ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse


Kursansvarlig
Birgit H Jevnaker

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Leadership in Action er avsluttende Bachelor Program i ledelse og inngår som obligatorisk program på 30 studiepoeng frem til tittelen Bachelor of Management.

Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. BIs Leadership in Action tilbyr derfor en kombinasjon av:
- samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer,
- valgmuligheter og tilpasset "skreddersøm" av en del av kurslitteraturen og individuell læringsoppgave,
- prosjektoppgave nyttig for den enkeltes interesse og evt. virksomhet,
- forankring i en egnet kunnskapsramme og personlig veiledning til videre læring,
- og bruk av aksjonslæring og aktiv refleksjon for å øve en dypere bevissthet om sider ved ledelse og organisering.

Læringsmål

Målet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning innen fagområdet ledelse og organisering.

Gjennom kurset forventes derfor studenten å erverve seg følgende kunnskap, ferdigheter og holdninger:

Kunnskapsmål

  • Vise forståelse og bevissthet om kompetent ledelse;
  • Kjenne til og utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Programmet tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, utfordringer og spørsmålsstillinger - og ”konfronterer” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og kunnskap og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon. Programmet søker også å fremme flere perspektiver på ledelse. Ledelse og organisering er komplekse fag og praksisområder der man aldri blir utlært. I kontrast til enkle oppskrifter ønsker vi derfor å utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Ferdighetsmål
  • Være med å bidra til nyskapning innen ledelse og organisering. Det inkluderer å utvikle ferdigheter for integrert læring og øve bevissthet om kompetent ledelse.

Programmet ser ledelse som en mulighet for bl.a. å utløse potensial i mennesker og fornyelse i virksomhet gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handling (jf. navnet Leadership in Action, evt. LiA el. Ledelse i aksjon). Gjennom prosjektarbeid og andre oppgaver i grupper, og selvstendig, vil deltakeren arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Arbeidsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.

Holdningsmål
  • En konstruktiv reflektert holdning; evne til å stille spørsmål rundt ledelse, organisasjon og utvikling;
  • Vise forståelse for eget og andres bidrag til ledelse.

Dette innebærer å fange opp og utvikle en konstruktiv og reflektert holdning til konkrete, aktuelle og fremtidsorienterte spørsmålsformuleringer rundt ledelse, organisasjon, og fornyelse. Kort sagt, eget arbeid med integrert læring vektlegges. Ordet integritet knytter an til det deltakerne kan fra før og det å finne gode muligheter for videre læring på en etisk måte. Målgruppen er primært voksne mennesker med ledererfaring som ønsker å utvikle sitt lederskap og kvalifisere seg til nye oppgaver. Målgruppen er også medarbeidere som har levd lenge i en organisasjon og har ambisjoner om å ta fatt på den utfordringen det er å bli leder og/eller medskaper.

Forkunnskaper
Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Coghlan, David and Teresa Brannick. 2014. Doing action research in your own organization. 4th ed. Sage
Farstad, Per og Birgit Helene Jevnaker. 2010. Design i praksis : designledelse og innovasjon. Universitetsforlaget. s. 7-36 og 122-124. (Videre lesn. anbefalt før samling Samspill og ledelse i nettverk)
Ibsen, Henrik. 2005. Bygmester Solness. Gyldendal. Annen utg. kan brukes. (OBS Alle leser dette skuespillet; utgangspkt. for dialog om ledelse)
Klemsdal, Lars. 2013. Hva trenger vi ledere til? : organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal akademisk
Klev, Roger, Morten Levin. 2009. Forandring som praksis : endringsledelse gjennom læring og utvikling. 2. utg. Fagbokforlaget
Krogh, Georg von, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. 2001. Slik skapes kunnskap : hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning i organisasjoner. NKS Forlaget. Hele boken unntatt kap. 10
Moxnes, Paul. 2007. Fasett-mennesket : personlighet og rolle : et lederopplæringsperspektiv. Forl. Paul Moxnes
Sewerin, Thomas. 2012. En plass i stolen : en arbeidsbok for grupper om grupper. 2. utg. Tertulia books. (Sewerins bok finnes også på engelsk i en utvidet versjon som inkl. coaching).


Artikler:
Alvesson, Mats. 2011. Hvordan motivere individer. Personalkonsepter, organisasjonsidentitet og drivkrefter. Magma. 03. Fagbokforlaget i samarbeid med ECONA. 33-40
Samling strategiartikler (1-2 artikler plukkes ut av faglærer)


Annet:
- Utdelt materiale er obligatorisk.
Det tas forbehold om endringer i litteratur. Informasjon om obligatorisk litteratur foreligger normalt i god tid før kursstart (for spørsmål, ta kontakt med lokal programansvarlig).Anbefalt litteratur
Bøker:
Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik. 2008. Endringskynisme. Gyldendal akademisk
Arnulf, Jan Ketil. 2012. Hva er ledelse. Universitetsforlaget
Askheim, Ola Gaute Aas, Tor Grenness. 2008. Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. Universitetsforlaget
Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal. 2014. Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse : strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 5. utg. Gyldendal akademisk
Brøgger, Benedicte, red.. 2007. Å tjene på samarbeid : medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling. Gyldendal akademisk
Haaland, Frode Hübertz og Frode Dale. 2005. På randen av ledelse : en veiviser i førstegangsledelse. Gyldendal akademisk
Johannessen, Stig O. 2011. Myter og erfaringer om ledelse : et kompleksitetsperspektiv. Gyldendal akademisk
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2009. Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utg. Fagbokforlaget. Del II, og videre kap. 8, 10, 12.
Kvalnes, Øyvind. 2012. Etikk og samfunnsansvar. Universitetsforlaget
Kvålshaugen, Ragnhild og Grete Wennes. 2012. Organisere og lede. Fagbokforlaget
Løwendahl, Bente R. og Fred E. Wenstøp. 2010. Grunnbok i strategi. 3. utg. Cappelen akademisk. (Anbefalt. Sjekk med faglærer hvilken strategibok klassen kommer til å bruke mest.)
Martinsen, Øyvind L., red. 2009. Perspektiver på ledelse. 3. utg. Gyldendal akademisk
Selvik, Arne. 2005. Omgitt av løgnere : om ærlige tilbakemeldinger til ledere. Fagbokforlaget
Strand, Torodd. 2007. Ledelse, organisasjon og kultur. 2. utg. Fagbokforlaget. (Nyttig også som oppslagsbok)
Sørhaug, Tian. 1996. Om ledelse : makt og tillit i moderne organisering. Universitetsforlaget. (f.eks. kap. 2)
Yukl, Gary A. 2013. Leadership in organizations. 8th ed. Pearson. (Gir oversikt over klassisk ledelsesforskning internasjonalt)


Artikler:
Jevnaker, Birgit H. 2000. Dynamikk mellom innovasjon og design i bedrifter. Magma. Innblikk i hvordan ledere kan samarbeide og utvikle ny strategisk kompetanse i bedriftens fornyelse, design og innovasjonsprosesser (ev. utdeles).

Annet:
Obs: Faglærer skal godkjenne egen valgt pensumdel som kommer i tillegg til oppført obl. litteratur i kurset. Det forventes at studentene leser den obligatoriske litteraturen men ikke alt som står under anbefalt. Dette er tips som kan brukes i egen valgt litteratur.


Emneoversikt
Leadership in Action, avsluttende Bachelor Program i ledelse, består av følgende fem emner:
  1. Ledelse i perspektiv.
  2. Strategisk ledelse og organisering.
  3. Personlig og kompetent ledelse.
  4. Samspill og ledelse i nettverk.
  5. Ledelse i aksjon.
Nye perspektiver på ledelse i aksjon vektlegges. Det inkluderer innsikter om ledelse, nytenkning og strategisk design i komplekse praksis-situasjoner. Mer utfyllende informasjon om emnene gis på kursets nettside. Rekkefølgen på emne 2-4 kan tilpasses etter lokale behov men slik tilpasning skal være kjent for deltakerne i god tid. Programmet vil også fleksibelt ta opp emner på tvers av emnene for en best mulig integrert læring og ut fra behov under programmets gjennomføring.

Pensum vil samlet omfatte ca 2250 sider fordelt på obligatorisk litteratur og litteratur valgt av den enkelte deltaker i samråd med programansvarlige i forhold til valgte problemstillinger.

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Programmets struktur baseres på prinsippene nærhet og distanse. Programmet gjennomføres over to semestre Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter ORG 2001 og i 2. semester ORG 2002. (Samlingene kan organiseres litt fleksibelt i samråd med nasjonalt fagansvarlig, og utgjør totalt inntil vanligvis 15 dager). Èn av samlingene (f.eks. den siste) vurderes vanligvis lagt til annet kurssted (i inn- el. utland) - for å gi økt samspill, opplevelseslæring, grenseoverskridende kompetanse - med et koordinert faglig og aksjonslæringsorientert opplegg.

Studenten må sette av nok tid til å arbeide med dette kurset. For å gi best mulig integrert læring i teori/praksis baseres programmet på aktiv deltakelse fra studentene, forankret i regelmessig tilstedeværelse, gruppearbeid og medansvar for læring. Alle oppsatte samlinger inklusive studieturer er normalt obligatoriske (med samlet tilstedeværelse på minst 75 %), dette er en forutsetning for å få godkjent eksamen i kurset . Merk derfor at alle fravær skal holdes på et absolutt minimum, de må meldes på forhånd og må alltid godkjennes av kursledere.


Programmet Leadership in action skal knyttes opp mot deltakernes egen virkelighet. Deltakerne skal således bringe med seg spørsmålsstillinger fra egen hverdag som medarbeider/leder. Disse bearbeides i løpet av programmet gjennom meningsfylt erfaringsutveksling, aksjons- og refleksjonsoppgaver og gjennom et prosjektarbeid.

Den enkelte deltaker skal, innen gitte rammer, utvikle sitt eget pensum og eksamineres i sitt eget pensum. Selvvalgt fordypningslitteratur må samlet sett tilfredsstille kursets faglige bachelor nivå.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes itslearning i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser.

Arbeidskrav
Ingen

Eksamen
Programmet avsluttes med en individuell muntlig synopsiseksamen og innlevering av en prosjektoppgave (1-3 deltakere).
Evalueringene er en integrert del av læreprosessen. Begge eksamener må være fullført og bestått for å oppnå godkjent karakter.

(1) Synopsiseksamen:
Deltakerne skal skrive en individuell synopsisoppgave som er et teori- og refleksjonsnotat (3-5 s., ekskl. referanser og vedlegg).
Oppgaven beskrives skriftlig og utdeles ved kursstart. Valgt problemstilling basert på individuell valgt og relevant litteratur (ca. 600 s. selvvalgt og minst 200 s. fra obl., i alt min. 800 s.) gjøres i samråd med og godkjennes av programansvarlig.
Videre instrukser gis i samling og på kurssiden. Synopsisoppgaven skal innleveres i forkant av, og bringes med til muntlig eksamen (uten påtegninger). Dette individuelle arbeidet er en forutsetning og et grunnlag for muntlig synopsiseksamen. Kandidaten kan også i denne muntlige eksamen bli invitert til en samtale om emner fra obligatorisk pensum.

Kriterier for vurdering til synopsiseksamen er:
1) Presentert evne til å finne fruktbare og relevante synsvinkler og fremlegge kunnskap i forhold til formulering av en avgrenset problemstilling eller fokusert emne.
2) Presentert evne til å drøfte og sammenfatte via et perspektivrikt, aktivt reflekterende og selvstendig, gjerne kreativt, forhold til kunnskap, kilder, og den valgte problemstilling.
3) Presentert kompetanse og modenhet til å nærme seg det å kunne samhandle på konstruktive og etiske måter i forhold til ledelses- og organiseringsdilemmaer og de fokuserte utfordringer. Synopsiseksamen skal med andre ord få frem det kunnskapsbaserte, erkjennende og gjerne nyskapende/nytenkende.
Karakteren fastsettes på grunnlag av den muntlige synopsiseksamen der skriflig synopsis og refleksjon over egen valgt litteratur inngår i vurderingen (det gis her kun én karakter).

(2) Prosjektoppgave:
Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven er på maks. 25 s. ekskl. vedlegg, og skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale. Egen eksamensoppgave beskriver oppgaven nærmere, samt gir vurderingskriterier.


Eksamenskode(r)
Kurset består av følgende deler:
ORG 20001 Leadership in Action - Muntlig synopsiseksamen som teller 40 % for å oppnå godkjent karakter i ORG 2000, 30 studiepoeng.
ORG 20002 Leadership in Action - Prosjektoppgave som teller 60% for å oppnå godkjent karakter i ORG 2000, 30 studiepoeng.

Begge eksamener må være fullført og bestått med samlet karakter E eller bedre for å oppnå godkjent karakter i kurset ORG 2000, 30 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle skriftlige arbeidet (synopsistekst uten noen påskrifter) som grunnlag for muntlig eksamen.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon