Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 3641 Foretaksrett

JUR 3641 Foretaksrett

Kurskode: 
JUR 3641
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Corporate Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. Kurset kan tas som valgkurs, eller som en del av profileringen for å oppnå tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide seg god kunnskap om sentrale forretningsjuridiske emner. Kurset gir studentene innføring i juridisk metode. Videre skal studentene etter endt kurs ha god kunnskap om sentrale emner innen avtalerett, pengekravsrett, selskapsrett, enkeltforfølgning og konkurs, arbeidsrett og økonomisk kriminalitet. Kurset gir studentene god innsikt juridiske fagområdet som det forutsettes at en statsautorisert regnskapsfører har kompetanse om.

Ferdighetsmål

Studentene skal ved anvendelse av juridisk metode kunne identifisere, analysere og ta standpunkt til juridiske problemstillinger innenfor emnene i kurset. Studentene skal utvikle forståelse for hensynene bak regelverket, herunder bærekraftig utvikling. Studentene skal videre kunne være i stand til å tilegne ny kunnskap innenfor fagemnene i kurset. Videre skal studentene kunne reflektere over ulike problemstillinger og de skal utvikle evnen til å formidle og kommunisere fagstoffet gjennom relevante uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne tilegne seg juridisk og etisk tenking, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske og juridiske problemstillinger på en bevisst måte. I tillegg skal studentene kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan disse kan håndteres i praksis.

Kursets innhold

Studentene skal ha kunnskap om: 

Juridisk metode

Selskapsrett
Inngående kunnskap om sentrale bestemmelser knyttet til aksjeselskap og EPF, og kjennskap til sentrale bestemmelser om ansvarlige selskaper.  

Økonomisk kriminalitet
Utvalgte deler av straffeloven, som blant annet korrupsjon, hvitvasking, herunder hvitvaskingsloven, heleri, økonomisk utroskap, kreditorbegunstigelse, skattesvik og regnskapsovertredelse.

Enkeltforfølgning og konkurs
Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, beslagsretten, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. 

Pengekravsrett m.v
De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, inndrivelse, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev.

Avtalerett
Avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet. Mislighold og misligholdsvirkninger.

Arbeidsrett

Sentrale bestemmelser innen arbeidsrett,; arbeidsavtalen, arbeidstakerbegrepet, avslutning av arbeidsforhold.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 timer undervisning totalt, i en kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner, case og digitale læringsaktiviteter.  

Det vil i løpet av kurset bli delt ut to oppgaver som kan leveres inn for tilbakemeldinger. Innleveringene er ikke obligatoriske.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter kunnskaper på nivå med følgende kurs eller tilsvarende:
JUR 3420 Forretningsjus.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Tospråklig ordbok
  • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
  • Lovsamling
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.