KLS 3550 Galleri og museum

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

KLS 3550 Galleri og museum


Kursansvarlig
Sigrid Røyseng

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Visuell kunst og kulturhistorie er ivaretatt ved flere organisasjonsformer i det norske museums- og gallerilandskapet. Bransjen har fellestrekk blant annet med teater-, dans og musikk både når det gjelder økonomiske rammebetingelser og bransjetradisjoner.

Museumslandskapet i Norge består i stor grad av museer innenfor visuell kunst, kunstindustri og kulturhistorie. Andre museumsinstitusjoner som etatsmuseene og universitetsmuseene har også synlige roller. Disse institusjonene har mange felles berøringsflater, og det er primært de institusjonene som opererer med samtidskunst, kunsthistorie og kulturhistorie som vil bli behandlet i kurset. Gallerilandskapet, biennalene og de større utstillingene er i stadig kontakt med museumsverdenen, slik at bransjen både fornyes og utfordres av både private og offentlige aktører.

Et viktig fellestrekk ved for virksomhetene i denne bransjen er deres fokus på det kulturhistoriske og/eller det kunstneriske uttrykket. Institusjonenes økonomiske utfordringer, publikumsbehov, administrative samt organisatoriske forutsetninger er sentrale aspekter ved deres evner til å fungere aktivt i samfunnet og i bransjelandskapet. Disse aspektene, samt de politiske rammevilkårene som ligger til grunn for institusjonenes vekst, vil derfor bli fundamentale deler av kurset.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om kunstinstitusjoner som primært opererer innen visuell kunst, slik som gallerier, museer og biennaler. Dette inkluderer institusjonenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, kulturprodusenter og formidlingsarenaer. Andre emner er institusjonenes historikk, kulturpolitikk, økonomiske utfordringer og publikumsspørsmål.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne analysere slike institusjoner på basis av interne karaktertrekk. Studentene skal kritisk vurdere de faktorene som former og utfordrer virksomhetene i galleri- og museumsbransjen. Med deres kjennskap og forståelse av den helhetlige organisasjonen, dens historikk og dens rammevilkår skal studentene kunne være en ressurs for organisasjoner som arbeider med visuell kunst.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i virksomheter innen visuell kunst, samt utvikle en bevisst og profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Solhjell, Dag og Jon Øien. 2012. Det norske kunstfeltet : en sosiologisk innføring. Universitetsforlaget. 300 sider

Artikkelsamling:
Røyseng, Sigrid. 2013. Artikkelsamling til Galleri og museum. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Nasjonal og internasjonal bransje/sektor: oversikt, verdikjeder og samspill
 • Institusjonell karakteristikk, historie og produksjon
 • Kulturpolitiske forhold
 • Økonomiske forhold
 • Det kunstneriske og kulturhistoriske uttrykket i fokus
 • Forskning, formilding og publikum
 • Nasjonale og internasjonale utviklinger
 • Interne strukturer, faglig og administrative systemer og samarbeid
 • Etikk

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig og eksterne gjester, samt forelesninger ved institusjonsbesøk.

Arbeidskrav
Studentene må gjennomføre fire (4) obligatoriske miniprøver som besvares digitalt i It's learning. Prøvene skal besvares individuelt, og hver av prøvene vil være tilgjengelige for besvarelse i én uke. For at arbeidskravet skal betraktes som gjennomført må tre av fire obligatoriske miniprøver være godkjent. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Frister for de enkelte miniprøvene vil bli oppgitt ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk i kurset:

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
28
Forberedelse til undervisning, selvstudium
78
Obligatoriske miniprøver (besvares i It's Learning)
8
Eksamen (prosjektoppgave)
86
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne levere den avslutende prosjektoppgaven må minimum tre av fire obligatoriske miniprøver være godkjent. Se punktet "Læreprosess og tidsbruk".

  Eksamen
  Prosjektoppgave som teller 100 prosent av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35501 - Prosjektoppgave teller 100 % i kurset KLS 3550 Galleri og museum, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt ved prosjektoppgave.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
  Studenter som ikke får bestått på eksamen (prosjektoppgaven) eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon