MAN 5006 Endringsledelse

MAN 5006 Endringsledelse

Kurskode: 
MAN 5006
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Øivind Revang
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5007 - 1. semester
MAN 5008 - 2. semester
Introduksjon

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen.

Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv.

Pedagogisk veksles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. Det varieres mellom cases, filmeksempler, klassediskusjoner, deltakerbidrag og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Kunnskapsmål

Med fokus mot implementeringsproblematikk og med et ledelsesperspektiv skal deltakerne oppnå aktuelle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse med bred nytteverdi for å være pådrivere i endringsprosesser.

 • Studenten skal ha god oversikt over og innsikt i fagfeltet:
 • Studenten skal ha kunnskaper om og innsikt i sentrale begrep og perspektiver er for å forstå organisasjoner, organisasjonsendring endringsarbeide og lederes rolle i denne sammenheng
 • Studenten skal forstå hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring, herunder hvorledes interne og eksterne krefter virker
 • Studenten ha kunnskap om sentrale og kritiske juridiske rammebetingelser i endringsarbeide

 

Ferdighetsmål
 • Studenten skal kunne være endringspådriver:
 • Studenten skal være i stand til å benytte relevant teori til å analysere endringsutfordringer – og gjennomføre eller i gangsette og bruke undersøkelser når det fordres
 • Studenten skal våre i stand til å gjør helhetlige vurderinger av endringssituasjoner - herunder til å se endringsprosesser fra flere organisasjonsfaglige perspektiver
 • Studenten skal har tilegnet til for å lede – eller være konstruktive deltagere i endringsprosjekter og endringsarbeid.
Holdningsmål

Studenten skal (ha forutsetninger til å) være en ”reflektert praktiker”:

 • Studenten skal kunne fortsette sin egen faglige utvikling
 • Studentene skal være i stand til utvikle sin egen forståelse gjennom å se egne erfaringer i faglig lys
 • Studentene skal god kritisk forståelse av faget og tiltak i en større samfunnsmessig sammenheng
 • Studenten skal kunne kommunisere og debattere faglige problemstillinger og utfordringer
Kursets innhold

1. samling Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
2. samling Endringsledelse
3. samling Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring
4. samling Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
5. samling Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet
endring

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1.samling - Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og retning på nyorienteringsprosesser.

Emneoversikt
Det post-industrielle samfunn
Organisasjon og omgivelser
Strategi og organisasjonskultur
Ledelse og management
Perspektiver på organisasjon og ledelse
Kunnskaper og begreper som forutsetning for endring
Utforming av organisasjoner
Kunnskapsfilosofiske bærebjelker

2.samling - Endringsledelse
Delmål
Formålet er å gi deltakerne en innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.

Emneoversikt
Bedriftskultur og endring
Organisasjonslæring og avlæring
“Endringsrommet”
Lederrollen i nyorienteringsprosesser
Motkrefter
Endringsmodeller
Kritiske lederkonsekvenser

3.samling - Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i kunde- (bruker-) drevet fornyelsesprosesser og hvordan organisasjonen kan lære av erfaringer.

Emneoversikt
Kunden som del av organisasjonen
Kundeundersøkelser som endringsrasjonale
Reell kundeforståelse
Organisasjonsutvikling utenfra og inn

4.samling - Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.

Emneoversikt
Arbeidstaker/arbeidsgiver forhold (rammebetingelser, juridisk håndtering).
Håndtering av arbeidstakere på en “human og juridisk” riktig måte, fra arbeidsgiverperspektivet, nedskalering, omplassering og førtidspensjonering mm.
Relevante lover og regelverk

5.samling - Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet endring
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i endringer som har sin forankring i den kjernekompetansen organisasjonen besitter og hvordan denne kan anvendes i utvikling av organisasjonen.

Emneoversikt
Kompetanse, ferdigheter og kunnskap
Kjernekompetansebegrepet
Læring på individ og organisasjonsnivå
Utviklingsprosesser fra individuell til organisasjonell kunnskap
Kompetanse og teamutvikling
Lederrollen i kompetansebasert virksomheter

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50061
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50062
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50061
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50062
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  cop. 2011 HBR's 10 must reads on change management   Harvard Business Review Press  
Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E.; Thorbjørnsen, Kari Marie 2014 Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler 5. utg Gyldendal akademisk  
Fullan, Michael cop. 2011 Change leader: learning to do what matters most   Jossey-Bass  
Hennestad, Bjørn W.; Revang, Øivind cop. 2017 Endringsledelse og ledelsesendring: fra plan til praksis 3. utg Universitetsforl  
Krokan, Arne 2010 Den digitale økonomien: om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet   Cappelen akademisk  
Newell, Sue 2009 Managing knowledge work and innovation 2nd ed Palgrave Macmillan  
Pfeffer, Jeffrey; Sutton, Robert I. c2000 The knowing-doing gap: how smart companies turn knowledge into action   Harvard Business School Press  
Spector, Bert 2012 Implementing organizational change: theory into practice 3rd ed Pearson  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Dahle, Yngve; Verde, Patrick; Dagestad, Sjur   Hva er en forretningsmodell? Hva er en forretningsmodell?      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ariely, Dan; Gneezy, Uri; Loewenstein, George; Mazar, Nina 2009 Large Stakes and Big Mistakes.      
Beer, Michael; Eisenstat, Russell A. 2000 The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning.      
Burnes, Bernard 2004 Emergent change and planned change – competitors or allies?      
Gouillart, Francis J.; Sturdivant, Frederick D. 1994 Spend a Day in the Life of Your Customers.      
Hennestad, Bjørn W. 1999 Infusing the organisation with customer knowledge      
Hennestad, Bjørn W. 2004 Kan bedriftskultur ledes?      
Hennestad, Bjørn W. 2009 Dobbeltbindingsledelse og den schizofrene organisasjon      
Higgins, James M.; McAllaster, Craig 2004 If You Want Strategic Change, Don't Forget to Change Your Cultural Artifacts.      
Løwendahl, Bente; Revang, Øivind 1998 Challenges to existing strategy theory in a postindustrial society      
Lowendahl, B. R.; Revang, O.; Fosstenlokken, S. M. 2001 Knowledge and Value Creation in Professional Service Firms: A Framework for Analysis      
Marshak, Robert J. 2002 Changing the language of change: how new contexts and concepts are challenging the ways we think and talk about organizational change      
Revang, Øivind; Olaisen, Johan 2014 Evig ung – en casestudie av relasjoner mellom nyskaping og drift      
Palmer, Ian; Dunford, Richard 2008 Organizational Change and the Importance of Embedded Assumptions      
Pardo del Val, Manuela; Martínez Fuentes, Clara 2003 Resistance to change: a literature review and empirical study      
Prahalad, C. K.; Hamel, Gary   The Core Competence of the Corporation.      
Vargo, Stephen L.; Lusch, Robert F. 2004 Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.      
Verde, Patrick; Dahle, Yngve; Dagestad, Sjur 2010 Nye muligheter for skalerbarhet skaper grunnlag for nye vekststrategier      
O'Reilly III, Charles A.; Tushman, Michael L. 2004 The Ambidextrous Organization      
Wetzel, Ralf; Van Gorp, Lore 2014-02-04 Eighteen shades of grey?      
Higgs, M.; Rowland, D. 2011-09-01 What Does It Take to Implement Change Successfully? A Study of the Behaviors of Successful Change Leaders      
Felin, Teppo; Powell, Thomas C. 2016-08 Designing Organizations for Dynamic Capabilities      
Snow, Charles C. 2015-11 Organizing in the Age of Competition, Cooperation, and Collaboration      
Snow, Charles C.; Fjeldstad, Øystein Devik; Langer, Arthur M. 2017-12 Designing the digital organization      
Grøgaard, Birgitte; Colman, Helene Loe 2016-4 Interpretive Frames as the Organization’s “Mirror”: From Espoused Values to Social Integration in MNEs      
Burnes, Bernard; Jackson, Philip 2011-06 Success and Failure In Organizational Change: An Exploration of the Role of Values      
Stensaker, I.G.; Colman, H.L.; Elter, F 2015 Jakten på effektiviseringsgevinster   Magma  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hatch, Mary Jo; Cunliffe, Ann L. cop. 2013 Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives 3rd ed Oxford University Press  
Morgan, Gareth c2006 Images of organization Updated ed Sage  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Burnes, Bernard 2004 Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal      
Løwendahl, Bente R.; Revang, Øivind 2000 On strategic assets in a post-industrial world: matching customers and competences through organizational forms   John Wiley and Sons Inc.  
March, James G. 1991 Exploration and Exploitation in Organizational Learning      
Lichtenthaler, Ulrich 2016 Determinants of absorptive capacity: the value of technology and market orientation for external knowledge acquisition      
Birkinshaw, J.; Gupta, K. 2013-11-01 Clarifying the Distinctive Contribution of Ambidexterity to the Field of Organization Studies      
Colman, Helene Loe; Lunnan, Randi 2011-05 Organizational Identification and Serendipitous Value Creation in Post-Acquisition Integration      
Franken, Arnoud; Edwards, Chris; Lambert, Rob 2009 Executing Strategic Change: understanding the critical management elements that lead to success      
Helfat, Constance E.; Peteraf, Margaret A. 2009-02 Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path      
O'Reilly, Charles A.; Tushman, Michael L. 2011-08 Organizational Ambidexterity in Action: How Managers Explore and Exploit      
Teece, D. J. 2003-08-01 Expert talent and the design of (professional services) firms      
Teece, D. J. 2014-11-01 The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic and Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms