MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Kurskode: 
MAN 5133
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ratib Lekhal
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5134 - første semester
MAN 5135 - andre semester
MAN 5136 - tredje semester
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Gjennom dette programmet skal styrerne få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Målgruppen er både etablerte og fremtidige styrere i både offentlige og private barnehager.

 

Kunnskapsmål

Norske barnehager trenger å forbedre og øke sin ledelseskapasitet. Gjennom dette programmet får studentene en bred innføring i de viktigste temaene for barnehageledelse. Dette skal bidra til å:

- Styrke barns læring og utvikling
- Utvikle en sektorstandard for ledelse blant styrere i barnehager
- Styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis, som en nødvendig basis for barnehageledere for å forbedre kvaliteten og resultater i virksomhetene

Kunnskapsmål
Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læring og utvikling hos barna. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metoder og perspektiv, og forståelse som gjør studentene bedre i stand til å vurdere den kunnskap som produseres om barnehageutviklingen. Kunnskap for å styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. Dermed er kunnskap om barnehagesektorens tradisjon og egenart viktig.

Ferdighetsmål

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå samfunnets krav til barnehagen. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede barnehagen i retning av en stadig mer avansert og kompetent lærende virksomhet.
Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner vil bli vektlagt. I tillegg til evnen til å granske og vurdere eksisterende teoriers, metoders og forståelsesrammers holdbarhet.

Holdningsmål

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barns læring og utvikling i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske barnehagen sett i et internasjonalt perspektiv. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger til beste for kvaliteten i norske barnehager. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen barnehage, medarbeidere og barns læring og utvikling. I tillegg til kompetanse og trygghet på egen identitet, og reflektert holdning til egen og andres kulturelle identitet og integritet.

Kursets innhold

Programmet består av syv samlinger. En samling gjennomføres i London.
Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Tidlig innsats
Fokus på læring
Kjennetegn på høy kvalitet
Kommunikasjon og ledelse
Makt og påvirkning
Endring og utvikling av egen praksis
Pedagogisk organisering
Analyse av egen organisasjon
Bygge et godt og motiverende arbeidsmiljø
Barnehagens betydning i et livsperspektiv
Kvalitetssikringssystem og eierstyring
Forholdet mellom barnehage og skole
Ledelse av høykvalitetsbarnehager i praksis

Endringsledelse
Leders styringsrett og handlingsrom
Ledelsesdilemmaer
Innovasjon, utvikling og endring

Økonomistyring
Strategisk ledelse
Ressursstyring
Oppgaveseminar

Ledertrening
Som en del av programmet vil bli gjennomført ledertrening for studentene. Ledertreningen vil være en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, øvelser og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve studentene til trygghet i krevende ledelsessituasjoner. Temaene som tas opp i dette masterprogrammet er Kommunikasjon og påvirkning, og Ledelse og makt.
I ledertreningen vil det bli arbeidet med studentenes egne ledelsesprofiler både for å vurdere hvordan en selv som leder bruker sine ressurser på en god måte og som grunnlag for å utvikle eget lederskap. Utarbeidelse av individuelle handlingsplaner og hvordan disse kan implementeres i utføringen av eget lederskap står sentralt.

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over syv samlinger Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr oppgave.

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 60% og en 72 timers hjemmeeksamen, 40%.
Prosjektoppgaven skal skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer, ca. 40 pluss vedlegg.
Hjemmeeksamen skal løses individuelt. 
Begge kurs/eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51331
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51332
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 40 sider pluss vedlegg
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Individuell hjemmeksamen
Eksamenskode:MAN 51331
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 40 sider pluss vedlegg
Eksamenskode:MAN 51332
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arnulf, Jan Ketil cop. 2012 Hva er ledelse   Universitetsforl  
Eriksen, Bjørn 2018 Rektors styringsrett 2. utg Gyldendal juridisk Sidene 37-50, 57-88, 110-125,137-181 og 217-239.
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl  
Klafki, Wolfgang 2011 Dannelsesteori og didaktik: nye studier 3. udg Klim  
Hoff, Kjell Gunnar; Bragelien, Iver cop. 2016 Strategisk økonomistyring 2. utg Universitetsforl  
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget kap. 4, 5, 6 og 7.
  2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk Kap. 2-7, 9,11-15.
Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind cop. 2011 Styring, organisering og ledelse i barnehagen   Fagbokforlaget Kap. 1-8, 10, 14.
Lekhal, Ratib; Keeping, David 2016 Betydningen av kvalitet i barnehagen   Gyldendal akademisk  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Rognes, Jørn Kjell   Konfliktledelse Konfliktledelse     s. 253-172.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kotter, John P. 2007 Leading Change: Why Transformation Efforts Fail.      
Hamre, Bridget K. 2014-12 Teachers' Daily Interactions With Children: An Essential Ingredient in Effective Early Childhood Programs      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Dweck, Carol January 2015 The Secret to Raising Smart Kids      
Kunnskapsdepartementet 2016 Tid for lek og læring : bedre innhold i barnehagen