FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)

FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)

Kurskode: 
FAK 2629
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen noen år og som har behov for å se næringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utlandet og utenlandske markeder. Kurset utgjør en del av Forsikringsprogrammet til Bachelor of Management

Læringsmål: 

Studentene skal ha fått oversikt over forsikringsnæringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet. Videre skal studentene ha fått innsikt i internasjonal forsikring gjennom søkelys på sentrale trekk ved det internasjonale forsikringsmarkedet, særskilt Londonmarkedet, og norsk forsikringsnærings plassering i og interaksjon med dette markedet.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne greie ut om næringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet og relatere dette til det daglige arbeidet. Videre skal studentene kunne forklare hovedtrekkene i Londonmarkedet og norsk forsikrings forhold til og interaksjon med det.

Holdningsmål: 

Studentene skal gjennom kurset få forståelse for og opparbeide en bevisst holdning til at næringen utgjør en del av og påvirker samfunnet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og benytte dette i utøvelsen av sitt arbeid.

Kursets innhold: 
  •  Offentlig kontroll med forsikringsselskapenes virksomhet
  •  Nyere norsk forsikringshistorie
  •  Sentrale næringspolitiske utfordringer
  •  Forsikringsnæringens omdømme og samfunnsansvar
  •  Forsikring i EU og EØS – utvikling, regulering, forhold til land utenfor EU, særskilt Norge
  •  Det internasjonale forsikringsmarked – overordnet struktur, sentrale problemstillinger

Londonmarkedet – Lovgivning, offentlig kontroll, Lloyd’s, meglere, utenlandske selskaper

Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid.
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium. Det gjennomføres intensivkurs på samlinger (i alt 6 dager 3+3) hvorav siste samling holdes i London. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det forutsettes av søkere har forsikringsfaglige kunnskaper tilsvarende kurset Innføring i forsikring, alternativt kurset Grunnkurs forsikring og engelskkunnskaper som vil gi faglig utbytte av forelseninger holdt på engelsk.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26291
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.
Eksamenskode:FAK 26291
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)Samlinger
Forberedelse til undervisning10Time(r)Forberedelse til samlinger
Selvstudium100Time(r)Arbeid med pensum
Gruppearbeid / oppgaver5Time(r)Aktiviteter på It's learning
Eksamen50Time(r)Eksamen - prosjekt
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:Samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensum
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Aktiviteter på It's learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Eksamen - prosjekt
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.