FAK 2625 Motorvognforsikring

FAK 2625 Motorvognforsikring

Kurskode: 
FAK 2625
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset gir en bred innføring i emnet motorvognforsikring. Obligatorisk for de som skal autoriseres som skadebehandlere innen motorvogn og forsikringsrådgivere på ting privat.

Læringsmål: 

Studentene skal etter kurset ha tilegnet seg vesentlige kunnskaper om forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til motorvognforsikring.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne gi veiledning i de fleste spørsmål vedrørende forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til salg og skadeoppgjør innen motorvognforsikring.

Holdningsmål: 

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold: 

Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen

 • Bestemmelser i Forsikringsavtaleloven om inngåelse av avtale, fastsettelse av premie og skadeoppgjør. Opplysningsplikt, forsikringsbevis, begrensninger, foreldelse/oppsigelse, nemndbehandling, nemnder, svik.

Vilkår for motorvognforsikring

 • Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter og hvor den gjelder.
 • Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, begrensninger, spesielle forsikringsformer og dekninger tilknyttet disse.
 • Vilkårenes bestemmelser om skadeoppgjøret.

Bilansvaret

 • Bilansvarslovens virkefelt og erstatningsordning.
 • Bilansvarslovens bestemmelse om bilansvarets omfang.
 • Sentrale bestemmelser om begrensninger knyttet til skadelidte/skadeobjekt og for ansvar for skade forvoldt av ukjent eller uforsikret motorvogn.
 • Bilansvarets bestemmelser om skadelidtes medvirkning og reglene om sammenstøt.

Tariffering og risikofaktorer for motorvognforsikring

 • Sentrale tarifferingsprinsipper, herunder tariffdistrikter, kjørelengde, lav alder – høy risiko.
 • Risikofaktorer tilknyttet ansvars- og vognskadeforsikring.
 • Premieberegning.
 • Bonussystemet, herunder opparbeiding og nedrykk av bonus, overføring av bonus og beregning av bonustap.

Skadeforebygging

 • Skadeforebyggende filosofi
 • Trafikksikkerhet

Fritidsbåtforsikring

 • Oppbygging av vilkår og tariff.
 • Sentrale vilkårsbestemmelser
Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 4 innsendingsoppgaver. Det oppfordres til å levere disse.  Det gjennomføres intensivundervisning på 3 samlingsdager.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Grunnleggende kurs i generell forsikringskunnskap samt i jus. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning21Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 3 dager
Innlevering(er)19Time(r)4 innsendingsoppgaver
Selvstudium156Time(r)Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:21 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 3 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:19 Time(r)
Kommentar:4 innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:156 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.