FIN 3522 Financial Markets

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FIN 3522 Financial Markets


Kursansvarlig
Dagfinn Rime

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Finanskrisen og den økte betydningen av finansmarkeder (f.eks målt i omsetning) har tydeliggjort betydningen av hvordan finansmarkedene faktisk fungerer. og hvordan man i praksis kan utnytte mulighetene i ulike finansielle verdipapirer.

Målet med dette kurset er å gi en grundig innføring i virkemåten til moderne finansmarkeder. Det er mange forskjellige "spillere" aktive i markedene. På den ene siden, selskaper, regjeringer og andre institusjoner bruker finansmarkedene for å skaffe midler (dvs. låne penger) for kapitalinvesteringer. På den annen side, er disse midlene som tilbys av private og institusjonelle investorer (ved å kjøpe verdipapirer utstedt av selskaper, eller sette inn penger med banker, etc.) Banker og andre finansinstitusjoner (f.eks pensjon eller fond, etc.) fungerer som mellomledd mellom investorer og låntakere.

Mer spesifikt fokuserer kurset på mekanismer for hvordan verdipapirer omsettes i moderne finansmarkedene og virkningene av handelsmekanismer for effektiviteten og likviditeten i markedene. Kurset dekker alle de store aktivaklasser (pengemarkedene, aksjer, valuta og obligasjoner) og omhandler teoretisk og empirisk arbeid for å forstå hvordan markeder faktisk fungerer. Kurset avrundes med fokus på noen aktuelle problemstillinger knyttet til verdipapirhandel og markedsstruktur.

Læringsmål
Tilegnet kunnskap
Studentene skal få en god forståelse av hvordan ulike finansmarkedene fungerer, hvem som er de mest aktive aktørene, og hvordan aktørene bruker ulike finansielle instrumenter. Mer spesifikt skal studentene utvikle sin forståelse med hensyn til følgende emner:

 • Forstå markedet strukturer og deres innvirkning på prisen effektivitet og likviditet
 • Forstå risiko forbundet med handel, og hvordan faktiske handel er gjennomført.
 • Forstå ugunstig utvalg risiko, holder risiko, illikviditet risiko
 • Forstå utfordringer for regulering av markeder

Tilegnede ferdigheter
Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til arbeid som ville innebære verdipapirhandel, porteføljeforvaltning eller for videre studier på området. Mer spesifikt:
 • Vet hvordan å handle ulike finansielle instrumenter
 • Være i stand til å samle inn nødvendig finansiell data
 • Være i stand til å gjøre transaksjonen kostnadsanalyse

Refleksjon
Kurset vil bygge på andre, mer teoretiske kurs, og tar sikte på å gjøre teorien relevant i en praktisk setting. Dette vil sette studenten til å operere i selve finansmarkedene, f.eks i rollen som trader, kapitalforvalter eller analytiker.

Forkunnskaper
BØK 3423 Finans eller tilsvarende.,

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Mishkin, Frederic S. Stanley G. Eakins. 2015. Financial markets and institutions. 8th ed., Global ed. Pearson

Annet:
Lecture notes, cases, additional exercises and examples will be available on the course-website on itslearning. List of papers will be necessary because the books are too non-technical.


Anbefalt litteratur
Bøker:
Harris, Larry. 2002. Trading and exchanges : market microstructure for practitioners. Oxford University Press
Sercu, Piet. 2009. International finance : theory into practice. Princeton University Press


Emneoversikt
 1. Innføring i finansmarkedene: Fisher Modell
 2. Markedsaktørene: regjeringer, bedrifter, fond, kapitalforvaltere, etc.
 3. Likviditet: Sentralbanker og banker
 4. Pengemarkedet
 5. Forholdet mellom første- og annenhåndsmarkedet
 6. Generiske markedsstrukturer (andrehåndsmarkedet)
 7. Markeder: Aksjer, obligasjoner og valutamarkeder
 8. Instrumenter og hvordan de brukes.
 9. Finansielle kriser: GFC; Libor; FX fix, etc.
 10. Problemstillinger og kontroverser i finansmarkedene: algoritmehandel; åpenhet; regulering; fragmentering

Dataverktøy
Regneark (Excel) vil bli brukt for visse praktiske anvendelser og eksempler. Det anbefales at studentene blir kjent med deres bruk. Det vil bli forklart hvordan en bruker Bloomberg terminal for å samle inn og analysere økonomiske data. Handleplattformen OANDA vil bli benyttet for å sette studenter med faktiske handel.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og oppgave-løsninger.

Spesifikk informasjon om noen aspekter av studentevaluering vil bli gitt i klassen. Det er studentens ansvar å innhente denne informasjonen. Vær oppmerksom på at mens oppmøte ikke er obligatorisk, er det elevene ansvar for å innhente informasjon gitt i klassen som ikke følger med på kursets hjemmeside/ItsLearning eller i læreboka. Hjemmesider og/eller ItsLearning er ikke beregnet for studenter som velger å ikke delta i klassen.

Følgende er en indikasjon på tidsbruk:
Aktivitet
Timer
Forelesninger
30
Bloomberg sessions
6
Plenary in-class tutorials where exercises will be explained
6
Preparation for lectures and plenary tutorials
83
Preparation of class work
30
Preparation for the final exam
45
Totalt anbefalt time-bruk
200  Eksamen
  Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e. Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset.

  Den endelige karakteren i kurset vil være basert på følgende komponenter og vekter:
  - To obligatoriske hjemmeoppgaver, som teller 20% hver (40%)
  - 3 timers skriftlig eksamen. (60%)

  Du vil finne detaljert informasjon om poengsystem og de avkuttede poeng med henvisning til bokstavkarakterer på kurset nettstedet på itslearning. Spesifikk informasjon om studentevaluering utover de opplysninger som gis i kursbeskrivelsen vil bli gitt i klassen. Denne informasjonen kan være relevant for krav til semesteroppgaver eller andre innleveringer, og / eller hvor klassedeltakelse kan være ett av flere elementer i den totale vurderingen.


  Eksamenskode(r)
  FIN 35221 - Prosesseksamen, teller 100% av emnekarakteren i FIN 3522 Financial Markets 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Ved kontinuasjon vil det bli lagt til grunn at hele prosessevalueringen gjennomføres på nytt, og at studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Tidligere gjennomførte eksamenskomponenter vil ikke være en del av vurderingen til ny karakter.


  Tilleggsinformasjon