Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 2920 Statistikk for økonomer

MET 2920 Statistikk for økonomer

Kurskode: 
MET 2920
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Einar Christopher Wellén
Kursnavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et grunnleggende statistikk-kurs og inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk-administrative fag. Kurset gir en innføring i statistisk tenkemåte herunder grunnleggende sannsynlighetsteori, enkelte statistiske metoder og elementær bruk av statistisk dataverktøy for effektivt å kunne behandle og analysere data. Bruk av statistisk programvare er et viktig element i kurset.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studenten ha:

 • Tilegnet seg bred kunnskap om de sentrale statistiske begrepene og forstå hvordan statistisk analyse foregår fra innsamling av data, via beskrivende analyse til generalisering til populasjonen.
 • Tilegnet seg kunnskaper innen grunnleggende sannsynlighetsteori herunder kunnskap om enkelte sannsynlighetsfordelinger og sentralgrenseteoremet og forstå hvorfor denne kunnskapen er nødvendig for å begrunne bruk av ulike statistiske metoder til å analysere data. 
 • Studenten skal også ha tilegnet seg kunnskap om ulike statistiske metoder til å analysere data. Til slutt skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om elementær bruk av statistisk dataverktøy og ha forstått at bruk av statistisk dataverktøy er nødvendig for effektivt å kunne behandle og analysere data.
Ferdighetsmål

Det er et mål at kurset skal sette studentene i stand til å kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av de mest benyttede statistiske metodene. Studentene skal kunne tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller datautskrifter. Etter å ha gjennomført kurset skal studentene være fortrolige med å kunne bruke dataverktøy til å behandle og analysere data.

Generell kompetanse
 • Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.
 • Å forstå at statistiske metoder lett kan misbrukes.
 • Å ta hensyn til anonymitet og personvern ved innsamling av data.
 • Å vite at det eksisterer andre grener innenfor statistikkfaget, som økonometri og maskinlæring.
Kursets innhold
 • Innsamling av data. Variabler og målenivå.
 • Beskrivende statistikk: Sentralmål, spredningsmål, samvariasjonsmål og grafiske fremstillinger. 
 • Kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Betinget sannsynlighet.
 • Tilfeldige variable. Forventning, varians og samvariasjon.
 • Sentrale sannsynlighetsfordelinger med hovedvekt på indikatorfordelingen, binomisk fordeling, normalfordelingen og t-fordelingen. Vi ser også på en simultanfordeling for to diskrete tilfeldige variable.
 • Estimatorer og estimering. Utvalgsfordelinger og sentralgrenseteoremet. Konfidensintervaller.
 • Hypotesetester for blant annet gjennomsnitt, andel, sammenligning av gjennomsnitt i to grupper, sammenligning av andeler i to grupper, khikvadrattest for sannsynligheter, khikvadrattest for samvariasjon mellom kategoriske variabler.
 • Enkel lineær regresjon herunder inferens (konfidensintervaller og hypotesetester for regresjonsparameterne).
 • Aktiv bruk av statistisk programvare.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 54 kurstimer som vil bestå av ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått og oppgaveløsning (herunder oppgaver som må løses med dataverktøy). Programvaren R integreres i undervisningen og studentene vil gjennom oppgaveløsning også aktivt behandle og analysere data ved hjelp av statistisk programvare på egenhånd.

Oppgaveløsningen vil være en sentral del av fellesforelesningene hvor studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse løses, gjennomgås og diskuteres.

Til hvert tema vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgavesett. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene.

Det blir benyttet dataverktøy i faget. Verktøyet vil være R eller annet egnet programvare. Programvaren R er gratis å laste ned og krever ikke lisens.

Det er obligatoriske arbeidskrav i kurset der 3 av 5 arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst oppgavene og arbeidskravene i kurset. 

 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
R/R-Studio
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk53Gjennom semesteret vil det bli gitt 5 obligatoriske arbeidskrav hvor bruk av programvare er helt sentralt. Disse besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 3 av disse 5 testene for å få gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:5
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:Gjennom semesteret vil det bli gitt 5 obligatoriske arbeidskrav hvor bruk av programvare er helt sentralt. Disse besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 3 av disse 5 testene for å få gå opp til eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
MET29201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
54 Time(r)
Forberedelse til undervisning
66 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.