GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi

GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi

Kurskode: 
GRA 6281
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Irina Eidsvold Tøien
Kursnavn på engelsk: 
Legal Method and Law and Economics
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset introduserer to fag; Juridisk metoden (12 timer) og Rettsøkonomi, inkludert økonomisk teori (18 timer). De siste 6 timene vil begge kurskoordinatorene delta i undervisningen og behandle begge fag inkorporert - hvilken relevans og vekt har økonomiske argumenter ved tolkingen av norsk lov? Vi vil også diskutere etiske aspekter og utforske alternativer til effektivitet og rettsøkonomi for rettslige beslutninger.

Den juridiske metoden vil sikre at studenten får kunnskap om hvordan juridisk forankrete avgjørelser skjer. I løpet av kurset lærer studenten å identifisere juridiske problemstillinger i et case, rettsgrunnlag (og derved lære hvordan man finner en regel gjennom tolkningslæren), analysere, og konkludere i en sak. Kurset skal også gi studenten kunnskap om juridiske konsepter, lære studenten om de ulike juridiske kildene (der argumenter for en løsning hentes fra), hvordan kildene vektes gjennom læren om relevans og vekt. Innføring i juridisk metode vil også inkludere kunnskap om EU-lov og dens innflytelse på "den norske juridiske metoden."

Handel i varer og tjenester er avgjørende for verdiskapingen i en økonomi. Juridiske prinsipper og rettsregler (inkl. sansjoneringsmekanismer) har stor betydning for økonomisk koordinering og beslutninger om bruk av samfunnets ressurser, det være seg beslutninger truffet i markeder eller internt i organisasjoner. 

Eiendomsrettigheter, kontrakts- og erstatningsrett har betydning for individers insentiver. I kurset benyttes elementær mikroøkonomisk analyse til å studere hvordan rettssystemet påvirker individers og bedrifters beslutninger og dermed økonomiens utvikling. Rettssystemet har også avgjørende betydning for økonomiske kontrakter og valg av selskapsform i et marked.

Kurset vil ta for seg økonomiske virkninger av rettsbeslutninger knyttet til kontrakts- og erstatningsrett. Videre betydningen av intellektuelle eiendomsrettigheter (patenter, copyrights mm), og konkurranseregulering gjennom konkurranseloven. Samspillet med skatteregler og miljørett vil også bli behandlet.

Kunnskapsmål

Etter å ha deltatt på kurset, skal studenten ha fått kunnskap om:

• Det norske rettssystemet og innflytelsen av EU-retten
• juridisk metode og ulike rettskilder
• hvordan man tar hensyn til forskjellen mellom beskrivende (de lege lata) og normativ (de lege ferenda) juridisk metode, og deres overlapp

 • mikroøkonomisk analyse som utgangspunkt for å forstå hvordan rettssystemet påvirker bedrifters og individers beslutninger og derigjennom den økonomiske utviklingen.
 • relevansen av juridisk og økonomifaglig metode for dagens samfunn

Kursets målsetting er å gi studentene et begrepsapparat og en metode til å forstå betydningen rettsregler og prinsipper for økonomisk organisering har for dagens norske økonomi.

 

 

Ferdighetsmål

Etter å ha deltatt på kursene, har studenten lært å:

• Bruke juridisk metode for å identifisere rettslige problemstillinger i en oppgave eller et case
• kunne finne frem til relevante rettsgrunnlag og tolke og anvende lover og andre relevante kilder
• subsumere (faktum under regelen), argumentere og komme til en konklusjon i en sak
• kunne sette de økonomiske og juridiske analysene i en sammenheng
• gjenkjenne de økonomiske konsekvensene av et juridisk problem
• Vurdere effektivitetskonsekvenser av juridiske regler og retningslinjer.

 

Generell kompetanse

Etter å ha deltatt på kurset skal studenten ha kunnet tilegne seg følgende kompetanse:

• kunne identifisere juridiske begrensninger i en økonomisk analyse
• finne frem til alternative juridiske beslutninger, løsrevet fra de økonomiske og kommersielle
• kunne diskutere etiske aspekter og utforske alternativer til effektivitet og rettsøkonomi for en rettslig avgjørelse

Kompetansen fra den juridiske metodelæren vil være av betydning gjennom hele studiet, uavhengig av det juridiske temaet studenten velger.

Kursets innhold
 • Lov og rettferdighet
 • Ulike rettsregler
 • Tradisjonell, moderne norsk juridisk metode
 • Tolkningsdlæren, læren om relevans og vekt
 • Noe konkurranserett
 • Transaksjonskostnader og Coase-setningen.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

En rekke læringsmetoder vil bli brukt, fra forelesninger til webinarer, og diskusjonsforum, oppgaveløsning og spørsmål, og kanskje noe utleggelse av digitale læringsobjekter

Det vil bli lagt opp til innlevering av skriftlig oppgave med tilbakemelding fra lærer og etterfølgende gjennomgang i klassen. Studenten skal også øve seg på muntlig fremføring, samt å diskutere rettsspørsmål i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62811
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Forberedelse til undervisning
85 Time(r)
Undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
32 Time(r)
Webinar
2 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer