FIN 3522 Financial Markets

FIN 3522 Financial Markets

Kurskode: 
FIN 3522
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Dagfinn Rime
Kursnavn på engelsk: 
Financial Markets
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i finans - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finansielle markeder er av stor betydning for et samfunn. Disse markedene eksisterer ikke i et vakuum, men er resultat av interaksjon mellom en rekke aktører innen rammer av institusjoner. Betydningen av finansmarkeder har økt over tid, målt ved omsetning i finansmarkeder og som andel av den totale verdiskapning. Dette, sammen med den globale finanskrisen 2008-2009, har tydeliggjort betydningen av hvordan finansmarkedene faktisk fungerer.

Målet med dette kurset er å gi en grundig innføring i virkemåten til moderne finansmarkeder. Det er mange forskjellige "spillere" aktive i markedene. På den ene siden, selskaper, regjeringer og andre institusjoner bruker finansmarkedene for å skaffe midler (dvs. låne penger) for investeringer. På den annen side, er disse midlene som tilbys av private og institusjonelle investorer (ved å kjøpe verdipapirer utstedt av selskaper, eller sette inn penger med banker, etc.) Banker og andre finansinstitusjoner (f.eks pensjon fond, etc.) fungerer som mellomledd mellom investorer og låntakere.

Mer spesifikt fokuserer kurset på mekanismer for hvordan verdipapirer omsettes i moderne finansmarkedene og virkningene av handelsmekanismer for effektiviteten og likviditeten i markedene. Kurset dekker alle de store aktivaklasser (pengemarkedene, aksjer, valuta og obligasjoner) og omhandler teoretisk og empirisk arbeid for å forstå hvordan markeder faktisk fungerer. Kurset avrundes med fokus på noen aktuelle problemstillinger knyttet til verdipapirhandel og markedsstruktur.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en god forståelse av hvordan ulike finansmarkeder fungerer, hvem som er de mest aktive aktørene, og hvordan aktørene bruker ulike finansielle instrumenter. Mer spesifikt skal studentene utvikle sin forståelse med hensyn til følgende emner:

 • Forstå markeders strukturer og deres innvirkning på prisdannelsen og likviditet
 • Forstå risiko forbundet med handel, og hvordan faktiske handel er gjennomført.
 • Forstå ugunstig utvalgsrisiko, illikviditet risiko, etc.
 • Forstå utfordringer for regulering av markeder
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til arbeid som ville innebære verdipapirhandel, porteføljeforvaltning eller for videre studier på området. Mer spesifikt:

 • Vite rollen til forskjellige markedsaktører og institusjoner
 • Vite hvordan man handler ulike finansielle instrumenter
 • Være i stand til å samle inn nødvendig finansiell data
   
Holdningsmål

Kurset vil bygge på andre, mer teoretiske kurs, og tar sikte på å gjøre teorien relevant i en praktisk setting. Dette vil sette studenten til å operere i selve finansmarkedene, f.eks i rollen som trader, kapitalforvalter eller analytiker.

Kursets innhold
 1. Innføring i finansmarkedene: Grunnleggende prinsipper for finansmarkeder. Forskjellige markeder og instrumenter
 2. Intertemporal konsum (Fisher model)
 3. Det finansielle system. Markeder og institusjoner. Primær og sekundær markeder.
 4. Markedsaktørene: regjeringer, regulerende myndigheter, bedrifter, fond, kapitalforvaltere, banker, sentralbanker, etc.
 5. Renter: Likevekt
 6. Delegerte portefølebeslutninger. Aktiv vs. passiv investering
 7. Generiske markedsstrukturer (andrehåndsmarkedet)
 8. Markedspriser/Markedslikviditet
 9. Finansielle kriser.
 10. Problemstillinger og kontroverser i finansmarkedene: algoritmehandel; åpenhet; regulering; fragmentering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av faktiske hendelser. 

Spesifikk informasjon om noen aspekter av studentevaluering vil bli gitt i klassen. Det er studentens ansvar å innhente denne informasjonen. Vær oppmerksom på at mens oppmøte ikke er obligatorisk, er det elevene ansvar for å innhente informasjon gitt i klassen som ikke følger med på kursets hjemmeside/ItsLearning eller i læreboka. Hjemmesider og/eller ItsLearning er ikke beregnet for studenter som velger å ikke delta i klassen. 

Regneark (Excel) vil bli brukt for visse praktiske anvendelser og eksempler. Det anbefales at studentene blir kjent med deres bruk. Det vil bli forklart hvordan en bruker Bloomberg terminal for å samle inn og analysere økonomiske data. Handleplattformen OANDA vil bli benyttet for å sette studenter med faktiske handel.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Den endelige karakteren i kurset vil være basert på følgende komponenter og vekter:

 • Obligatoriske hjemmeoppgave. (20%)
 • Obligatorisk presentasjon som skal diskuteres i klassen (10%)
 • 3 timers skriftlig eksamen. (70%)

Spesifikk informasjon om studentevaluering utover de opplysninger som gis i kursbeskrivelsen vil bli gitt i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

BØK 3423 Finans eller tilsvarende.,

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (3 - 5)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
FIN35221
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon og diskusjon
Vekting: 
10
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (3 - 5)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
FIN35221
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
FIN35221
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Bloomberg sesjoner
Forberedelse til undervisning
83 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Eksamen
45 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.