FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)

Kursansvarlig
Ørnulf Daler, Kristian Trosdahl

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7.5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen noen år og som har behov for å se næringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utlandet og utenlandske markeder. Kurset utgjør en del av Forsikringsprogrammet til Bachelor of Management


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal ha fått oversikt over forsikringsnæringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet. Videre skal studentene ha fått innsikt i internasjonal forsikring gjennom søkelys på sentrale trekk ved det internasjonale forsikringsmarkedet, særskilt Londonmarkedet, og norsk forsikringsnærings plassering i og interaksjon med dette markedet.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne greie ut om næringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet og relatere dette til det daglige arbeidet. Videre skal studentene kunne forklare hovedtrekkene i Londonmarkedet og norsk forsikrings forhold til og interaksjon med det.

Holdningsmål
Studentene skal gjennom kurset få forståelse for og opparbeide en bevisst holdning til at næringen utgjør en del av og påvirker samfunnet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og benytte dette i utøvelsen av sitt arbeid.


Forkunnskaper
Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det forutsettes av søkere har forsikringsfaglige kunnskaper tilsvarende Grunnkurs forsikring og engelskkunnskaper tilsvarende kurset English for the life/non-life insurance market.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Tannæs, Egil, red. 2001. Forsikring - en bærebjelke. Den norske Forsikringsforening

Artikler:
Thore S. Jordet. 2005. Norsk forsikring - Strukturendringer og utvikling i etterkrigstiden. Nordisk forsikringstidsskrift. nr. 1. 0348-6516. 64-76

Artikkelsamling:
Olav Vanneb m.fl.. 2012. Norsk og internasjonal forsikring. 1

Annet:
2004. NOU 2004:1 Modernisert folketrygd
NOU 2008:20 Om skadeforsikringsselskapenes virksomhetAnbefalt litteratur

Annet:
1998. NOU 1998:1 Utkast til lov om foretakspensjon
1999. NOU 1999:32 Utkast til lov om innskuddspensjon
2001. NOU 2001:24 Ny livsforsikringslovgivning
2012. Finansåret 2012 - Finansnæringens Fellesorganisasjon
NOU 1999:32 Utkast til lov om innskuddspensjon
Sigma: World Insurance, nyeste versjonEmneoversikt
· Offentlig kontroll med forsikringsselskapenes virksomhet
· Nyere norsk forsikringshistorie
· Sentrale næringspolitiske utfordringer
· Forsikringsnæringens omdømme og samfunnsansvar
· Forsikring i EU og EØS – utvikling, regulering, forhold til land utenfor EU, særskilt Norge
· Det internasjonale forsikringsmarked – overordnet struktur, sentrale problemstillinger
Londonmarkedet – Lovgivning, offentlig kontroll, Lloyd’s, meglere, utenlandske selskaper


Dataverktøy
Studentene må ha tilgang til internett i det kurset vil bli gjennomført som nettkurs (itslearning)

Læreprosess og tidsbruk
Deltid.
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium. Det gjennomføres intensivkurs på samlinger (i alt 6 dager 2+4) hvorav siste samling holdes i London. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.


Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Tidsforbruk
Samlinger
35 timer
Forberedelse til samlinger
10 timer
Eksamen - prosjekt
50 timer
Arbeid med pensum
100 timer
Aktiviteter på It's learning
5 timer
Totalt
200 timer


  Eksamen
  Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26291 - Prosjektoppgave, teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring, 7,5 studiepong.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt inkl. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studentportalen på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studentportal


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon