JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere

JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere

Kurskode: 
JUR 3641
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Business Law for Accountants
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører).

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide seg god kunnskap om sentrale juridiske emner som er av betydning for yrket som regnskapsfører. Kurset gir studentene innføring i juridisk metode. Videre skal studentene etter endt kurs ha god kunnskap om sentrale emner innen selskapsrett, pengekravsrett, konkurs og gjeldsforfølgning, avtale- og kontraktsrett og økonomisk kriminalitet.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger innenfor de gitte emner og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne redegjøre for sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til regnskapsførers faglige arbeidsoppgaver.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne tilegne seg juridisk og etisk tenking, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske og juridiske problemstillinger på en bevisst måte. I tillegg skal studentene kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan disse kan håndteres i praksis.

Kursets innhold

Selskapsrett
Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. 

Økonomisk kriminalitet
Utvalgte deler av straffeloven, som blant annet korrupsjon, hvitvasking og heleri, økonomisk utroskap, kreditorbegunstigelse, skattesvik og regnskapsovertredelse. Hvitvaskingsloven er også sentral.

Gjeldsforhandling og konkurs
Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, beslagsretten, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. 

Pengekravsrett m.v
De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås.

Kontraktsrett og obligasjonsrett
Kontraktsinngåelse, tolkning av kontrakter, kontrakters innhold, mislighold og misligholdsvirkninger og rammen for kontraktsfriheten.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 timer undervisning totalt, i en kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner, case og digitale læringsaktiviteter.  

Det vil i løpet av kurset bli delt ut to oppgaver som kan leveres inn for tilbakemeldinger. Innleveringene er ikke obligatoriske.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter kunnskaper på nivå med følgende kurs eller tilsvarende:
JUR 3420 Forretningsjus.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Tospråklig ordbok
  • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
  • Lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.