JUR 3516 Jus I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3516 Jus I

Kursansvarlig
Ingvild S Ericson

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
0Jus I er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner som skal gi studentene en god introduksjon til det juridiske fagområdet:
 • Juridisk metode og rettskildelære
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • EU- og EØS rett
Kurset fokuserer på problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og seminarundervisning. Etter at tema for seminaret er introdusert arbeider studentene med oppgaver i kollokviegrupper. Oppgavene gjennomgås deretter i samlet gruppe.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal kjenne den juridiske metode, ha god oversikt over sentrale rettskildefaktorer og ha en god forståelse for hvordan det norske rettssystemet er bygget opp. De skal kjenne lovgivningsprosessen, delegert lovgivning og domstolsapparatets oppbygning. De skal ha tilegnet seg forståelse av EU- og EØS-rettslige regler og deres betydning for norske foretak, samt ha kunnskap om de institusjonelle forhold i EU/EØS-samarbeidet. Studentene skal ha tilegnet seg god forståelse for reglene om avtaleinngåelse, tolkning og ugyldighet. De skal videre kjenne sentrale regler for gjennomføring av en kjøpsavtale, samt regulering av brudd på slike avtaler.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne identifisere juridiske problemer og være i stand til å analysere spørsmål knyttet til avtaleinngåelse og kjøpsrett. De skal kunne redegjøre for elementene i juridisk argumentasjon generelt, samt gi en vurdering av avtale- og kjøpsrettslige tvister spesielt. Studentene skal kunne tolke lover og avtaler med basis i grunnleggende tolkningslære. De skal videre kunne sette det norske rettssystemet og de norske rettsreglene inn i en internasjonal sammenheng.

Holdningsmål
Studentene skal ha utviklet evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til de vurderinger som ligger til grunn i avtale- og kjøpsrettslige standarder, der disse direkte eller indirekte er knyttet til et samfunnsansvar.

  Forkunnskaper
  JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett evnt. tilsvarende kurs.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Boe, Erik. 2010. Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til rett og rettstenkning. 2. utg. Universitetsforlaget
  Giertsen, Johan. 2006. Avtaler. Universitetsforlaget
  Martinussen, Roald. 2012. Kjøpsrett. 6. utg. Cappelen Damm akademisk
  Sejersted, Fredrik ... [et.al.]. 2011. EØS-rett. 3. utg. Universitetsforlaget. kap 1-22


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  Juridisk metode og rettskildelære
  • Juridisk metode
  • Oversikt over rettskildefaktorene
  • Lovtolkning
  • Løsning av regelkonflikter og rettskildevariasjoner.

  EU- og EØS rett
  • Hovedtrekk i EU-retten og EØS-avtalen
  • Institusjonene i EU og EØS
  • De fire friheter i EU- og EØS-retten

  Avtalerett
  • Mekanismer for avtaleinngåelse
  • Fullmakt og representasjon
  • Tolkning og utfylling av avtaler
  • Ugyldighet og lemping

  Kjøpsrett
  • Selgers og kjøpers plikter i henhold til kjøpekontrakt
  • Kontraktsbrudd ved forsinkelse
  • Mangelsvurderingen
  • Selgers og kjøpers krav ved kontraktsbrudd
  • Oversikt over reglene ved forbrukerkjøp

  Dataverktøy
  Dataverktøy er ikke nødvendig.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 82 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på de fire delkursene.

  Forelesningene består av ordinær undervisning i auditoriet. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene som studentene har arbeidet med i kollokviegrupper gjennomgås i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene. Det gis tre frivillige innleveringsoppgaver i kurset. Studentene får antydet karakternivå, og gis individuelle tilbakemeldinger på disse innleveringsoppgavene.

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse på forelesninger
  42
  Deltagelse på seminarer
  40
  Forberedelse til undervisning
  80
  Selvstudium/lese litteratur
  150
  Arbeid med case/oppgaver
  74
  Eksamen
  6
  Anbefalt tidsbruk totalt
  400

  Timefordelingen mellom forelesninger og seminartimer i de enkelte delkurs er som følger:

  Juridisk metode og rettskildelære
  Forelesninger og seminarer på tilsammen 22 timer fordeles med ca 12 forelesningstimer og 10 seminartimer.

  EU- og EØS rett
  Forelesninger og seminarer på tilsammen 14 timer fordeles med ca 8 forelesningstimer og 6 seminartimer.

  Avtalerett
  Forelesninger og seminarer på tilsammen 22 timer fordeles med ca 12 forelesningstimer og 10 seminartimer.

  Kjøpsrett
  Forelesninger og seminarer på tilsammen 24 timer fordeles med ca 12 forelesningstimer og 12 seminartimer.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en seks timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 35161 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset JUR 3516 JUS I - 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter. Inger Hamre og Fredrik Sejersted (red.): EU- og EØS-relevante tekster.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære eksamen i kurset.

  Tilleggsinformasjon