GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon - RESIT EXAMINATION

GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon - RESIT EXAMINATION

Kurskode: 
GRA 6276
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Erlend Kvaal
Emnenavn på engelsk: 
Research Methods for Master of Professional Accountancy - RESIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset erstattes av et nytt metodekurs som undervises på engelsk.

Kontinuasjonseksamen høst 2017 og trolig vår 2018 og høst 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er obligatorisk metodekurs for studenter som skal skrive masteroppgave på masterstudiet i regnskap og revisjon (GRA 1920). Kurset kan erstattes av annet likeverdig metodekurs på masternivå.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en oversikt over forskningsmetode som er aktuell for de sentrale fagområdene på masterstudiet i regnskap og revisjon. Kurset vil ha fokus på å trene studentene i å formulere en klar problemstilling og finne frem til en forskningsdesign som er egnet til å belyse problemstillingen. Det skal videre gi innsikt i hvordan man søker etter relevant litteratur og i databaser. Kurset vil også behandle forkningsetiske problemstillinger. I løpet av kurset skal studentene bestemme seg for et tema for masteroppgaven og utarbeide et innleveringsprosjekt for denne.

Gjennom felles litteratur- og siteringssøk skal studentene tilegne seg kunnskap om ulike søkemetoder for innhenting av informasjon.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • Vitenskapsfilosofi
 • Forskningsprosessen
 • Formulering av problemstillinger
 • Forskningsdesign
 • Forskningsetiske problemstillinger
 • Datainnsamling
 • Juridisk metode
 • Kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
 • Litteratursøk
 • Skriveråd for masteroppgaven
Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger, seminarer og diskusjoner.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62763
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
0Nei ? -Gruppe/Individuell En obligatorisk del av metodekurset er å utarbeide og få godkjent en første skisse til masteroppgaven, jf. kursbeskrivelsen til GRA 1920. Skissen skal som et minimum inneholde en klar og operasjonell problemstilling, en fullstendig disposisjon for masteroppgaven, en fullstendig beskrivelse av metoden som skal anvendes for å belyse problemstillingen, og en oversikt over relevant litteratur som skal brukes som referanse i masteroppgaven. Skissen gis karakteren bestått / ikke bestått. Studenter som tar kurset uten å skulle skrive masteroppgave GRA 1920 er imidlertid fritatt fra å levere slik skisse.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62764
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
10Nei ? -- Innleveringsoppgave til biblioteket
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62764
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei ? -- Innleveringsoppgave i statistisk programvare
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62764
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
70Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Tospråklig ordbok
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell
Hjelpemidler:
Varighet: ? -
Kommentar:En obligatorisk del av metodekurset er å utarbeide og få godkjent en første skisse til masteroppgaven, jf. kursbeskrivelsen til GRA 1920. Skissen skal som et minimum inneholde en klar og operasjonell problemstilling, en fullstendig disposisjon for masteroppgaven, en fullstendig beskrivelse av metoden som skal anvendes for å belyse problemstillingen, og en oversikt over relevant litteratur som skal brukes som referanse i masteroppgaven. Skissen gis karakteren bestått / ikke bestått. Studenter som tar kurset uten å skulle skrive masteroppgave GRA 1920 er imidlertid fritatt fra å levere slik skisse.
Eksamenskode:GRA62763
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:10
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):-
Hjelpemidler:
Varighet: ? -
Kommentar: Innleveringsoppgave til biblioteket
Eksamenskode:GRA62764
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):-
Hjelpemidler:
Varighet: ? -
Kommentar:Innleveringsoppgave i statistisk programvare
Eksamenskode:GRA62764
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:70
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62764
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer