MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Kurskode: 
MAN 5133
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ratib Lekhal
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5134 - første semester
MAN 5135 - andre semester
MAN 5136 - tredje semester
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Gjennom dette programmet skal styrerne få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Målgruppen er både etablerte og fremtidige styrere i både offentlige og private barnehager.

 

Kunnskapsmål

Norske barnehager trenger å forbedre og øke sin ledelseskapasitet. Gjennom dette programmet får studentene en bred innføring i de viktigste temaene for barnehageledelse. Dette skal bidra til å:

- Styrke barns læring og utvikling
- Utvikle en sektorstandard for ledelse blant styrere i barnehager
- Styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis, som en nødvendig basis for barnehageledere for å forbedre kvaliteten og resultater i virksomhetene

Kunnskapsmål
Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læring og utvikling hos barna. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metoder og perspektiv, og forståelse som gjør studentene bedre i stand til å vurdere den kunnskap som produseres om barnehageutviklingen. Kunnskap for å styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. Dermed er kunnskap om barnehagesektorens tradisjon og egenart viktig.

Ferdighetsmål

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå samfunnets krav til barnehagen. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede barnehagen i retning av en stadig mer avansert og kompetent lærende virksomhet.
Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner vil bli vektlagt. I tillegg til evnen til å granske og vurdere eksisterende teoriers, metoders og forståelsesrammers holdbarhet.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barns læring og utvikling i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske barnehagen sett i et internasjonalt perspektiv. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger til beste for kvaliteten i norske barnehager. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen barnehage, medarbeidere og barns læring og utvikling. I tillegg til kompetanse og trygghet på egen identitet, og reflektert holdning til egen og andres kulturelle identitet og integritet.

Kursets innhold

Programmet består av syv samlinger. En samling gjennomføres i London.
Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Tidlig innsats
Fokus på læring
Kjennetegn på høy kvalitet
Kommunikasjon og ledelse
Makt og påvirkning
Endring og utvikling av egen praksis
Pedagogisk organisering
Analyse av egen organisasjon
Bygge et godt og motiverende arbeidsmiljø
Barnehagens betydning i et livsperspektiv
Kvalitetssikringssystem og eierstyring
Forholdet mellom barnehage og skole
Ledelse av høykvalitetsbarnehager i praksis

Endringsledelse
Leders styringsrett og handlingsrom
Ledelsesdilemmaer
Innovasjon, utvikling og endring

Økonomistyring
Strategisk ledelse
Ressursstyring
Oppgaveseminar

Ledertrening
Som en del av programmet vil bli gjennomført ledertrening for studentene. Ledertreningen vil være en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, øvelser og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve studentene til trygghet i krevende ledelsessituasjoner. Temaene som tas opp i dette masterprogrammet er Kommunikasjon og påvirkning, og Ledelse og makt.
I ledertreningen vil det bli arbeidet med studentenes egne ledelsesprofiler både for å vurdere hvordan en selv som leder bruker sine ressurser på en god måte og som grunnlag for å utvikle eget lederskap. Utarbeidelse av individuelle handlingsplaner og hvordan disse kan implementeres i utføringen av eget lederskap står sentralt.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr oppgave.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 60% og en 72 timers hjemmeeksamen, 40%.
Prosjektoppgaven skal skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer, ca. 40 pluss vedlegg.
Hjemmeeksamen skal løses individuelt. 
Begge kurs/eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51331
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51332
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 40 sider pluss vedlegg
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Individuell hjemmeksamen
Eksamenskode:MAN 51331
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 40 sider pluss vedlegg
Eksamenskode:MAN 51332
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning150Time(r)
Eksamen24Time(r)Arbeidet med 72 timers hjemmeeksamen er stipulert til 24 timer.
Eksamen160Time(r)Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 160 timer.
Veiledning4Time(r)Det er beregnet 4 timer veiledning per prosjektoppgave.
Forberedelse til undervisning162Time(r)
Selvstudium300Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:150 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Arbeidet med 72 timers hjemmeeksamen er stipulert til 24 timer.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:160 Time(r)
Kommentar:Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 160 timer.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Veiledning
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Det er beregnet 4 timer veiledning per prosjektoppgave.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:162 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:300 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.

KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 3151100
MAN 3176100
MAN 5137100
MAN 5140100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3151
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3176
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5137
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5140
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.