MAN 2627 Påbyggingskurs i kvalitativ metode

MAN 2627 Påbyggingskurs i kvalitativ metode

Kurskode: 
MAN 2627
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Kurset tar sikte på å gi studentene kunnskaper i kvalitativ metode som anses tilstrekkelig for å kunne gjennomføre arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver på det nivå som kreves av studenter som velger å spesialisere seg innenfor MM utdanningen. Tilnærmingen vil være problemorientert, hvilket innebærer at kurset primært tar sikte på å bidra til at studentene løser de metodiske utfordringene de opplever i arbeidet med oppgavene. To områder vil særlig stå i fokus:

  • videreutvikle studentens kritiske bevissthet og evne til å reflektere rundt metodevalget
  • formidle innsikt og ferdigheter når det gjelder analyse og tolkning av kvalitative data. I den sammenheng vil det også bruk av PC-basert programvare bli omtalt
Kursets innhold

I tråd med hva som er anført under mål for kurset vil to emner stå i fokus:

1. Begrunnelser og konsekvenser av å velge kvalitativ metode

  • Vitenskapsteoretiske begrunnelser
  • Praktiske begrunnelser
  • Det kvalitative designet
  • Kvalitative datainnsamlingsmetoder

2. Analyse av kvalitative data

  • Valg av analysestrategi
  • Analyseprosessen; faser og teknikker
  • Innføring i bruk av PC-basert programvare i analysearbeidet.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres i form av samling over to dager (ca 16 timer). Gjennomføringen vil ta utgangspunkt i de konkrete utfordringer deltakerne står overfor i arbeidet med prosjekt- eller masteroppgaven og blir derfor i stor grad workshop-basert. Dette innebærer betydelig aktiv deltakelse fra studentenes side.

Ikke obligatorisk bruk av dataverktøy, men eventuelt demonstrasjon av PC-basert verktøy til bruk for analyse av kvalitative data

Ingen eksaminasjon

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamensorganisering: 
Ingen
Total vekting: 
0
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Richards, Lyn 2015 Handling qualitative data: a practical guide 3rd ed Sage
Silverman, David 2013 Doing qualitative research 4th ed Sage
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Svein S. cop. 2013 Casestudier: forskningsstrategi, generalisering og forklaring 2. utg Fagbokforl
Askheim, Ola Gaute Aas; Grenness, Tor cop. 2008 Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag Universitetsforl
Ryen, Anne cop. 2002 Det kvalitative intervjuet: fra vitenskapsteori til feltarbeid Fagbokforl