GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett


Kursansvarlig
Olav Fredrik Perland, Morten Lund

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset behandler selskapsrettslige, børsrettslige og verdipapirrettslige regler i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner (dvs. transaksjoner som endrer selskapets egenkapital som f. eks. kapitalforhøyelser, fisjoner og fusjoner) og oppkjøp av aksje- og allmennaksjeselskaper. Kurset gir også en kort oversikt over ulike finansieringsformer av selskaper. Flere av emnene som behandles i kurset befinner seg i grensesnittet mellom ulike rettsområder og en helhetsforståelse av rettsreglene er viktig for å forstå markedsaktørers adferd i kapitalmarkedene.

Læringsmål
Kurset skal gi videregående kunnskaper om selskapsrettslige regler om ulike former for egenkapitaltransaksjoner og egenkapitalinstrumenter. Kurset skal også gi videregående kunnskaper om selskapsrettslige regler ved oppkjøp. Kurset skal også gi en oversikt over rettsregler vedrørende ulike finansieringsformer av aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Kurset skal gi en utfyllende oversikt over relevante børs- og verdipapirhandelsrettslige regler for egenkapitaltransaksjoner og oppkjøp.

Forkunnskaper
GRA 6213 Selskapsrett/selskapsformer or equivalent
Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergo, Knut. 2014. Børs- og verdipapirrett. 4. utg. Cappelen Damm akademisk. Kap. 3, 4, 6, 8 og 10

Bokutdrag:
Andersen, Johannes ... [et al.]. 2002. Fusjon og fisjon. Den norske Revisorforening. Kapitlene 1 og 2. Disse gjøres tilgjengelig elektronisk.

Annet:
På grunn av lovendringer og eventuelt nye utgivelse kan endringer av pensum påregnes. Dette vil eventuelt bli klarlagt før oppstart av semesteret.
Tilleggshefte som distribueres som pensum under forelesningene.Anbefalt litteratur
Bøker:
Giertsen, Johan. 1999. Fusjon og fisjon. Universitetsforlaget
Aarbakke, Magnus ... [et al.]. 2012. Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr 44 : lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr 45 : lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) : kommentarutgave. 3. utg. Universitetsforlaget. Kapitlene 4, 8 III, 9, 10, 11, 12, 13 og 14


Emneoversikt
I Egenkapitaltransaksjoner

  1. Kapitalforhøyelser (derunder offentlige emisjoner, prospektregler, børsnotering m.v.) og kapitalnedsettelser
  2. Fusjon og fisjon (derunder børsrettslige regler i tilknytning til prospekt m.v., samt "cross-border" mergers). Her vil det også kunne være rom for å trekke grensesnittet mot regnskaps- og skatterettslige problemstillinger av særlig betydning for dette temaet
  3. Særskilte egenkapitalinstrumenter og "hybrider" (derunder konvertible lån, ansvarlige lån, opsjoner, tegningsrettsaksjer og tegningsrettigheter)

II Oppkjøp
  1. Børsrettslige oppkjøpregler (flagging, tilbudsplikt, opplysningsplikt for selskapet m.v.)
  2. Relevante selskapsrettslige regler ved oppkjøp (derunder forsvarstiltak, omsetnings- og stemmerettsbegrensninger, styrets funksjon og tvangsinnløsning)

III Finansiering
  1. Kapitalformer - grupper av egenkapital, gjeld og hybrider
  2. Oppkjøpsfinansiering
  3. Konsernfinansiering

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til forelesningene. Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 5 timer 100% Individuelt

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

Eksamenskode(r)
GRA 62141 teller for 100% av endelig karakter i GRA 6214.

Hjelpemidler til eksamen
Erling Christiansen (red.) Materialsamling i Børs- og Verdipapirrett (2010/2011 eller senere utgaver)
Lovsamling - Compilation of laws
Særtrykk av lover og forskrifter - Offprints of laws and regulations
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.