FAK 2625 Motorvognforsikring

FAK 2625 Motorvognforsikring

Kurskode: 
FAK 2625
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en bred innføring i emnet motorvognforsikring. Obligatorisk for de som skal autoriseres som skadebehandlere innen motorvogn og forsikringsrådgivere på ting privat.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter kurset ha tilegnet seg vesentlige kunnskaper om forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til motorvognforsikring.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne gi veiledning i de fleste spørsmål vedrørende forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til salg og skadeoppgjør innen motorvognforsikring.

Holdningsmål

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold

Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen

 • Bestemmelser i Forsikringsavtaleloven om inngåelse av avtale, fastsettelse av premie og skadeoppgjør. Opplysningsplikt, forsikringsbevis, begrensninger, foreldelse/oppsigelse, nemndbehandling, nemnder, svik.

Vilkår for motorvognforsikring

 • Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter og hvor den gjelder.
 • Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, begrensninger, spesielle forsikringsformer og dekninger tilknyttet disse.
 • Vilkårenes bestemmelser om skadeoppgjøret.

Bilansvaret

 • Bilansvarslovens virkefelt og erstatningsordning.
 • Bilansvarslovens bestemmelse om bilansvarets omfang.
 • Sentrale bestemmelser om begrensninger knyttet til skadelidte/skadeobjekt og for ansvar for skade forvoldt av ukjent eller uforsikret motorvogn.
 • Bilansvarets bestemmelser om skadelidtes medvirkning og reglene om sammenstøt.

Tariffering og risikofaktorer for motorvognforsikring

 • Sentrale tarifferingsprinsipper, herunder tariffdistrikter, kjørelengde, lav alder – høy risiko.
 • Risikofaktorer tilknyttet ansvars- og vognskadeforsikring.
 • Premieberegning.
 • Bonussystemet, herunder opparbeiding og nedrykk av bonus, overføring av bonus og beregning av bonustap.

Skadeforebygging

 • Skadeforebyggende filosofi
 • Trafikksikkerhet

Fritidsbåtforsikring

 • Oppbygging av vilkår og tariff.
 • Sentrale vilkårsbestemmelser
Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 4 innsendingsoppgaver. Det oppfordres til å levere disse.  Det gjennomføres intensivundervisning på 3 samlingsdager.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Grunnleggende kurs i generell forsikringskunnskap samt i jus. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning21Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 3 dager
Innlevering(er)19Time(r)4 innsendingsoppgaver
Selvstudium156Time(r)Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:21 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 3 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:19 Time(r)
Kommentar:4 innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:156 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bakke, Jan; Haugen, Einar; Haukeland, Nils; Hefre, Tor-Eilif cop. 2012 Grunnleggende skadebehandling 6. utg BI Forsikring Utdrag fra boka: kapitlene 1,3, 7 og 8
Borgen, Ole Jacob; Sanders, Wenche; Bø, Nils-Petter; Hefre, Tor-Eilif cop. 2009 Fritidsbåtforsikring 3. utg BI Forsikring  
Plogvoll, Stein; Sollie, Harald; Andresen, Ole 2013 Motorvognforsikring 5. utg BI Forsikring  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Trosdahl, Kristian 2012 Skadeforebygging: artikkelsamling 12. utg BI Forsikring Utdrag fra boka, kap. 1 og 6. Resten av boka som kursorisk pensum for autorisasjonskandidater.
    Lover, forskrifter og utdelt materiell