FIN 3522 Financial Markets

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FIN 3522 Financial Markets


Kursansvarlig
Dagfinn Rime

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Finansielle markeder er av stor betydning for et samfunn. Disse markedene eksisterer ikke i et vakuum, men er resultat av interaksjon mellom en rekke aktører innen rammer av institusjoner. Betydningen av finansmarkeder har økt over tid, målt ved omsetning i finansmarkeder og som andel av den totale verdiskapning. Dette, sammen med den globale finanskrisen 2008-2009, har tydeliggjort betydningen av hvordan finansmarkedene faktisk fungerer.

Målet med dette kurset er å gi en grundig innføring i virkemåten til moderne finansmarkeder. Det er mange forskjellige "spillere" aktive i markedene. På den ene siden, selskaper, regjeringer og andre institusjoner bruker finansmarkedene for å skaffe midler (dvs. låne penger) for investeringer. På den annen side, er disse midlene som tilbys av private og institusjonelle investorer (ved å kjøpe verdipapirer utstedt av selskaper, eller sette inn penger med banker, etc.) Banker og andre finansinstitusjoner (f.eks pensjon fond, etc.) fungerer som mellomledd mellom investorer og låntakere.

Mer spesifikt fokuserer kurset på mekanismer for hvordan verdipapirer omsettes i moderne finansmarkedene og virkningene av handelsmekanismer for effektiviteten og likviditeten i markedene. Kurset dekker alle de store aktivaklasser (pengemarkedene, aksjer, valuta og obligasjoner) og omhandler teoretisk og empirisk arbeid for å forstå hvordan markeder faktisk fungerer. Kurset avrundes med fokus på noen aktuelle problemstillinger knyttet til verdipapirhandel og markedsstruktur.

Læringsmål
Tilegnet kunnskap
Studentene skal få en god forståelse av hvordan ulike finansmarkeder fungerer, hvem som er de mest aktive aktørene, og hvordan aktørene bruker ulike finansielle instrumenter. Mer spesifikt skal studentene utvikle sin forståelse med hensyn til følgende emner:

 • Forstå markeders strukturer og deres innvirkning på prisdannelsen og likviditet
 • Forstå risiko forbundet med handel, og hvordan faktiske handel er gjennomført.
 • Forstå ugunstig utvalgsrisiko, illikviditet risiko, etc.
 • Forstå utfordringer for regulering av markeder

Tilegnede ferdigheter
Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til arbeid som ville innebære verdipapirhandel, porteføljeforvaltning eller for videre studier på området. Mer spesifikt:
 • Vite rollen til forskjellige markedsaktører og institusjoner
 • Vite hvordan man handler ulike finansielle instrumenter
 • Være i stand til å samle inn nødvendig finansiell data

Refleksjon
Kurset vil bygge på andre, mer teoretiske kurs, og tar sikte på å gjøre teorien relevant i en praktisk setting. Dette vil sette studenten til å operere i selve finansmarkedene, f.eks i rollen som trader, kapitalforvalter eller analytiker.

Forkunnskaper
BØK 3423 Finans eller tilsvarende.,

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Anthony Saunders / Marcia Millon Cornett. 2015. Financial Markets and Institutions. 6. McGraw-Hill
Bodie, Zvi, Alex Kane, Alan J. Marcus. 2014. Investments. 10. McGraw-Hill


Bokutdrag:
2005. The Fisher model with certainty. World Scientific Publishing. Kap. 1, 1-11. Bok-tittel: The Fisher model and financial markets

Artikler:
Berk, Jonathan B. 2005. Five myths of active portfolio management. Journal of portfolio management. Spring. 27-31
Brunnermeier, Markus. 2009. Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008. Journal of Economic Perspectives. 1. 77-100
Sharpe, William F.. 1991. The Arithmetic of Active Management. Financial Analysts Journal. Jan-Feb. 7-9


Annet:
Lecture notes, cases, additional exercises and examples will be available on the course-website on itslearning. List of papers will be necessary because the books are too non-technical.
Markus K. Brunnermeier, Isabel Schnabel. 2015. Bubbles and Central Banks: Historical PerspectivesAnbefalt litteratur
Bøker:
Harris, Larry. 2002. Trading and exchanges : market microstructure for practitioners. Oxford University Press
Mishkin, Frederic S. Stanley G. Eakins. 2015. Financial markets and institutions. 8th ed., Global ed. Pearson


Emneoversikt
 1. Innføring i finansmarkedene: Grunnleggende prinsipper for finansmarkeder
 2. Det finansielle system
 3. Markedsaktørene: regjeringer, regulerende myndigheter, bedrifter, fond, kapitalforvaltere, banker, sentralbanker, etc.
 4. Intertemporal konsum (Fisher model)
 5. Renter: Likevekt
 6. Finansmarkeder: Instrumenter, primær og sekundær markeder
 7. Delegerte portefølebeslutninger. Aktiv vs. passiv investering
 8. Generiske markedsstrukturer (andrehåndsmarkedet)
 9. Markedspriser/Markedslikviditet
 10. Finansielle kriser.
 11. Problemstillinger og kontroverser i finansmarkedene: algoritmehandel; åpenhet; regulering; fragmentering

Dataverktøy
Regneark (Excel) vil bli brukt for visse praktiske anvendelser og eksempler. Det anbefales at studentene blir kjent med deres bruk. Det vil bli forklart hvordan en bruker Bloomberg terminal for å samle inn og analysere økonomiske data. Handleplattformen OANDA vil bli benyttet for å sette studenter med faktiske handel.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av faktiske hendelser.

Spesifikk informasjon om noen aspekter av studentevaluering vil bli gitt i klassen. Det er studentens ansvar å innhente denne informasjonen. Vær oppmerksom på at mens oppmøte ikke er obligatorisk, er det elevene ansvar for å innhente informasjon gitt i klassen som ikke følger med på kursets hjemmeside/ItsLearning eller i læreboka. Hjemmesider og/eller ItsLearning er ikke beregnet for studenter som velger å ikke delta i klassen.

Følgende er en indikasjon på tidsbruk:
Aktivitet
Timer
Forelesninger
36
Bloomberg sessions
6
Preparation for lectures and plenary tutorials
83
Preparation of class work
30
Preparation for the final exam
45
Totalt anbefalt time-bruk
200  Eksamen
  Prosess-evaluering, endelig karakter i kurset er et resultat av en vurdering av flere eksamenskomponenter i løpet av kurset. Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset.

  Den endelige karakteren i kurset vil være basert på følgende komponenter og vekter:
  - To obligatoriske hjemmeoppgaver, hvor en teller 20% og en teller 10% (totalt 30%)
  - 3 timers skriftlig eksamen. (70%)

  Spesifikk informasjon om studentevaluering utover de opplysninger som gis i kursbeskrivelsen vil bli gitt i klassen.


  Eksamenskode(r)
  FIN 35221 - Prosessevaluering, teller 100% av emnekarakteren i FIN 3522 Financial Markets 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Ved kontinuasjon vil det bli lagt til grunn at hele prosessevalueringen gjennomføres på nytt, og at studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Tidligere gjennomførte eksamenskomponenter vil ikke være en del av vurderingen til ny karakter.


  Tilleggsinformasjon