JUR 3516 Jus I

JUR 3516 Jus I

Kurskode: 
JUR 3516
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Law I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Jus I er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner:

 1. Juridisk metode
 2. EØS-rett
 3. Avtalerett
 4. Kjøpsrett
Kunnskapsmål

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om juridisk metode og det norske rettssystemet, samt ha kunnskap om EØS-reglenes betydning for norske regler. Videre skal studentene ha kunnskap om de institusjonelle forholdene i EU- og EØS-samarbeidet. Studentene skal ha kunnskap om regler om avtaleinngåelse, fullmaktslæren, ugyldighet/lemping og avtaletolkning/utfylling. De skal videre kjenne de viktigste sentrale regler for gjennomføring av en kjøpsavtale, samt regulering av brudd på slike prosesser.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, samt å finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene avtalerett og kjøpsrett. Studentene skal videre kunne formulere og formidle kunnskaper om EØS-rettslige problemstillinger, samt løse rettsspørsmål basert på EØS-rettslig metode.
 

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kursets fire hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

Kursets innhold

Juridisk metode

 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral, rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutnings- og vektspørsmål
 • Lovgivningsprosessen
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, utvidende, analogisk og innskrenkende lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning og bruk av lovforarbeider og rettspraksis som rettskilde
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene

EØS-rett

 • Kravene til gjennomføring av EØS-regler i norsk rett
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Hovedtrekkene ved EU-retten og EØS-retten
 • Institusjoner og beslutningsprosesser i EU og EØS
 • Hovedtrekkene om forbudene mot hindringer for bevegelighet av varer, personer, tjenester og kapital over landegrensene, og modifikasjonene i disse forbudene (de fire friheter)

Avtalerett

 • Avtalerettettens rettskilder
 • Avtalerettslige prinsipper
 • Forholdet mellom generell og spesiell avtalerett
 • Ulike former for avtaleinngåelse, herunder om lovfestede og ulovfestede prinsipper
 • Fullmaktslæren, herunder om fullmakt basert på avtale, lov og ulovfestet rett
 • Ugyldighet og lemping av avtaler, herunder om ugyldighet ved avtalens form, løfteavgivers habilitet, avtalens tilblivelse, avtalens innhold og bristende forutsetninger
 • Tolkning og utfylling av avtaler, herunder om de viktigste tolkningsprinsippene

Kjøpsrett

 • Oversikt over anvendelsesområdene til spesielt kjøpsloven og  forbrukerkjøpsloven, men også hovedtrekkene ved håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven og angrerettloven
 • Oversikt over sentrale forskjeller mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere tingen til rett tid og rett sted i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere rett ting i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av mangel ved tingen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers plikter i forbindelse med avvikling av kjøpsavtalen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers rettigheter som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side
 • Oversikt over de viktigste reglene i håndverkertjenesteloven
 • Oversikt over de viktigste punktene i angrerettloven
 • De viktigste reglene om lovvalg i internasjonale kjøpsforhold
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av blant annet webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

En del av oppgaveløsningen vil skje i egne samlinger med veiledere til stede. Det vil også tilbys frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger fra veilederne.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Markedsrett og etikk evnt. tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • EU- og EØS-relevante tekster, Inger Hamre og Fredrik Sejersted (red.)
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller særtrykk av lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR35161
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Av de 80 timene er 54 timer tradisjonell klasseromsundervisning, mens den resterende tiden gjennomføres ved digitale læringsaktiviteter.
Gruppearbeid / oppgaver
84 Time(r)
Deltagelse i grupper og arbeid med case/oppgaver.
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.