MAN 5006 Change Management

MAN 5006 Change Management

Course code: 
MAN 5006
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
30
Course coordinator: 
Helene Loe Colman
Øivind Revang
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Master of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5007 - 1. semester
MAN 5008 - 2. semester
Introduction

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen.

Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv.

Pedagogisk veksles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. Det varieres mellom cases, filmeksempler, klassediskusjoner, deltakerbidrag og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Learning outcomes - Knowledge

Med fokus mot implementeringsproblematikk og med et ledelsesperspektiv skal deltakerne oppnå aktuelle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse med bred nytteverdi for å være pådrivere i endringsprosesser.

 • Studenten skal ha god oversikt over og innsikt i fagfeltet:
 • Studenten skal ha kunnskaper om og innsikt i sentrale begrep og perspektiver er for å forstå organisasjoner, organisasjonsendring endringsarbeide og lederes rolle i denne sammenheng
 • Studenten skal forstå hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring, herunder hvorledes interne og eksterne krefter virker
 • Studenten ha kunnskap om sentrale og kritiske juridiske rammebetingelser i endringsarbeide

 

Learning outcomes - Skills
 • Studenten skal kunne være endringspådriver:
 • Studenten skal være i stand til å benytte relevant teori til å analysere endringsutfordringer – og gjennomføre eller i gangsette og bruke undersøkelser når det fordres
 • Studenten skal våre i stand til å gjør helhetlige vurderinger av endringssituasjoner - herunder til å se endringsprosesser fra flere organisasjonsfaglige perspektiver
 • Studenten skal har tilegnet til for å lede – eller være konstruktive deltagere i endringsprosjekter og endringsarbeid.
Learning Outcome - Reflection

Studenten skal (ha forutsetninger til å) være en ”reflektert praktiker”:

 • Studenten skal kunne fortsette sin egen faglige utvikling
 • Studentene skal være i stand til utvikle sin egen forståelse gjennom å se egne erfaringer i faglig lys
 • Studentene skal god kritisk forståelse av faget og tiltak i en større samfunnsmessig sammenheng
 • Studenten skal kunne kommunisere og debattere faglige problemstillinger og utfordringer
Course content

1. samling Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
2. samling Endringsledelse
3. samling Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter
4. samling Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
5. samling Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter

Learning process and requirements to students

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 72 hours individual home exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

1.samling - Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og retning på nyorienteringsprosesser.

Emneoversikt
Endringstrender
Organisasjon og omgivelser
Strategi og organisasjonskultur
Ledelse og management
Perspektiver på organisasjon og ledelse
Utforming av organisasjoner
Kunnskapsfilosofiske bærebjelker

2.samling - Endringsledelse
Delmål
Formålet er å gi deltakerne en innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.

Emneoversikt
Bedriftskultur og endring
Organisasjonslæring og avlæring
“Endringsrommet”
Lederrollen i nyorienteringsprosesser
Motkrefter
Endringsmodeller
Kritiske lederkonsekvenser

3.samling - Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i kunde- (bruker-) drevet fornyelsesprosesser og hvordan organisasjonen kan lære av erfaringer.

Emneoversikt
Globalisering
Det grønne skifte
Nettverkssamfunnet
Kundeforståelse

4.samling - Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.

Emneoversikt
Arbeidstaker/arbeidsgiver forhold (rammebetingelser, juridisk håndtering).
Håndtering av arbeidstakere på en “human og juridisk” riktig måte, fra arbeidsgiverperspektivet, nedskalering, omplassering og førtidspensjonering mm.
Relevante lover og regelverk

5.samling - Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i endringer som har sin forankring i den kjernekompetansen organisasjonen besitter og hvordan denne kan anvendes i utvikling av organisasjonen.

Emneoversikt
Kompetanse, ferdigheter og kunnskap
Læring på individ og organisasjonsnivå
"Ambidexterity"
"Dynamiske endringer"
Kompetanse og teamutvikling
Lederrollen i kompetansebasert virksomheter
Fleksibilitet, kontinuerlig endring

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 50061
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 50062
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40No72 Hour(s)Individual Individual 72 hours home exam counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:2 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code:MAN 50061
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:72 Hour(s)
Comment:Individual 72 hours home exam counting 40% of the total grade.
Exam code:MAN 50062
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100