MET 2910 Matematikk for økonomer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 2910 Matematikk for økonomer

Kursansvarlig
Pål Lauritzen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Matematikk for økonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. I det første semesteret grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner med en variabel og danner grunnlaget for hoveddelen av kurset som går i annet semester. For nettstudiene gjennomføres kurset i sin helhet både i vårsemesteret og i høstsemesteret.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra og funksjonsteori også med funksjoner i flere variable.

Ferdighetsmål
Det er et mål å opparbeide en dypere forståelse av matematiske begreper både gjennom evnen til å kunne utføre matematiske beregninger og å kunne oppnå en grundigere begrepsforståelse. Det innebærer for eksempel evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi. I tillegg skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Holdningsmål
Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.

Forkunnskaper
Ingen utover generelt opptakskrav for studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bjørnestad, Harald ... [et al.]. 2010. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 8. utg. Høyskoleforlaget

Anbefalt litteratur
Bøker:
Bjørnestad, Harald ... [et al.]. 2010. Matematikk for økonomi og samfunnsfag : løsningsforslag til 8. utgave. 8. utg. Høyskoleforlaget
Lauritzen, Pål. 2009. Matematikk for økonomer : oppgaver med løsninger. Cappelen akademisk


Emneoversikt

 • Elementær algebra og løsning av likninger og likngssystemer
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Enkel intergrasjon
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses (Lagranges metode)
 • Determinanter og løsning av likninger med bruk av Cramers regel

Dataverktøy
Ingen.

Læreprosess og tidsbruk
Heltid og deltid
Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel 36 timer og en videreføringsdel 48 timer. Introduksjonsdelen gjennomføres med én økt pr. uke i høstsemesteret og videreføringsdelen med to økter pr. uke i vårsemesteret, hver økt er på minst to timer. I forelesningene gjennomgås sentrale deler av pensum. Noen temaer som gjennomgås i introduksjonsdelen kan være kjent for enkelte.

Oppgaveløsning vil være en sentral del av fellesforelesningene ved at studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres. Hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Noen av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum.

Det skal leveres inn to obligatoriske oppgaver, en i hvert semester som legges ut 14 dager før innleveringsfristen. Etter at oppgavene er innlevert gis studentene en tilbakemelding gjennom at løsningen gjennomgås i forelesningen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Timebruk
Aktivitet
Introduksjon
Videreføring
Deltagelse i undervisningen - Introduksjonsdel
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
10
Oppgaveløsning utenom forelesning
11
Flervalgseksamen
3
Deltagelse i undervisningen - videreføring
48
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
72
Oppgaveløsning utenom forelesning
75
Skriftlig eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
60
200

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's learning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Timebruk
Aktivitet
Introduksjon
Videreføring
Deltagelse i undervisningen – Introduksjonsdel (helgesamlinger)
8
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
10
Oppgaveløsning utenom forelesning
11
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It's Learning
28
Flervalgseksamen
3
Deltagelse i undervisningen – videreføring (helgesamlinger)
8
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
72
Oppgaveløsning utenom forelesning
75
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It's Learning
40
Skriftlig eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
60
200


  Eksamen
  Endelig karakter i kurset baserer seg på følgende elementer;
  - Individuell innleveringsoppgave 1 gis midtveis i semesteret , bedømmes med bestått/ikke bestått.
  - Tre timers individuell flervalgseksamen eksamen gis i slutten av høstsemesteret, teller 20 % av endelig karakter i kurset
  - Individuell innleveringsoppgave 2 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
  - Fire timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av vårsemesteret, eksamen teller 80 % av endelig karakter i kurset

  Første innleveringsoppgave og flervalgseksamen gis i forbindelse med introduksjonsdelen av kurset i høstsemesteret. Andre innleveringsoppgave og skriftlig eksamen gis i forbindelse med videreføringsdelen av kurset i vårsemesteret.

  Alle delene må bestås for å få kurset godkjent, men eventuell kontinuasjon i en av delene kan gjøres separat.
  Studentene påmeldes MET 2911 for høstsemstret og MET 2912 for vårsemestret.


  Eksamenskode(r)
  MET 29101 - Innleveringsoppgave 1, bedømmes med bestått/ikke bestått.
  MET 29102 - Flervalgseksamen, eksamen teller 20% av endelig karakter i kurset MET 2910 Matematikk for økonomer, 7,5 studiepoeng.
  MET 29103 - Innleveringsoppgave 2, bedømmes med bestått/ikke bestått.
  MET 29104 - Skriftlig eksamen, eksamen teller 80% av endelig karakter i kurset MET 2910 Matematikk for økonomer, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Flervalgseksamen – Ingen hjelpemidler
  Skriftlig eksamen – Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester

  Tilleggsinformasjon