JUR 3516 Jus I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

JUR 3516 Jus I


Kursansvarlig
Ingvild S Ericson

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Jus I er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner:

 • Juridisk metode
 • EØS-rett
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett

Kurset fokuserer på problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og med oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningen gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om juridisk metode og det norske rettssystemet, samt ha kunnskap om EØS-reglenes betydning for norske regler. Videre skal studentene ha kunnskap om de institusjonelle forholdene i EU- og EØS-samarbeidet. Studentene skal ha kunnskap om regler om avtaleinngåelse, fullmaktslæren, ugyldighet/lemping og avtaletolkning/utfylling. De skal videre kjenne de viktigste sentraleregler for gjennomføring av en kjøpsavtale, samt regulering av brudd på slike prosesser.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold og finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene avtalerett og kjøpsrett. Studentene skal videre kunne formulere og formidle kunnskaper om EØS-rettslige problemstillinger, samt løse rettsspørsmål basert på EØS-rettslig metode.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kurset fire hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

Forkunnskaper
JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett evnt. tilsvarende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Boe, Erik. 2012. Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til rett og rettstenkning. 3. utg. Universitetsforlaget
Giertsen, Johan. 2014. Avtaler. 3. utg. Universitetsforlaget
Martinussen, Roald. 2012. Kjøpsrett. 6. utg. Cappelen Damm akademisk
Sejersted, Fredrik ... [et.al.]. 2011. EØS-rett. 3. utg. Universitetsforlaget. Kap 1-16


Artikler:
Sverre Blandhol, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. Innføring i juridisk metode. Jussens Venner. 06. Universitetsforlaget. 310-345

Anbefalt litteratur
Bøker:
Mathilde Lund Meltvedt. 2014. Oppgavesamling i avtalerett. Universitetsforlaget
Morten Walløe Tvedt. 2015. Å skrive jus til eksamen. 4. utgave. Cappelen Akademisk


Emneoversikt
Juridisk metode
 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene om rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral, rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutnings- og vektspørsmål
 • Lovgivningsprosessen
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, utvidende, analogisk og innskrenkende lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning og bruk av lovforarbeider og rettspraksis som rettskilde
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer f.eks. slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene

EØS-rett
 • Kravene til gjennomføring av EØS-regler i norsk rett
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Hovedtrekkene ved EU-retten og EØS-retten
 • Institusjoner og beslutningsprosesser i EU og EØS
 • Hovedtrekkene om forbudene mot hindringer for bevegelighet av varer, personer, tjenester og kapital over landegrensene, og modifikasjonene i disse forbudene (de fire friheter)

Avtalerett
 • Avtalerettettens rettskilder
 • Avtalerettslige prinsipper
 • Forholdet mellom generell og spesiell avtalerett
 • Ulike former for avtaleinngåelse, herunder om lovfestede og ulovfestede prinsipper
 • Fullmaktslæren, herunder om fullmakt basert på avtale, lov og ulovfestet rett
 • Ugyldighet og lemping av avtaler, herunder om ugyldighet ved avtalens form, løfteavgivers habilitet, avtalens tilblivelse, avtalens innhold og bristende forutsetninger
 • Tolkning og utfylling av avtaler, herunder om de viktigste tolkningsprinsippene

Kjøpsrett
 • Oversikt over kjøpslovens forbrukerkjøpslovens, håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven og angrerettlovens anvendelsesområder
 • Oversikt over sentrale forskjeller mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere tingen til rett tid og rett sted i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere rett ting i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av mangel ved tingen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers plikter i forbindelse med avvikling av kjøpsavtalen i henohld til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers rettigheter som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side
 • Oversikt over de viktigste reglene i håndverkertjenesteloven
 • Oversikt over de viktigste punktene i angrerettloven
 • De viktigste reglene om lovvalg i internasjonale kjøpsforhold

Dataverktøy
Dataverktøy er ikke nødvendig.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 90 undervisningstimer som består av både tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningen gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse på forelesninger
80
Deltagelse i grupper
10
Forberedelse til undervisning
80
Selvstudium/lese litteratur
150
Arbeid med case/oppgaver
74
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Fordeling av tid (dvs. deltakelse på forelesning og grupper) på hovedemnene:

Juridisk metode
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 23 timer.

EØS-rett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 23 timer.

Avtalerett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 23 timer.

Kjøpsrett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 21 timer.Eksamen
Kurset avsluttes med en seks timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
JUR 35161 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset JUR 3516 JUS I - 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter. Inger Hamre og Fredrik Sejersted (red.): EU- og EØS-relevante tekster.
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon