GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett

Kursansvarlig
Tore Bråthen, Olav Fredrik Perland

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset behandler selskapsrettslige, børsrettslige og verdipapirrettslige regler i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner (dvs. transaksjoner som endrer selskapets egenkapital som f. eks. kapitalforhøyelser, fisjoner og fusjoner) og oppkjøp av aksje- og allmennaksjeselskaper. Kurset gir også en kort oversikt over ulike finansieringsformer av selskaper. Flere av emnene som behandles i kurset befinner seg i grensesnittet mellom ulike rettsområder og en helhetsforståelse av rettsreglene er viktig for å forstå markedsaktørers adferd i kapitalmarkedene.

Læringsmål
Kurset skal gi videregående kunnskaper om selskapsrettslige regler om ulike former for egenkapitaltransaksjoner og egenkapitalinstrumenter. Kurset skal også gi videregående kunnskaper om selskapsrettslige regler ved oppkjøp. Kurset skal også gi en oversikt over rettsregler vedrørende ulike finansieringsformer av aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Kurset skal gi en utfyllende oversikt over relevante børs- og verdipapirhandelsrettslige regler for egenkapitaltransaksjoner og oppkjøp.

Forkunnskaper
GRA 6213 Selskapsrett – selskapsformer

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Johannes ... [et al.]. 2002. Fusjon og fisjon. Den norske Revisorforening. Kapitlene 1 og 2. Disse gjøres tilgjengelig elektronisk.
Bergo, Knut. 2008. Børs- og verdipapirrett. Cappelen akademisk forlag. Kap. 3, 4, 6, 8 og 10.


Annet:
Materialsamling som distribueres som pensum under forelesningene.
På grunn av lovendringer og eventuelt nye utgivelse kan endringer av pensum påregnes. Dette vil eventuelt bli klarlagt før oppstart av semesteret.Anbefalt litteratur
Bøker:
Giertsen, Johan. 1999. Fusjon og fisjon. Universitetsforlaget
Aarbakke, Magnus ... [et al.]. 2012. Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr 44 : lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr 45 : lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). 3. utg. Universitetsforlaget. Kapitlene 4, 8 III, 9, 10, 11, 12, 13 og 14


Emneoversikt
I Egenkapitaltransaksjoner
  1. Kapitalforhøyelser (derunder offentlige emisjoner, prospektregler, børsnotering m.v.) og kapitalnedsettelser
  2. Fusjon og fisjon (derunder børsrettslige regler i tilknytning til prospekt m.v., samt "cross-border" mergers). Her vil det også kunne være rom for å trekke grensesnittet mot regnskaps- og skatterettslige problemstillinger av særlig betydning for dette temaet
  3. Særskilte egenkapitalinstrumenter og "hybrider" (derunder konvertible lån, ansvarlige lån, opsjoner, tegningsrettsaksjer og tegningsrettigheter)

II Oppkjøp
  1. Børsrettslige oppkjøpregler (flagging, tilbudsplikt, opplysningsplikt for selskapet m.v.)
  2. Relevante selskapsrettslige regler ved oppkjøp (derunder forsvarstiltak, omsetnings- og stemmerettsbegrensninger, styrets funksjon og tvangsinnløsning)

III Finansiering
  1. Kapitalformer - grupper av egenkapital, gjeld og hybrider
  2. Oppkjøpsfinansiering
  3. Konsernfinansiering

Dataverktøy
It's learning

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til forelesningene. Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.Eksamen
Fem timers skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
GRA 62141 teller for 100% av endelig karakter i GRA 6214.

Hjelpemidler til eksamen
Som hjelpemidler er tillatt lovsamling, særtrykk av lover og forskrifter samt Erling Christiansen (red.) Materialsamling i Børs- og Verdipapirrett, 2010/2011 eller senere utgaver.
Se mer under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksemene kontinueres i. Ved en eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It's learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.