MAN 5006 Endringsledelse

MAN 5006 Endringsledelse

Kurskode: 
MAN 5006
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Helene Loe Colman
Øivind Revang
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5007 - 1. semester
MAN 5008 - 2. semester
Introduksjon

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen.

Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv.

Pedagogisk veksles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. Det varieres mellom cases, filmeksempler, klassediskusjoner, deltakerbidrag og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Kunnskapsmål

Med fokus mot implementeringsproblematikk og med et ledelsesperspektiv skal deltakerne oppnå aktuelle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse med bred nytteverdi for å være pådrivere i endringsprosesser.

 • Studenten skal ha god oversikt over og innsikt i fagfeltet:
 • Studenten skal ha kunnskaper om og innsikt i sentrale begrep og perspektiver er for å forstå organisasjoner, organisasjonsendring endringsarbeide og lederes rolle i denne sammenheng
 • Studenten skal forstå hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring, herunder hvorledes interne og eksterne krefter virker
 • Studenten ha kunnskap om sentrale og kritiske juridiske rammebetingelser i endringsarbeide

 

Ferdighetsmål
 • Studenten skal kunne være endringspådriver:
 • Studenten skal være i stand til å benytte relevant teori til å analysere endringsutfordringer – og gjennomføre eller i gangsette og bruke undersøkelser når det fordres
 • Studenten skal våre i stand til å gjør helhetlige vurderinger av endringssituasjoner - herunder til å se endringsprosesser fra flere organisasjonsfaglige perspektiver
 • Studenten skal har tilegnet til for å lede – eller være konstruktive deltagere i endringsprosjekter og endringsarbeid.
Holdningsmål

Studenten skal (ha forutsetninger til å) være en ”reflektert praktiker”:

 • Studenten skal kunne fortsette sin egen faglige utvikling
 • Studentene skal være i stand til utvikle sin egen forståelse gjennom å se egne erfaringer i faglig lys
 • Studentene skal god kritisk forståelse av faget og tiltak i en større samfunnsmessig sammenheng
 • Studenten skal kunne kommunisere og debattere faglige problemstillinger og utfordringer
Kursets innhold

1. samling Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
2. samling Endringsledelse
3. samling Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter
4. samling Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
5. samling Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1.samling - Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og retning på nyorienteringsprosesser.

Emneoversikt
Endringstrender
Organisasjon og omgivelser
Strategi og organisasjonskultur
Ledelse og management
Perspektiver på organisasjon og ledelse
Utforming av organisasjoner
Kunnskapsfilosofiske bærebjelker

2.samling - Endringsledelse
Delmål
Formålet er å gi deltakerne en innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.

Emneoversikt
Bedriftskultur og endring
Organisasjonslæring og avlæring
“Endringsrommet”
Lederrollen i nyorienteringsprosesser
Motkrefter
Endringsmodeller
Kritiske lederkonsekvenser

3.samling - Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i kunde- (bruker-) drevet fornyelsesprosesser og hvordan organisasjonen kan lære av erfaringer.

Emneoversikt
Globalisering
Det grønne skifte
Nettverkssamfunnet
Kundeforståelse

4.samling - Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.

Emneoversikt
Arbeidstaker/arbeidsgiver forhold (rammebetingelser, juridisk håndtering).
Håndtering av arbeidstakere på en “human og juridisk” riktig måte, fra arbeidsgiverperspektivet, nedskalering, omplassering og førtidspensjonering mm.
Relevante lover og regelverk

5.samling - Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i endringer som har sin forankring i den kjernekompetansen organisasjonen besitter og hvordan denne kan anvendes i utvikling av organisasjonen.

Emneoversikt
Kompetanse, ferdigheter og kunnskap
Læring på individ og organisasjonsnivå
"Ambidexterity"
"Dynamiske endringer"
Kompetanse og teamutvikling
Lederrollen i kompetansebasert virksomheter
Fleksibilitet, kontinuerlig endring

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50061
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50062
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50061
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50062
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
cop. 2011 HBR's 10 must reads on change management Harvard Business Review Press
Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E.; Skaug, Morten; Thorbjørnsen, Kari Marie 2018 Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, HR, politikk og symboler 6. utg Gyldendal
Fullan, Michael cop. 2011 Change leader: learning to do what matters most Jossey-Bass
Hennestad, Bjørn W.; Revang, Øivind cop. 2017 Endringsledelse og ledelsesendring: fra plan til praksis 3. utg Universitetsforl
Spector, Bert 2012 Implementing organizational change: theory into practice 3rd ed Pearson
Pfeffer, Jeffrey; Sutton, Robert I. c2000 The knowing-doing gap: how smart companies turn knowledge into action Harvard Business School Press
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ariely, Dan; Gneezy, Uri; Loewenstein, George; Mazar, Nina 2009 Large Stakes and Big Mistakes.
Beer, Michael; Eisenstat, Russell A. 2000 The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning.
Burnes, Bernard 2004 Emergent change and planned change – competitors or allies?
Burnes, Bernard 2004 Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal
Hennestad, Bjørn W. 1999 Infusing the organisation with customer knowledge
Hennestad, Bjørn W. 2004 Kan bedriftskultur ledes?
Higgins, James M.; McAllaster, Craig 2004 If You Want Strategic Change, Don't Forget to Change Your Cultural Artifacts.
Løwendahl, Bente; Revang, Øivind 1998 Challenges to existing strategy theory in a postindustrial society
Lowendahl, B. R.; Revang, O.; Fosstenlokken, S. M. 2001 Knowledge and Value Creation in Professional Service Firms: A Framework for Analysis
Marshak, Robert J. 2002 Changing the language of change: how new contexts and concepts are challenging the ways we think and talk about organizational change
Revang, Øivind; Olaisen, Johan 2014 Evig ung – en casestudie av relasjoner mellom nyskaping og drift
Palmer, Ian; Dunford, Richard 2008 Organizational Change and the Importance of Embedded Assumptions
Pardo del Val, Manuela; Martínez Fuentes, Clara 2003 Resistance to change: a literature review and empirical study
Prahalad, C. K.; Hamel, Gary The Core Competence of the Corporation.
Vargo, Stephen L.; Lusch, Robert F. 2004 Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.
Lichtenthaler, Ulrich 2016 Determinants of absorptive capacity: the value of technology and market orientation for external knowledge acquisition
O'Reilly III, Charles A.; Tushman, Michael L. 2004 The Ambidextrous Organization
Higgs, M.; Rowland, D. 2011-09-01 What Does It Take to Implement Change Successfully? A Study of the Behaviors of Successful Change Leaders
Felin, Teppo; Powell, Thomas C. 2016-08 Designing Organizations for Dynamic Capabilities
Snow, Charles C. 2015-11 Organizing in the Age of Competition, Cooperation, and Collaboration
Snow, Charles C.; Fjeldstad, Øystein Devik; Langer, Arthur M. 2017-12 Designing the digital organization
Grøgaard, Birgitte; Colman, Helene Loe 2016-4 Interpretive Frames as the Organization’s “Mirror”: From Espoused Values to Social Integration in MNEs
Burnes, Bernard; Jackson, Philip 2011-06 Success and Failure In Organizational Change: An Exploration of the Role of Values
Stensaker, I.G.; Colman, H.L.; Elter, F 2015 Jakten på effektiviseringsgevinster Magma
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hickman, Gill Robinson cop. 2016 Leading organizations: perspectives for a new era 3rd ed SAGE
Scott, W. Richard cop. 2014 Institutions and organizations: ideas, interests, and identities 4th ed Sage
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
March, James G. 1991 Exploration and Exploitation in Organizational Learning
Birkinshaw, J.; Gupta, K. 2013-11-01 Clarifying the Distinctive Contribution of Ambidexterity to the Field of Organization Studies
Colman, Helene Loe; Lunnan, Randi 2011-05 Organizational Identification and Serendipitous Value Creation in Post-Acquisition Integration
Franken, Arnoud; Edwards, Chris; Lambert, Rob 2009 Executing Strategic Change: understanding the critical management elements that lead to success
O'Reilly, Charles A.; Tushman, Michael L. 2011-08 Organizational Ambidexterity in Action: How Managers Explore and Exploit
Teece, D. J. 2003-08-01 Expert talent and the design of (professional services) firms
Teece, D. J. 2014-11-01 The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic and Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms