GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi

GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi

Kurskode: 
GRA 6281
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Irina Eidsvold Tøien
Kursnavn på engelsk: 
Legal Method and Law and Economics
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset introduserer to fagdisipliner, juss og økonomi. Den juridiske delen inneholder juridisk metode, EU-rett og rettsøkonomi (12 timer). Den økonomiske, økonomisk teori (18 timer). Det er i tillegg et forkurs i økonomi på 12 timer. De siste 6 timene i økonomisk teori vil begge kursansvarlige delta i undervisningen og behandle fagene inkorporert under hovedproblemstillingen; hvilken relevans og vekt har økonomiske argumenter ved tolkingen av norsk lov. Vi vil også diskutere etiske aspekter og utforske alternativer til effektivitet og rettsøkonomi for rettslige beslutninger.

Den juridisk metodedelen vil sikre at studenten får kunnskap om hvordan juridiske forankrete avgjørelser foretas. Kunnskapen har altså relevans for alle jus kursene på studiet. I løpet av kurset lærer studenten seg å identifisere juridiske problemstillinger (P), finne frem til riktig rettsgrunnlag og regel, herunder tolke (R), sette opp en rettslig argumentasjon/analyse(A) og å konkludere i en sak (K) - den såkalte PRAK-modellen. Innføringen i juridisk metode vil også inkludere kunnskap om EU-lov og dens innflytelse på " norsk juridisk metode." Dernest vil vi gi innføring i økonomisk tenking på juridiske basisregler som ansvarsregler, tingsrett og miljørett.

Emnet forutsetter at studenten allerede har grunnleggende innsikt i økonomi (mikro og makro) og juridisk metode, og litt erfaring med å anvende regler på et gitt faktum. Det sentrale vil være tolkningen av norske lover som implementerer EU-rett, herunder innsikt i hvordan Høyesterett bruker EU-rett og økonomisk argumentasjon bevisst eller reelt sett. EU-rett er relevant for juridisk metode etter at Norge inngikk EØS-avtalen i 1992, og vil bli grundig forklart og dokumentert gjennom kurset. Kurset vil også inneholde en introduksjon til EU og EØS institusjoner og rettssystem.
                                                                      

Én forbindelse mellom økonomi og juss fremgår bla. av jussens metodelære der "rimelighet" er en relevant rettskildefaktor. Under denne faktoren kan økonomiske aspekter om effektivitet og fordeling komme i betraktning. Et annet aspekt er gjennom konkurranseretten, som er en grunnleggende betingelse for et fritt marked og EUs hovedforutsetning for et indre marked med fri flyt av varer og tjenester, kapital og arbeidskraft på tvers av nasjonale grenser innenfor EØS-området.

Utveksling av varer og tjenester er grunnleggende for verdiskaping i moderne økonomier. Juridiske normer og systemer (inkludert håndhevelsesmekanismer) er formelle institusjoner av betydning for koordinering av økonomiske aktiviteter og for ressursbruken i samfunnet, enten det skjer gjennom markeder eller internt i organisasjoner. Kurset tar sikte på å kombinere de to fagområdene økonomi og jus for å analysere rettssystemets økonomiske rolle. Rettsregler for fast eiendom, kontrakts- og erstatningsrett har betydning for individers og bedrifters tilpasning i markedene. Emnet benytter bl.a. mikroøkonomisk teori, kontraktsteori og spillteori til å analysere hvordan juridiske regler påvirker enkeltpersoners og bedrifters valg og dermed utviklingen i økonomien mer generelt. Denne innsiktens betydning for bedrifters kontraktsutforming, organisasjonsvalg og valg av selskapsform vil bli brukt som eksempler.
 

Kurset vil også benytte juridisk metode og økonomisk teori for å analysere problemstillinger knyttet til ny teknologi. EU-kommisjonens undersøkelser i store nettaktørers forretningsvirksomhet (eks. Google og Facebook) er eksempler på relevante caser. Kurset vil også dekke forholdet mellom kommersielle kontrakter i markeder og regler for offentlige anskaffelser. Et viktig tema er virkningen av markedsstruktur på innovasjon, med relevans for fusjonsvurderinger og håndheving av konkurranseloven om misbruk av dominerende stilling. Rettsøkonomi er knyttet til juridisk argumentasjon på ulike måter.

Ytterligere emner som skal dekkes er økonomiske konsekvenser av de juridiske institusjonene, som for eksempel domstolsbehandling, kontraktsrett, erstatning (inn og ut av kontrakt), immaterielle rettigheter og regulering av adferd innenfor konkurranseretten. Samspillet med privatrettslig og offentligrettslig regulering samt skatte- og miljørett vil også bli behandlet.

Kunnskapsmål

Etter å ha deltatt på kurset,  skal studenten ha fått kunnskap om:
• Det norske og det europeiske rettssystemet
• Anvendelse av juridisk metode og de ulike rettskildene på konkrete tvister

• Evnen til å analysere Høyesteretts bruk av juridisk metode både med hensyn til norsk juridisk metode, EU-rett og økonomisk argumentasjon, og derved kunne foreta risikobetraktninger ved juridiske tvistespørsmål

• Kunnskap om EU-lov; som en del av rettslig metode og som aspekt av fri  konkurranse og regulering på markeder
• Vite forskjellen mellom gjeldende (de lege lata) og normativ rett (de lege ferenda) i juridisk metode, og betydningen av dette skillet ved rådgivning av bedrifter /organisasjoner

• Vite i hvilken grad rettsøkonomi er et relevant juridisk argument i norsk rett i dag eller, i motsatt fall, om den burde være det
• Grunnleggende mikroøkonomisk teori for å analysere hvordan lovregler påvirker enkeltpersoner og bedrifters adferd og utvikling av økonomien
• Økonomiske virkninger av rettsinstitusjoner
• Kurset vil bringe studentene inn i hjertet av noen av dagens, vanskelige juridiske diskusjoner.

Ferdighetsmål

 

Etter å ha deltatt på kurset har studenten lært å:

• Bruke juridisk metode for å identifisere juridiske problemer i et tilfelle eller i en situasjon

• Kunne definere relevante juridiske kilder og tolke og anvende lover og andre relevante rettskilder (inkludert EU-lov)

• Kunne sette de økonomiske og juridiske analysene i sammenheng

• Kunne identifisere de økonomiske konsekvensene av et juridisk problem

• Vurdere effektivitetseffekter av juridiske regler og retningslinjer

Generell kompetanse

Etter å ha deltatt på kurset skal studenten kunne ha følgende generelle kompetanse:

 • Kunne identifisere juridiske begrensninger i en økonomisk analyse og valgmulighetene som er relevante ved økonomiske og kommersielle vurderinger ut ifra et rettslig perspektiv
 • Kunne diskutere etiske aspekter og utforske alternativer til effektivitet og rettsøkonomiske argumenter ved en rettslig problemstilling.

Kompetansen i juridisk metode vil være av betydning for hele studiet, uavhengig av det juridiske emnet studenten vil få innsikt i.
 

Kursets innhold

Kurset skal inneholde følgende emner:

 • Lov og rettferdighet
 • EUs juridiske system og institusjoner
 • Norsk juridisk metode med vekt på den særlige betydningen av EU-retten har fått
 • Relevante juridiske kilder, herunder tolkingslæren, læren om relevans og vekt
 • Effektivitet, forhandlinger og kontrakter
 • Transaksjonskostnader og Coase-setningen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

En rekke læringsmetoder vil bli brukt, fra forelesninger til webinarer, diskusjoner av saker og spørsmål, også via digitale plattformer. Webinarer kan være praktisk for studentene, for eksempel for å stille individuelle spørsmål før eksamen. Begge lærerne vil delta og møte studentene virtuelt.

Det vil bli en skriftlig innleveringsoppgave som studentene vil få individuelle tilbakemeldinger på. Vi vil også gå igjennom oppgaven i klassen. Studentene skal også øve seg på hvordan de skal besvare oppgaver muntlig. Det å diskutere rettsspørsmål og saker muntlig er en viktig del av jus i praksis. Derfor vil også slik opplæring inngå i emnet i noen grad.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
50
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter
 • EU direktiver
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Juss.
Eksamenskode: 
GRA 62812
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
50
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Rettsøkonomi.
Eksamenskode: 
GRA 62813
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
VI forventer at alle møter til hver time.
Forberedelse til undervisning
2 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
32 Time(r)
Arbeid i grupper, individuelle innleveringer, fremleggelse for klassen.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Alle må lese pensum før timene.
Webinar
2 Time(r)
Repetisjon og spørsmål til lærerne.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer