FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF) - KONTINUASJONSEKSAMEN

FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF) - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
FAK 2629
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen noen år og som har behov for å se næringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utlandet og utenlandske markeder. Kurset utgjør en del av Forsikringsprogrammet til Bachelor of Management

Kunnskapsmål

Studentene skal ha fått oversikt over forsikringsnæringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet. Videre skal studentene ha fått innsikt i internasjonal forsikring gjennom søkelys på sentrale trekk ved det internasjonale forsikringsmarkedet, særskilt Londonmarkedet, og norsk forsikringsnærings plassering i og interaksjon med dette markedet.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne greie ut om næringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet og relatere dette til det daglige arbeidet. Videre skal studentene kunne forklare hovedtrekkene i Londonmarkedet og norsk forsikrings forhold til og interaksjon med det.

Holdningsmål

Studentene skal gjennom kurset få forståelse for og opparbeide en bevisst holdning til at næringen utgjør en del av og påvirker samfunnet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og benytte dette i utøvelsen av sitt arbeid.

Kursets innhold
  •  Offentlig kontroll med forsikringsselskapenes virksomhet
  •  Nyere norsk forsikringshistorie
  •  Sentrale næringspolitiske utfordringer
  •  Forsikringsnæringens omdømme og samfunnsansvar
  •  Forsikring i EU og EØS – utvikling, regulering, forhold til land utenfor EU, særskilt Norge
  •  Det internasjonale forsikringsmarked – overordnet struktur, sentrale problemstillinger

Londonmarkedet – Lovgivning, offentlig kontroll, Lloyd’s, meglere, utenlandske selskaper

Læreprosess og tidsbruk

Deltid.
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium. Det gjennomføres intensivkurs på samlinger (i alt 6 dager 3+3) hvorav siste samling holdes i London. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det forutsettes av søkere har forsikringsfaglige kunnskaper tilsvarende kurset Innføring i forsikring, alternativt kurset Grunnkurs forsikring og engelskkunnskaper som vil gi faglig utbytte av forelseninger holdt på engelsk.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26291
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.
Eksamenskode:FAK 26291
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)Samlinger
Forberedelse til undervisning10Time(r)Forberedelse til samlinger
Selvstudium100Time(r)Arbeid med pensum
Gruppearbeid / oppgaver5Time(r)Aktiviteter på It's learning
Eksamen50Time(r)Eksamen - prosjekt
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:Samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensum
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Aktiviteter på It's learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Eksamen - prosjekt
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Tannæs, Egil; Den Norske forsikringsforening 2001 Forsikring - en bærebjelke: en bok ved Den norske forsikringsforenings 100 års jubileum   Foreningen  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jordet, Thore 2005 Norsk forsikring: utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden      
  2008 NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet   regjeringen.no  
Vanneb, Olav 2014 Norsk og internasjonal forsikring. 1     Artikkelsamling

Anbefalt/Recommended

Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2001 NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning   regjeringen.no  
  2010 NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I — Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen   regjeringen.no  
  2012 NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II — Utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen   regjeringen.no  
  2013 NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger — Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen   regjeringen.no  
  2013 NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III — Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen   regjeringen.no  
    World Insurance   Swiss Re - Leading Global Reinsurer Nyeste versjon
Finans Norge 2015 Finansåret 2015