GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon


Kursansvarlig
Erlend Kvaal

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er obligatorisk metodekurs for studenter som skal skrive masteroppgave på masterstudiet i regnskap og revisjon (GRA 1920). Kurset kan erstattes av annet likeverdig metodekurs på masternivå.

Læringsmål
Studentene skal få en oversikt over forskningsmetode som er aktuell for de sentrale fagområdene på masterstudiet i regnskap og revisjon. Kurset vil ha fokus på å trene studentene i å formulere en klar problemstilling og finne frem til en forskningsdesign som er egnet til å belyse problemstillingen. Det skal videre gi innsikt i hvordan man søker etter relevant litteratur og i databaser. Kurset vil også behandle forkningsetiske problemstillinger. I løpet av kurset skal studentene bestemme seg for et tema for masteroppgaven og utarbeide et innleveringsprosjekt for denne.

Gjennom felles litteratur- og siteringssøk skal studentene tilegne seg kunnskap om ulike søkemetoder for innhenting av informasjon.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Boe, Erik. 2012. Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til rett og rettstenkning. 3. utg. Universitetsforlaget
Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. 2010. Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall


Bokutdrag:
Saunders, Mark.. 2012. Research methods for business students. 6th ed.. Pearson Education; Essex.. Chapter 3: Critically reviewing the literature, pp. 70-124.. Will be available electronically

Annet:
-I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen
Statistikkunnskap for GRA 6276 (undervisningsnotat)Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Vitenskapsfilosofi
Forskningsprosessen
Formulering av problemstillinger
Forskningsdesign
Forskningsetiske problemstillinger
Datainnsamling
Juridisk metode
Kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
Litteratursøk
Skriveråd for masteroppgaven

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger, seminarer og diskusjoner.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Eksamen
En obligatorisk del av metodekurset er å utarbeide og få godkjent en første skisse til masteroppgaven, jf. kursbeskrivelsen til GRA 1920. Skissen skal som et minimum inneholde en klar og operasjonell problemstilling, en fullstendig disposisjon for masteroppgaven, en fullstendig beskrivelse av metoden som skal anvendes for å belyse problemstillingen, og en oversikt over relevant litteratur som skal brukes som referanse i masteroppgaven. Skissen gis karakteren bestått / ikke bestått. Studenter som tar kurset uten å skulle skrive masteroppgave GRA 1920 er imidlertid fritatt fra å levere slik skisse.

Kurset omfatter videre en innleveringsoppgave til biblioteket (teller 10 %) og en innleveringsoppgave i statistisk programvare (teller 20 %).

Kurset omfatter en 3-timers skriftlig eksamen som teller 70 % av endelig karakter.Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skisse til masteroppgaven Bestått/Ikke bestått
Innleveringsoppgave til biblioteket 10%
Innleveringsoppgave 20%
Skriftlig eksamen 3 timer 70% IndividueltEksamenskode(r)
GRA 62763 Skisse til masteroppgaven (bestått / ikke bestått).
GRA 62764 prosessevaluering teller 100% av endelig karakter i GRA 6276.


Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.