JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere


Kursansvarlig
Kari Birkeland

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører).

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset opparbeide seg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for regnskapsførerfaget. Emnet skal gi studentene innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne redegjøre for sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til regnskapsfaglige arbeidsoppgaver.

Holdningsmål
Studentene skal kunne tilegne seg juridisk og etisk tenking, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske og juridiske problemstillinger på en bevisst måte. I tillegg skal studentene kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan disse kan håndteres i praksis.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter kunnskaper på nivå med følgende kurs eller tilsvarende:
JUR 3420 Forretningsjus.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Focus : Universitetsforlaget. Kap 4 og 5
Børresen, Pål B. 2013. Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. 7. utg. Cappelen Damm akademisk. Kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 (dvs. alle kapitler unntatt kap 4).
Langfeldt, Bråthen, Viken, Minde. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Gyldendal forlag. Kap 11, 12 og 18
Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag


Bokutdrag:
Knoph, Ragnar. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 14. utg. Universitetsforlaget. Side 210-276. Bokutdrag

Anbefalt litteratur
Bøker:
Mo, Einar. 2016. Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. 3. utg. Cappelen Damm akademisk

Emneoversikt

 • Selskapsrett
  Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, m.v.
 • Økonomisk kriminalitet
  Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvaskingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.
 • Gjeldsforhandling og konkurs
  Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer.
 • Pengekravsrett m.v
  De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås.
 • Avtalerett og obligasjonsrett Kontrakters betydning og funksjon, avtaleslutning, fullmaktslære, avtaletolkning, avtalerettslige ugyldighetsregler og misligholdsvirkninger.

Dataverktøy
It's learning benyttes til kommunikasjon med studentene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, vil fremgå av en forelesningsplan.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
45
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
45
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Det vil i løpet av kurset bli delt ut to oppgaver som kan leveres inn for tilbakemeldinger. Innleveringene er imidlertid ikke obligatoriske.

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
JUR 36411 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Lovtekst og forskrifter uten kommentarer.
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon