GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon

Kursansvarlig
Erlend Kvaal

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er obligatorisk metodekurs for studenter som skal skrive masteroppgave på masterstudiet i regnskap og revisjon (GRA 1920). Kurset kan erstattes av annet likeverdig metodekurs på masternivå.

Læringsmål
Studentene skal få en oversikt over forskningsmetode som er aktuell for de sentrale fagområdene på masterstudiet i regnskap og revisjon. Kurset vil ha fokus på å trene studentene i å formulere en klar problemstilling og finne frem til en forskningsdesign som er egnet til å belyse problemstillingen. Det skal videre gi innsikt i hvordan man søker etter relevant litteratur og i databaser. Kurset vil også behandle forkningsetiske problemstillinger. I løpet av kurset skal studentene bestemme seg for et tema for masteroppgaven og utarbeide et innleveringsprosjekt for denne.

Gjennom felles litteratur- og siteringssøk skal studentene tilegne seg kunnskap om ulike søkemetoder for innhenting av informasjon.

Forkunnskaper
Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak på masterprogrammet

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Boe, Erik. 2010. Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til rett og rettstenkning. 2. utg. Universitetsforlaget
Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. 2010. Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall


Annet:
-I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen
Saunders, Mark.. 2012. Research methods for business students. 6th ed.. Pearson Education; Essex.. Chapter 3: Critically reviewing the literature, pp. 70-124.. Will be available electronicallyAnbefalt litteratur

Emneoversikt
Vitenskapsfilosofi
Forskningsprosessen
Formulering av problemstillinger
Forskningsdesign
Forskningsetiske problemstillinger
Datainnsamling
Juridisk metode
Kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
Litteratursøk
Skriveråd for masteroppgaven

Dataverktøy
Seminar i statistisk programvare

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger, seminarer og diskusjoner.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Eksamen
En obligatorisk del av metodekurset er å utarbeide og få godkjent en første skisse til masteroppgaven, jf. kursbeskrivelsen til GRA 1920. Skissen skal som et minimum inneholde en klar og operasjonell problemstilling, en fullstendig disposisjon for masteroppgaven, en fullstendig beskrivelse av metoden som skal anvendes for å belyse problemstillingen, og en oversikt over relevant litteratur som skal brukes som referanse i masteroppgaven. Skissen gis karakteren bestått / ikke bestått. Studenter som tar kurset uten å skulle skrive masteroppgave GRA 1920 er imidlertid fritatt fra å levere slik skisse.

Kurset omfatter videre en innleveringsoppgave til biblioteket (som teller 10 %) og en innleveringsoppgave i statistisk programvare (teller 20 %). Begge innleveringsoppgavene gis karakteren bestått / ikke bestått. Innleveringsoppgavene er ikke obligatoriske, men karakterene inngår i den samlede evaluering av kuset.

Kurset omfatter en 3 timers skriftlig eksamen som teller 70% av endelig karakter.

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.


Eksamenskode(r)
GRA 62763 Skisse til masteroppgaven (bestått / ikke bestått).
GRA 62764 teller 100% av endelig karakter i GRA 6276.


Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent kalkulator. Tospråklig ordbok. Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler

Kontinuasjon
Ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.