MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Kurskode: 
MAN 5133
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ide Katrine Birkeland
Ratib Lekhal
Kursnavn på engelsk: 
National Management training for pre-school administrators
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5134
2022 Høst
MAN 5135
2023 Vår
MAN 5136
2023 Høst
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Gjennom dette programmet skal styrerne få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen, som vil bidra til å

  • Styrke barns læring og utvikling
  • Utvikle en sektorstandard for ledelse blant styrere i barnehager
  • Styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis, som en nødvendig basis for barnehageledere for å forbedre kvaliteten og resultater i virksomhetene

Målgruppen er både etablerte og fremtidige styrere i både offentlige og private barnehager.

Kunnskapsmål

Kandidatene har avansert kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læring og utvikling hos barna. De har kunnskap om vitenskapelige metoder og perspektiver, som gjør dem i stand til å vurdere den kunnskap som produseres om barnehageutvikling. De har også avansert kunnskap om utvikling av egen organisasjon og utøvelse av lederskap i lys av barnehagesektorens tradisjon og egenart. De har kompetanse til å velge og implementere strategier for utvikling av egen barnehage, medarbeidere og barns læring og utvikling.

Ferdighetsmål

Kandidatene er i stand til å tolke og forstå samfunnets krav til barnehagen. De har trygghet og mot til å lede egen organisasjon mot en stadig mer avansert og kompetent lærende virksomhet. De kan anvende det faglige fundamentet til å styrke pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner, i tillegg til å forholde seg kritisk og konstruktivt til ny kunnskap om barnehageutvikling.

Generell kompetanse

Kandidatene kan løfte frem viktigheten av barns læring og utvikling i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De har kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske barnehagen sett i et internasjonalt perspektiv. De har mot til å stå i en kompleks ledersituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger til beste for kvaliteten i norske barnehager. De er trygge på egen identitet, og har en reflektert holdning til egen og andres kulturelle identitet og integritet.

Kursets innhold

Programmet består av syv samlinger. En samling gjennomføres i London.
Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Tidlig innsats
Fokus på læring
Kjennetegn på høy kvalitet
Kommunikasjon og ledelse
Makt og påvirkning
Endring og utvikling av egen praksis
Pedagogisk organisering
Analyse av egen organisasjon
Bygge et godt og motiverende arbeidsmiljø
Barnehagens betydning i et livsperspektiv
Kvalitetssikringssystem og eierstyring
Forholdet mellom barnehage og skole
Ledelse av høykvalitetsbarnehager i praksis

Endringsledelse
Leders styringsrett og handlingsrom
Ledelsesdilemmaer
Innovasjon, utvikling og endring

Økonomistyring
Strategisk ledelse
Ressursstyring
Oppgaveseminar

Ledertrening
Som en del av programmet vil bli gjennomført ledertrening for studentene. Ledertreningen vil være en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, øvelser og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve studentene til trygghet i krevende ledelsessituasjoner. Temaene som tas opp i dette masterprogrammet er Kommunikasjon og påvirkning, og Ledelse og makt.
I ledertreningen vil det bli arbeidet med studentenes egne ledelsesprofiler både for å vurdere hvordan en selv som leder bruker sine ressurser på en god måte og som grunnlag for å utvikle eget lederskap. Utarbeidelse av individuelle handlingsplaner og hvordan disse kan implementeres i utføringen av eget lederskap står sentralt.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr oppgave.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 60% og en 72 timers hjemmeeksamen, 40%.
Prosjektoppgaven skal skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer, ca. 40 pluss vedlegg.
Hjemmeeksamen skal løses individuelt. 
Begge kurs/eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeksamen
Eksamenskode: 
MAN 51331
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 40 sider pluss vedlegg
Eksamenskode: 
MAN 51332
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 3151100
MAN 3176100
MAN 5137100
MAN 5140100
MAN 5167100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3151
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3176
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5137
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5140
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5167
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
326 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.