GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6276
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Tonny Stenheim
Tobias Svanstrøm
Emnenavn på engelsk: 
Research Methods for Master of Professional Accountancy - RESIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset erstattes av et nytt metodekurs som undervises på engelsk.

Kontinuasjonseksamen høst 2017, trolig vår 2018, høst 2018 og vår 2019.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er obligatorisk metodekurs for studenter som skal skrive masteroppgave på masterstudiet i regnskap og revisjon (GRA 1920). Kurset kan erstattes av annet likeverdig metodekurs på masternivå.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en oversikt over forskningsmetode som er aktuell for de sentrale fagområdene på masterstudiet i regnskap og revisjon. Kurset vil ha fokus på å trene studentene i å formulere en klar problemstilling og finne frem til en forskningsdesign som er egnet til å belyse problemstillingen. Det skal videre gi innsikt i hvordan man søker etter relevant litteratur og i databaser. Kurset vil også behandle forkningsetiske problemstillinger. I løpet av kurset skal studentene bestemme seg for et tema for masteroppgaven og utarbeide et innleveringsprosjekt for denne.

Gjennom felles litteratur- og siteringssøk skal studentene tilegne seg kunnskap om ulike søkemetoder for innhenting av informasjon.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • Vitenskapsfilosofi
 • Forskningsprosessen
 • Formulering av problemstillinger
 • Forskningsdesign
 • Forskningsetiske problemstillinger
 • Datainnsamling
 • Juridisk metode
 • Kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
 • Litteratursøk
 • Skriveråd for masteroppgaven
Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger, seminarer og diskusjoner.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Det var tidligere flere eksamenselementer i kurset. For kontinuasjonsstudenter er dette nå gjort om til en 100% skriftlig skoleeksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62765
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62765
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer