MAN 5006 Endringsledelse

MAN 5006 Endringsledelse

Kurskode: 
MAN 5006
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Helene Loe Colman
Kursnavn på engelsk: 
Change Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5007
2023 Høst
MAN 5008
2024 Vår
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5007 - 1. semester
MAN 5008 - 2. semester
Introduksjon

Virksomheter i de fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Teknologisk utvikling, globalisering, institusjonelle endringer og miljøutfordringer er eksempler på skift i omgivelsene som stiller krav til omstilling og endring i virksomheter. Samtidig står virksomheter overfor endringer drevet av behovet for å redusere kostnader eller øke effektivitet. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Vi vet at endringsprosesser er utfordrende for både ledere og ansatte, og at de ofte ikke utvikler seg som planlagt. Evnen til å forstå og lede endring er derfor kritisk for virksomheter.

Endringsledelse dreier seg om iverksetting og implementering av beslutninger. Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen.

Programmet bruker grunnleggende akademisk teori i møte med studentens praktisk erfaring og forståelse av endringsledelse. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv. Det varieres mellom cases, klassediskusjoner, og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Kunnskapsmål

Med fokus mot implementeringsproblematikk og med et ledelsesperspektiv skal studenten ha god oversikt over og avansert innsikt i fagfeltet. Studenten skal ha:

 • avansert kunnskap om og innsikt i sentrale begrep og perspektiver for å forstå strategisk endringsprosesser, endringsledelse og lederes rolle i denne sammenheng
 • inngående kunnskap om den vitenskapelige teoretiske forankringen til faget
 • inngående kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til fagområdet

 

Ferdighetsmål

Studenten skal være i stand til å:

 • benytte relevant teori til å analysere endringsutfordringer
 • arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til endringsprosesser
 • benytte relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • gjøre helhetlige vurderinger av endringssituasjoner og analysere endringskontekster og -prosesser fra flere teoretiske perspektiver
Generell kompetanse

Studenten skal ha forutsetninger til å:

 • analysere faglige, praktiske og forskningsetiske problemstillinger relatert til endring i organisasjoner
 • kunne anvende sin kunnskaper og ferdigheter på nye områder, og å kunne gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver i forbindelse med endringsarbeide
 • kunne formidle analyser av endringskontekster og prosesser
 • kunne fortsette sin faglige utvikling og forståelse gjennom å se egne erfaringer fra et faglig ståsted
 • ha god kritisk forståelse av faget  i en større samfunnsmessig sammenheng
 • kommunisere og debattere faglige problemstillinger og utfordringer
Kursets innhold

Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Endringsledelse
Endringskapasitet og læring
Globalisering, digitalisering og bærekraft som drivere for endring
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette kurset gjennomføres som en kombinasjon av samlinger på campus og digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt (f.eks. lesing, refleksjonsaktiviteter) og i grupper (f.eks. åpne diskusjoner). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer 150 forelesningstimer fordelt over to semestre»

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1.samling - Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og betingelser for implementering av endring

2.samling - Endringsledelse
Delmål
Formålet er å gi deltakerne en innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.

3.samling - Endringskapasitet og læring
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i utfordringer knyttet til hyppige endringer, hvordan organisasjoner kan lære av endringsprosesser og utvikle endringskapasitet

4.samling - Globalisering, digitalisering og bærekraft som drivere for endring
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i eksterne drivere for endringsprosesser
 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50061
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50062
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.