ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

Kurskode: 
ORG 2000
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Birgit Helene Jevnaker
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
ORG 2001
ORG 2002
Introduksjon

Leadership in Action er avsluttende Bachelor Program i ledelse og inngår som obligatorisk program på 30 studiepoeng frem til tittelen Bachelor of Management.

Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. BIs Leadership in Action tilbyr derfor en kombinasjon av:
- samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer,
- valgmuligheter og tilpasset "skreddersøm" av en del av kurslitteraturen og individuell læringsoppgave,
- prosjektoppgave nyttig for den enkeltes interesse og evt. virksomhet,
- forankring i en egnet kunnskapsramme og personlig veiledning til videre læring,
- og bruk av aksjonslæring og aktiv refleksjon for å øve en dypere bevissthet om sider ved ledelse og organisering.

Kunnskapsmål

Målet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning innen fagområdet ledelse og organisering.
Gjennom kurset forventes derfor studenten å erverve seg følgende kunnskap, ferdigheter og holdninger:

Kunnskapsmål

 • Vise forståelse og bevissthet om kompetent ledelse;
 • Kjenne til og utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Programmet tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, utfordringer og spørsmålsstillinger - og ”konfronterer” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og kunnskap og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon. Programmet søker også å fremme flere perspektiver på ledelse. Ledelse og organisering er komplekse fag og praksisområder der man aldri blir utlært. I kontrast til enkle oppskrifter ønsker vi derfor å utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Ferdighetsmål
 • Være med å bidra til nyskapning innen ledelse og organisering. Det inkluderer å utvikle ferdigheter for integrert læring og øve bevissthet om kompetent ledelse.

Programmet ser ledelse som en mulighet for bl.a. å utløse potensial i mennesker og fornyelse i virksomhet gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handling (jf. navnet Leadership in Action, evt. LiA el. Ledelse i aksjon). Gjennom prosjektarbeid og andre oppgaver i grupper, og selvstendig, vil deltakeren arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Arbeidsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.
 

Holdningsmål
 • En konstruktiv reflektert holdning; evne til å stille spørsmål rundt ledelse, organisasjon og utvikling;
 • Vise forståelse for eget og andres bidrag til ledelse.

Dette innebærer å fange opp og utvikle en konstruktiv og reflektert holdning til konkrete, aktuelle og fremtidsorienterte spørsmålsformuleringer rundt ledelse, organisasjon, og fornyelse. Kort sagt, eget arbeid med integrert læring vektlegges. Ordet integritet knytter an til det deltakerne kan fra før og det å finne gode muligheter for videre læring på en etisk måte. Målgruppen er primært voksne mennesker med ledererfaring som ønsker å utvikle sitt lederskap og kvalifisere seg til nye oppgaver. Målgruppen er også medarbeidere som har levd lenge i en organisasjon og har ambisjoner om å ta fatt på den utfordringen det er å bli leder og/eller medskaper.

Kursets innhold

Leadership in Action, avsluttende Bachelor Program i ledelse, består av følgende fem emner:

 1. Ledelse i perspektiv.
 2. Strategisk ledelse og organisering.
 3. Personlig og kompetent ledelse.
 4. Samspill og ledelse i nettverk.
 5. Ledelse i aksjon.

Nye perspektiver på ledelse i aksjon vektlegges. Det inkluderer innsikter om ledelse, nytenkning og strategisk design i komplekse praksis-situasjoner. Mer utfyllende informasjon om emnene gis på kursets nettside. Rekkefølgen på emne 2-4 kan tilpasses etter lokale behov men slik tilpasning skal være kjent for deltakerne i god tid. Programmet vil også fleksibelt ta opp emner på tvers av emnene for en best mulig integrert læring og ut fra behov under programmets gjennomføring.

Pensum vil samlet omfatte ca 2250 sider fordelt på obligatorisk litteratur og litteratur valgt av den enkelte deltaker i samråd med programansvarlige i forhold til valgte problemstillinger.

Læreprosess og tidsbruk

Programmets struktur baseres på prinsippene nærhet og distanse. Programmet gjennomføres over to semestre Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter ORG 2001 og i 2. semester ORG 2002. (Samlingene kan organiseres litt fleksibelt i samråd med nasjonalt fagansvarlig, og utgjør totalt inntil vanligvis 15 dager). Èn av samlingene (f.eks. den siste) vurderes vanligvis lagt til annet kurssted (i inn- el. utland) - for å gi økt samspill, opplevelseslæring, grenseoverskridende kompetanse - med et koordinert faglig og aksjonslæringsorientert opplegg.

Studenten må sette av nok tid til å arbeide med dette kurset. For å gi best mulig integrert læring i teori/praksis baseres programmet på aktiv deltakelse fra studentene, forankret i regelmessig tilstedeværelse, gruppearbeid og medansvar for læring. Alle oppsatte samlinger inklusive studieturer er normalt obligatoriske (med samlet tilstedeværelse på minst 75 %), dette er en forutsetning for å få godkjent eksamen i kurset. Merk derfor at alle fravær skal holdes på et absolutt minimum, de må meldes på forhånd og må alltid godkjennes av kursledere. 

Programmet Leadership in action skal knyttes opp mot deltakernes egen virkelighet. Deltakerne skal således bringe med seg spørsmålsstillinger fra egen hverdag som medarbeider/leder. Disse bearbeides i løpet av programmet gjennom meningsfylt erfaringsutveksling, aksjons- og refleksjonsoppgaver og gjennom et prosjektarbeid.

Den enkelte deltaker skal, innen gitte rammer, utvikle sitt eget pensum og eksamineres i sitt eget pensum. Studenten må videre vise god innsikt i obligatorisk pensum. Selvvalgt fordypningslitteratur må samlet sett tilfredsstille kursets faglige bachelor nivå. 

Det vil bli gitt veiledning under forelesning og personlig veiledning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. 

Til samlingene og veiledning skal studentene normalt forberede og presentere sine valgte problemstillinger og innfallsvinkler. For synopsisoppgaven gis inntil 1 time veiledning per student. For prosjektoppgaven tilbys det inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe.
 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes itslearning i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med en individuell muntlig synopsiseksamen og innlevering av en prosjektoppgave (1-3 deltakere). Evalueringene er en integrert del av læreprosessen. Begge eksamener må være fullført og bestått for å oppnå godkjent karakter.

(1) Synopsiseksamen
Deltakerne skal skrive en individuell synopsisoppgave som er et teori- og refleksjonsnotat (3-5 s., ekskl. referanser og vedlegg).
Oppgaven beskrives skriftlig og utdeles ved kursstart. Valgt problemstilling basert på individuell valgt og relevant litteratur (min. ca. 600 s. selvvalgt og minst 200 s. fra obligatorisk, i alt min. 800 s.) gjøres i samråd med og godkjennes av programansvarlig.
Videre instrukser gis i samling og på kurssiden. Synopsisoppgaven skal innleveres i forkant av, og bringes med til muntlig eksamen (uten påtegninger). Dette individuelle arbeidet er en forutsetning og et grunnlag for muntlig synopsiseksamen. Kandidaten kan også i denne muntlige eksamen bli invitert til en samtale om emner fra obligatorisk pensum.

Kriterier for vurdering til synopsiseksamen er:

 1. Presentert evne til å finne fruktbare og relevante synsvinkler og fremlegge kunnskap i forhold til formulering av en avgrenset problemstilling eller fokusert emne.
 2. Presentert evne til å drøfte og sammenfatte via et perspektivrikt, aktivt reflekterende og selvstendig, gjerne kreativt, forhold til kunnskap, kilder, og den valgte problemstilling.
 3. Presentert kompetanse og modenhet til å nærme seg det å kunne samhandle på konstruktive og etiske måter i forhold til ledelses- og organiseringsdilemmaer og de fokuserte utfordringer. Synopsiseksamen skal med andre ord få frem det kunnskapsbaserte, erkjennende og gjerne nyskapende/nytenkende.

Karakteren fastsettes på grunnlag av den muntlige synopsiseksamen der skriflig synopsis og refleksjon over egen valgt litteratur inngår i vurderingen (det gis her kun én karakter).

(2) Prosjektoppgave
Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven er på maks. 25 s. ekskl. vedlegg, og skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale. Egen eksamensoppgave beskriver oppgaven nærmere, samt gir vurderingskriterier.

Kvalifikasjoner

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
ORG 20001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei -Individuell Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle skriftlige arbeidet (synopsistekst uten noen påskrifter) som grunnlag for muntlig eksamen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ORG 20002
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: -
Kommentar:Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle skriftlige arbeidet (synopsistekst uten noen påskrifter) som grunnlag for muntlig eksamen.
Eksamenskode:ORG 20001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Beskrevet under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode:ORG 20002
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Coghlan, David; Brannick, Teresa 2014 Doing action research in your own organization 4th ed Sage  
Farstad, Per; Jevnaker, Birgit Helene cop. 2010 Design i praksis: designledelse og innovasjon   Universitetsforl ss. 7-75, og 80-92, samt 122-124 og s. 152 (videre lesn. anbefalt før samling om Samspill og nettverk).
Ibsen, Henrik 2005 Bygmester Solness   Gyldendal Annen utg. kan brukes. (OBS Alle leser dette skuespillet; utgangspkt. for dialog om ledelse)
Klemsdal, Lars 2013 Hva trenger vi ledere til?: organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner   Gyldendal akademisk  
Klev, Roger; Levin, Morten 2009 Forandring som praksis: endringsledelse gjennom læring og utvikling 2. utg Fagbokforl  
Krogh, Georg von; Ichijo, Kazuo; Nonaka, Ikujiro; Lillejord, Sølvi 2001 Slik skapes kunnskap: hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning i organisasjoner   NKS forl Hele boken unntatt kap. 10.
Sewerin, Thomas cop. 2012 En plass i stolen: en arbeidsbok for grupper om grupper 2. utg Tertulia books (Sewerins bok finnes også på engelsk i en utvidet versjon som inkl. coaching.)
Moxnes, Paul 2016 Fasettmennesket: personlighet og rolle : et utviklingsperspektiv 2. utg Fagbokforl Hele boken untatt noen deler (unntatt ss. 1-14, 21-48, 96-106, 151-169, 206-210, 212-214, 328-332).
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alvesson, Mats 2011 Hvordan motivere individer: Personalkonsepter, organisasjonsidentitet og drivkrefter   Magma. 03. Fagbokforlaget i samarbeid med ECONA  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond ؘystein 2008 Endringskynisme   Gyldendal akademisk  
Arnulf, Jan Ketil cop. 2012 Hva er ledelse   Universitetsforl  
Askheim, Ola Gaute Aas; Grenness, Tor cop. 2008 Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag   Universitetsforl  
Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E.; Thorbjørnsen, Kari Marie 2014 Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler 5. utg Gyldendal akademisk  
Brøgger, Benedicte; Bentzen, Armand 2007 Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling   Gyldendal akademisk  
Haaland, Frode Hübertz; Dale, Frode 2005 På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse   Gyldendal akademisk  
Johannessen, Stig O. 2011 Myter og erfaringer om ledelse: et kompleksitetsperspektiv   Gyldendal akademisk  
Kvalnes, Øyvind cop. 2012 Etikk og samfunnsansvar   Universitetsforl  
Kvålshaugen, Ragnhild; Wennes, Grete cop. 2012 Organisere og lede: dilemmaer i praksis   Fagbokforl  
Løwendahl, Bente R.; Wenstøp, Fred; Fjeldstad, Øystein D. 2010 Grunnbok i strategi 3. utg Cappelen akademisk (Anbefalt. Sjekk med faglærer hvilken strategibok klassen kommer til å bruke mest.)
Selvik, Arne; Administrativt forskningsfond cop. 2005 Omgitt av løgnere: om ærlige tilbakemeldinger til ledere   Fagbokforl  
Strand, Torodd 2007 Ledelse, organisasjon og kultur 2. utg Fagbokforl (Nyttig også som oppslagsbok)
Sørhaug, Tian cop. 1996 Om ledelse: makt og tillit i moderne organisering   Universitetsforl (f.eks. kap. 2)
Hennestad, Bjørn W. cop. 2015 Kulturbevisst ledelse: fra ord til handling   Universitetsforl feks ss. 127-200.
Birkinshaw, Julian; Poulsson, Poul Henrik 2014 Bli en bedre sjef: hvorfor god ledelse er så vanskelig   Cappelen Damm akademisk  
Kaufmann, Geir; Kaufmann, Astrid 2015 Psykologi i organisasjon og ledelse 5. utg Fagbokforl Del II, og videre kap. 8, 10, 12.. Dette kan brukes som en oppslagsbok - der spesifikke deler refereres til.
M; M 2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jevnaker, Birgit H. 2000 Dynamikk mellom design og innovasjon     Innblikk i hvordan ledere kan samarbeide og utvikle ny strategisk kompetanse i bedriftens fornyelse, design og innovasjonsprosesser (ev. utdeles).
Andersen, Svein S. 2010 Stor suksess gjennom små, intelligente feil      

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Samling strategiartikler (1-2 artikler plukkes ut av faglærer)

Notes to students:

Utdelt materiale er obligatorisk.

Notes to students:

Faglærer skal godkjenne egen valgt pensumdel som kommer i tillegg til oppført obl. litteratur i kurset. Det forventes at studentene leser den obligatoriske litteraturen men ikke alt som står under anbefalt. Dette er tips som kan brukes i egen valgt litteratur.

 

Notes to students:

Det tas forbehold om endringer i litteratur. Informasjon om obligatorisk litteratur foreligger normalt i god tid før kursstart (for spørsmål, ta kontakt med lokal programansvarlig).