GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6214
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Morten Kinander
Emnenavn på engelsk: 
Corporate Law - Transactions, Stock Exchange and Securities Regulation - RESIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
MSc in Business - Business Law, Tax and Accounting
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Master
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

This course was part of MSc in Business, major in Business Law, Tax, and Accounting. It was last taught spring 2019. Resit examination autumn 2019 and spring 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset tilhører utgående major i forretningsjus. Kurset har siste gjennomføring våren 2019. Det vil deretter tilbys kontinuasjonseksamen.

Kurset behandler selskapsrettslige, børsrettslige og verdipapirrettslige regler i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner (dvs. transaksjoner som endrer selskapets egenkapital som f. eks. kapitalforhøyelser, fisjoner og fusjoner) og oppkjøp av aksje- og allmennaksjeselskaper. Kurset gir også en kort oversikt over ulike finansieringsformer av selskaper. Flere av emnene som behandles i kurset befinner seg i grensesnittet mellom ulike rettsområder og en helhetsforståelse av rettsreglene er viktig for å forstå markedsaktørers adferd i kapitalmarkedene.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi videregående kunnskaper om selskapsrettslige regler om ulike former for egenkapitaltransaksjoner og egenkapitalinstrumenter. Kurset skal også gi videregående kunnskaper om selskapsrettslige regler ved oppkjøp. Kurset skal også gi en oversikt over rettsregler vedrørende ulike finansieringsformer av aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Kurset skal gi en utfyllende oversikt over relevante børs- og verdipapirhandelsrettslige regler for egenkapitaltransaksjoner og oppkjøp.

Ferdighetsmål

Studentene skal lære seg til å definere sentrale rettslige problemstillinger knyttet til selskapstransaksjoner ut fra et gitt faktum, identifisere de relevante selskaps-, børs og verdipapirrettslige regler som regulerer problemstillingen, angi sentrale argumenter for anvendelsen av rettsreglene på det aktuelle tilfellet og kunne konkludere hvordan problemstillingen skal løses. Studentene skal særlig trenes i å identifisere hva som utgjør innsideinformasjon i ulike faser av transaksjonsprosesser.

Samtidig skal studentene kunne redegjøre selvstendig for sentrale rettsregler innenfor selskapsrett, børs- og verdipapirrett knyttet til selskapstransaksjoner.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å reflektere og resonnere over bakgrunnen for og hovedfunksjonene til de ulike selskaps-, børs- og verdipapirrettslige reglene knyttet til selskapstransaksjoner. Det skal opparbeides forståelse for hvilke verdier og interesser som søkes beskyttet ved regelverket.

Kursets innhold
 1. Egenkapitaltransaksjoner
  • Kapitalforhøyelser (derunder offentlige emisjoner, prospektregler, børsnotering m.v.) og kapitalnedsettelser
  • Fusjon og fisjon (derunder børsrettslige regler i tilknytning til prospekt m.v., samt "cross-border" mergers). Her vil det også kunne være rom for å trekke grensesnittet mot regnskaps- og skatterettslige problemstillinger av særlig betydning for dette temaet
  • Særskilte egenkapitalinstrumenter og "hybrider" (derunder konvertible lån, ansvarlige lån, opsjoner, tegningsrettsaksjer og tegningsrettigheter
    
 2. Oppkjøp
  • Børsrettslige oppkjøpregler (flagging, tilbudsplikt, opplysningsplikt for selskapet m.v.)
  • Relevante selskapsrettslige regler ved oppkjøp (derunder forsvarstiltak, omsetnings- og stemmerettsbegrensninger, styrets funksjon og tvangsinnløsning)
    
 3. Finansiering
  • Kapitalformer - grupper av egenkapital, gjeld og hybrider
  • Oppkjøpsfinansiering
  • Konsernfinansiering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til forelesningene. Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset tilhører major in Business Law, Tax and Accounting. Siste gjennomføring av denne majoren er 2017-2019. Kontinuasjonseksamen planlegges fra høsten 2019.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forkunnskapskrav

GRA 6213 Selskapsrett –- selskapsformer

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
 • Lærebok: Erling Christiansen og Bjarne Rogdaberg (red) Materialsamling i børs- og verdipapirrett
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
 • Lærebok: Erling Christiansen og Bjarne Rogdaberg (red) Materialsamling i børs- og verdipapirrett
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer