FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)


Kursansvarlig
Ørnulf Daler

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen noen år og som har behov for å se næringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utlandet og utenlandske markeder. Kurset utgjør en del av Forsikringsprogrammet til Bachelor of Management


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal ha fått oversikt over forsikringsnæringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet. Videre skal studentene ha fått innsikt i internasjonal forsikring gjennom søkelys på sentrale trekk ved det internasjonale forsikringsmarkedet, særskilt Londonmarkedet, og norsk forsikringsnærings plassering i og interaksjon med dette markedet.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne greie ut om næringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng i det norske samfunnet og relatere dette til det daglige arbeidet. Videre skal studentene kunne forklare hovedtrekkene i Londonmarkedet og norsk forsikrings forhold til og interaksjon med det.

Holdningsmål
Studentene skal gjennom kurset få forståelse for og opparbeide en bevisst holdning til at næringen utgjør en del av og påvirker samfunnet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og benytte dette i utøvelsen av sitt arbeid.


Forkunnskaper
Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det forutsettes av søkere har forsikringsfaglige kunnskaper tilsvarende kurset Innføring i forsikring, alternativt kurset Grunnkurs forsikring og engelskkunnskaper som vil gi faglig utbytte av forelseninger holdt på engelsk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Tannæs, Egil, red. 2001. Forsikring - en bærebjelke : en bok ved Den norske forsikringsforenings 100 års jubileum. Den norske Forsikringsforening

Artikler:
Jordet, Thore S. 2005. Norsk forsikring - Strukturendringer og utvikling i etterkrigstiden. Nordisk forsikringstidsskrift. nr. 1. 64-76

Artikkelsamling:
Olav Vanneb m.fl.. 2014. Norsk og internasjonal forsikring. 1

Annet:
NOU 2008:20 Om skadeforsikringsselskapenes virksomhet


Anbefalt litteratur

Annet:
2001. NOU 2001:24 Ny livsforsikringslovgivning
2015. Finansåret 2015 - Finans Norge
NOU 2010:6 Banklovkommisjonens utredning nr 23. Pensjonslovene og Folketrygdreformen I.
NOU 2012:13 Banklovkommisjonens utredning nr 26. Pensjonslovene og Folketrygdreformen II.
NOU 2013:12 Banklovkommisjonens utredning nr. 28. Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.
NOU 2013:3 Banklovkommisjonens utredning nr. 27. Pensjonslovene og Folketrygdreformen III.
Sigma: World Insurance, nyeste versjonEmneoversikt
· Offentlig kontroll med forsikringsselskapenes virksomhet
· Nyere norsk forsikringshistorie
· Sentrale næringspolitiske utfordringer
· Forsikringsnæringens omdømme og samfunnsansvar
· Forsikring i EU og EØS – utvikling, regulering, forhold til land utenfor EU, særskilt Norge
· Det internasjonale forsikringsmarked – overordnet struktur, sentrale problemstillinger
Londonmarkedet – Lovgivning, offentlig kontroll, Lloyd’s, meglere, utenlandske selskaper


Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Deltid.
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium. Det gjennomføres intensivkurs på samlinger (i alt 6 dager 3+3) hvorav siste samling holdes i London. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.


Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Tidsforbruk
Samlinger
35 timer
Forberedelse til samlinger
10 timer
Eksamen - prosjekt
50 timer
Arbeid med pensum
100 timer
Aktiviteter på It's learning
5 timer
Totalt
200 timer


  Eksamen
  Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26291 - Prosjektoppgave, teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring, 7,5 studiepong.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studentportalen på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studentportal


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon