JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere

JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere

Kurskode: 
JUR 3641
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Business Law for Accountants
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører).

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide seg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for regnskapsførerfaget. Emnet skal gi studentene innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger innenfor de gitte emner og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne redegjøre for sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til regnskapsførers faglige arbeidsoppgaver.

Holdningsmål

Studentene skal kunne tilegne seg juridisk og etisk tenking, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske og juridiske problemstillinger på en bevisst måte. I tillegg skal studentene kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan disse kan håndteres i praksis.

Kursets innhold

Selskapsrett
Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, m.v.

Økonomisk kriminalitet
Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvaskingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.

Gjeldsforhandling og konkurs
Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer.

Pengekravsrett m.v
De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås.

Avtalerett og obligasjonsrett
Kontrakters betydning og funksjon, avtaleslutning, fullmaktslære, avtaletolkning, avtalerettslige ugyldighetsregler og misligholdsvirkninger.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, vil fremgå av en forelesningsplan.

Det vil i løpet av kurset bli delt ut to oppgaver som kan leveres inn for tilbakemeldinger. Innleveringene er ikke obligatoriske.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter kunnskaper på nivå med følgende kurs eller tilsvarende:
JUR 3420 Forretningsjus.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.