng frem til tittelen Bachelor of Management.

Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. BIs Leadership in Action tilbyr derfor en kombinasjon av:
- samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer,
- valgmuligheter og tilpasset "skreddersøm" av en del av kurslitteraturen og individuell læringsoppgave,
- prosjektoppgave nyttig for den enkeltes interesse og evt. virksomhet,
- forankring i en egnet kunnskapsramme og personlig veiledning til videre læring,
- og bruk av aksjonslæring og aktiv refleksjon for å øve en dypere bevissthet om sider ved ledelse og organisering.

Kunnskapsmål

Målet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning innen fagområdet ledelse og organisering.
Gjennom kurset forventes derfor studenten å erverve seg følgende kunnskap, ferdigheter og holdninger:

Kunnskapsmål

 • Vise forståelse og bevissthet om kompetent ledelse;
 • Kjenne til og utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Programmet tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, utfordringer og spørsmålsstillinger - og ”konfronterer” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og kunnskap og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon. Programmet søker også å fremme flere perspektiver på ledelse. Ledelse og organisering er komplekse fag og praksisområder der man aldri blir utlært. I kontrast til enkle oppskrifter ønsker vi derfor å utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Ferdighetsmål
 • Være med å bidra til nyskapning innen ledelse og organisering. Det inkluderer å utvikle ferdigheter for integrert læring og øve bevissthet om kompetent ledelse.

Programmet ser ledelse som en mulighet for bl.a. å utløse potensial i mennesker og fornyelse i virksomhet gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handling (jf. navnet Leadership in Action, evt. LiA el. Ledelse i aksjon). Gjennom prosjektarbeid og andre oppgaver i grupper, og selvstendig, vil deltakeren arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Arbeidsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.
 

Holdningsmål
 • En konstruktiv reflektert holdning; evne til å stille spørsmål rundt ledelse, organisasjon og utvikling;
 • Vise forståelse for eget og andres bidrag til ledelse.

Dette innebærer å fange opp og utvikle en konstruktiv og reflektert holdning til konkrete, aktuelle og fremtidsorienterte spørsmålsformuleringer rundt ledelse, organisasjon, og fornyelse. Kort sagt, eget arbeid med integrert læring vektlegges. Ordet integritet knytter an til det deltakerne kan fra før og det å finne gode muligheter for videre læring på en etisk måte. Målgruppen er primært voksne mennesker med ledererfaring som ønsker å utvikle sitt lederskap og kvalifisere seg til nye oppgaver. Målgruppen er også medarbeidere som har levd lenge i en organisasjon og har ambisjoner om å ta fatt på den utfordringen det er å bli leder og/eller medskaper.

Kursets innhold

Leadership in Action, avsluttende Bachelor Program i ledelse, består av følgende fem emner:

 1. Ledelse i perspektiv.
 2. Strategisk ledelse og organisering.
 3. Personlig og kompetent ledelse.
 4. Samspill og ledelse i nettverk.
 5. Ledelse i aksjon.

Nye perspektiver på ledelse i aksjon vektlegges. Det inkluderer innsikter om ledelse, nytenkning og strategisk design i komplekse praksis-situasjoner, samt utvikling av eget bidrag til ledelse i aksjon sammen med andre. Mer utfyllende informasjon om emnene gis på kursets nettside. Rekkefølgen på emne 2-4 kan tilpasses etter lokale behov men slik tilpasning skal være kjent for deltakerne i god tid. Programmet vil også fleksibelt ta opp emner på tvers av emnene for en best mulig integrert læring og ut fra behov under programmets gjennomføring.

Pensum vil samlet omfatte ca 2250 sider fordelt på obligatorisk litteratur og litteratur valgt av den enkelte deltaker i samråd med programansvarlige i forhold til valgte problemstillinger.

Læreprosess og tidsbruk

Programmets struktur baseres på prinsippene nærhet og distanse. Programmet gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter ORG 2001 og i 2. semester ORG 2002. (Samlingene kan organiseres litt fleksibelt i samråd med nasjonalt fagansvarlig, og utgjør totalt inntil vanligvis 15 dager). Èn av samlingene (f.eks. den siste) vurderes vanligvis lagt til annet kurssted (i inn- el. utland) - for å gi økt samspill, opplevelseslæring, grenseoverskridende kompetanse - med et koordinert faglig og aksjonslæringsorientert opplegg.

Studenten må sette av nok tid til å arbeide med dette kurset. For å gi best mulig integrert læring i teori/praksis baseres programmet på aktiv deltakelse fra studentene, forankret i regelmessig tilstedeværelse, gruppearbeid og medansvar for læring. Alle oppsatte samlinger inklusive studieturer er normalt obligatoriske (med samlet tilstedeværelse på minst 75 %), dette er en forutsetning for å få godkjent eksamen i kurset. Merk derfor at alle fravær skal holdes på et absolutt minimum, de må meldes på forhånd og må alltid godkjennes av kursledere. 

Programmet Leadership in action skal knyttes opp mot deltakernes egen virkelighet. Deltakerne skal således bringe med seg spørsmålsstillinger fra egen hverdag som medarbeider/leder. Disse bearbeides i løpet av programmet gjennom meningsfylt erfaringsutveksling, aksjons- og refleksjonsoppgaver og gjennom et prosjektarbeid.

Den enkelte deltaker skal, innen gitte rammer, utvikle sitt eget pensum og eksamineres i sitt eget pensum. Studenten må videre vise god innsikt i obligatorisk pensum. Selvvalgt fordypningslitteratur må samlet sett tilfredsstille kursets faglige bachelor nivå. 

Det vil bli gitt veiledning under forelesning og personlig veiledning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. 

Til samlingene og veiledning skal studentene normalt forberede og presentere sine valgte problemstillinger og innfallsvinkler. For synopsisoppgaven gis inntil 1 time veiledning per student. For prosjektoppgaven tilbys det inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe.
 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes itslearning i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med (1) en individuell skriftlig synopsis og (2) en muntlig eksamen i ledelse i aksjon, og (3) en prosjektoppgave (1-3 deltakere). Evalueringene er en integrert del av læreprosessen. Alle tre eksamener må være fullført og bestått for å oppnå godkjent karakter. 

(1) Skriftlig synopsiseksamen

Deltakerne skal skrive en individuell synopsisbesvarelse som er et teori- og refleksjonsnotat (3-5 s., ekskl. referanser og vedlegg).
Oppgaven beskrives skriftlig og publiseres ved kursstart. Valgt problemstilling basert på individuell valgt og relevant litteratur (min. ca. 600 s. selvvalgt og minst 200 s. fra obligatorisk, i alt min. 800 s.) gjøres i samråd med og godkjennes av programansvarlig.
Videre instrukser gis i samling og på kurssiden. Synopsisbesvarelsen skal innleveres i forkant av muntlig eksamen (se under). Kriterier for vurdering av skriftlig synopsiseksamen er: 

 1. Skriftlig presentert evne til å finne fruktbare og relevante synsvinkler og fremlegge kunnskap i forhold til formulering av en avgrenset problemstilling eller fokusert emne.
 2. Skriftlig presentert evne til å drøfte og sammenfatte via et perspektivrikt, aktivt reflekterende og selvstendig, gjerne kreativt, forhold til kunnskap, kilder, og den valgte problemstilling.
 3. Skriftlig presentert kompetanse og modenhet til å nærme seg og reflektere om å kunne samhandle på konstruktive og etiske måter i forhold til ledelses- og organiseringsdilemmaer og de fokuserte utfordringer. Synopsiseksamen skal med andre ord få frem det kunnskapsbaserte, erkjennende og gjerne nyskapende/nytenkende.

 

(2) Muntlig eksamen i ledelse i aksjon
Deltakerne skal gjennomføre en muntlig eksamen om ledelse i aksjon, ut fra sitt eget individuelle synopsisarbeid og egen læring i relasjon til ledelse i aksjon. Det skriftlige synopsisnotatet (se over) bringes med til muntlig eksamen (uten påtegninger). Kriterier for vurdering til muntlig eksamen er:

1. Presentert evne til å kunne finne fruktbare og relevante synsvinkler og fremlegge kunnskap i forhold til formulering av en avgrenset problemstilling/fokusert emne og i relasjon til ledelse i aksjon.

2. Presentert evne til å drøfte via et perspektivrikt, aktivt reflekterende og selvstendig, gjerne kreativt, forhold til kunnskap, kilder, og den valgte problemstilling i relasjon til ledelse i aksjon.

3. Presentert kompetanse og modenhet til å nærme seg og reflektere om å kunne samhandle på konstruktive og etiske måter i forhold til ledelses- og organiseringsdilemmaer og de fokuserte utfordringer. Muntlig eksamen skal få frem innsikter og refleksjoner hos kandidaten rundt det aksjonsbaserte i ledelse og organisasjonsutvikling med hjelp av kunnskapsbaserte, erkjennende og gjerne nyskapende innfallsvinkler og nytenkning.

I den muntlige eksamenen inngår med andre ord samtale om eget synopsisarbeid og kandidatens videre refleksjon over egen valgt litteratur med både teori og evne til å anvende kunnskap på eksempler fra ledelse i handling. Den skriftlige synopsiseksamen er en forutsetning og et grunnlag for muntlig eksamen. Kandidaten kan også i den muntlige eksamen bli invitert til en samtale om emner fra obligatorisk pensum. .

(3) Prosjektoppgave
Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven er på maks. 25 s. ekskl. vedlegg, og skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale. Egen eksamensoppgave beskriver oppgaven nærmere, samt gir vurderingskriterier.

 

Kvalifikasjoner

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
15
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
20 Uke(r)
Kommentar: 
Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ORG 20003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
25
Gruppering: 
Individuell
Kommentar: 
Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle skriftlige arbeidet (synopsistekst uten noen påskrifter) som grunnlag for muntlig eksamen.
Eksamenskode: 
ORG 20004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ORG 20005
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.