JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere


Kursansvarlig
Kari Birkeland

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Målet med studiet i regnskapsfag er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta regnskapsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Det legges vekt på etisk tenkning, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske problemstillinger på en bevisst måte. Rettslærekurset skal gi studentene nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset opparbeide seg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for regnskapsførerfaget.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til regnskapsfaglige arbeidsoppgaver. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.

Holdningsmål
Studentene skal i tillegg kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan håndteres i praksis.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter kunnskaper på nivå med følgende kurs eller tilsvarende:
JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Focus : Universitetsforlaget. Kap 1, 2, 4, 5 og 7
Børresen, Pål B. 2013. Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. 7. utg. Cappelen akademisk forlag. Kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 (dvs. alle kapitler untatt kap 4).
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag. Kap 1, 9, 10, 16 og 18
Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag


Anbefalt litteratur
Bøker:
Mo, Einar. 2013. Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. Cappelen Damm akademisk

Emneoversikt

 • Rettskildelære
  Rettskilder og juridisk metode.
 • Selskapsrett
  Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på heftelsesregler, beslutningsprosesser, utdelinger, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, m.v.
 • Økonomisk kriminalitet
  Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvakskingsloven, merverdiavgiftsloven m.m.
 • Gjeldsforhandling og konkurs
  Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer.
 • Arbeidsrett
  Det gis en innføring i "arbeidslivets spilleregler", dvs. de regler som gjelder på den enkelte arbeidsplass enten en er arbeidsgiver eller arbeidstaker.
 • Erstatningsrett
  Det vektlegges særlig erstatningsregler som omhandler regnskapsføreres erstatningsansvar.
 • Forvaltningsrett
  Det gis en innføring i begrepene i forvaltningsretten. Det legges videre særlig vekt på saksbehandlingsreglene, habilitetsreglene, partsrettighetene og klageadgangen.

Dataverktøy
It's learning benyttes til kommunikasjon med studentene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, vil fremgå av en forelesningsplan.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
45
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
45
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Det vil i løpet av kurset bli delt ut to oppgaver som kan leveres inn for tilbakemeldinger. Innleveringene er imidlertid ikke obligatoriske.

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk Nettstudier:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
8
Forberedelse til undervisning
10
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
37
Selvstudium/lese litteratur
80
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 36411 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Lovtekst og forskrifter uten kommentarer.
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon