KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier


Kursansvarlig
Sigrid Røyseng

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Den visuelle kunstbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Utstillinger utgjør en kjerne i bransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Museer og gallerier er derfor særlig framtredende aktører. Både små og store, private og offentlige virksomheter gjør seg gjeldende i kunstbransjen. En viktig forutsetning for virksomhetsmangfoldet er kunstverkenes doble karakter: de er både åndsverk og varer. Digitaliseringen betyr at bransjen er i endring både med tanke på hvordan kunstverk gjøres tilgjengelig og hvordan kunstvirksomheter formidler og markedsfører seg overfor publikum.

Kurset skal gi studenten innsikt i kunstbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling og bruk av sosiale medier.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike virksomheter i den visuelle kunstbransjen, slik som gallerier og museer. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om publikumsutvikling innen denne bransjen med vekt på bruk av sosiale medier. I tillegg skal de lære om virksomhetenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, kunstprodusenter og formidlingsarenaer. Andre emner er bransjens historikk, kulturpolitiske vilkår og økonomiske utfordringer.

Ferdighetsmål
Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling og markedsføring av visuell kunst. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunstbransjen med utgangspunkt i deres interne karaktertrekk. Studentene skal kritisk vurdere de faktorene som former og utfordrer virksomhetene i kunstbransjen. Med deres kjennskap og forståelse av den helhetlige kunstorganisasjonen, dens historikk og dens rammevilkår skal studentene kunne være en ressurs for organisasjoner som arbeider med visuell kunst

Holdningsmål
Studentene skal utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i virksomheter innen visuell kunst, samt utvikle en bevisst og profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.


Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Solhjell, Dag og Jon Øien. 2012. Det norske kunstfeltet : en sosiologisk innføring. Universitetsforlaget. 300 sider

Artikkelsamling:
Røyseng, Sigrid. 2017. Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier. Det vil bli publisert en oversikt på Itslearning, og artiklene kan lastes ned elektronisk

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
· Verdikjeder i kunstbransjen
· Aktører og samspill i kunstbransjen
· Publikumsutvikling og bruk av sosiale medier
· Kulturpolitiske forutsetninger
· Organisatoriske forhold
· Økonomiske strukturer og forutsetninger
· Kunstmarkedet
· Corporate collecting
· Det kunstneriske uttrykket i sentrum

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig og eksterne gjester, samt forelesninger ved institusjonsbesøk.

Arbeidskrav
Studentene må gjennomføre fire (4) obligatoriske prøver med bruk av digitale medier som leveres på It's learning. Prøvene skal besvares individuelt, og hver av prøvene vil være tilgjengelige for besvarelse i én uke. For at arbeidskravet skal betraktes som gjennomført må tre av fire obligatoriske miniprøver være godkjent. Prøvene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Frister for de enkelte miniprøvene vil bli oppgitt ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk i kurset:

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
28
Forberedelse til undervisning, selvstudium
78
Obligatoriske miniprøver (besvares i It's Learning)
8
Eksamen (prosjektoppgave)
86
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne levere den avslutende prosjektoppgaven må minimum tre av fire obligatoriske miniprøver være godkjent. Se punktet "Læreprosess og tidsbruk".

  Eksamen
  Prosjektoppgave som teller 100 prosent av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35501 - Prosjektoppgave teller 100 % i kurset KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt ved prosjektoppgave.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
  Studenter som ikke får bestått på eksamen (prosjektoppgaven) eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon