FAK 2625 Motorvognforsikring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

FAK 2625 Motorvognforsikring


Kursansvarlig
Kjell Smedsrud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Kurset gir en bred innføring i emnet motorvognforsikring. Obligatorisk for de som skal autoriseres som skadebehandlere innen motorvogn og forsikringsrådgivere på ting privat.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal etter kurset ha tilegnet seg vesentlige kunnskaper om forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til motorvognforsikring.


Ferdighetsmål
Studentene skal kunne gi veiledning i de fleste spørsmål vedrørende forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til salg og skadeoppgjør innen motorvognforsikring.

Holdningsmål
Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Grunnleggende kurs i generell forsikringskunnskap samt i jus. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bakke, Jan. 2012. Grunnleggende skadebehandling. 6. utg. BI Forsikring. 70 sider/ Utdrag fra boka: kapitlene 1,3, 7 og 8
Borgen, Ole Jacob ... [et. al]. 2009. Fritidsbåtforsikring. 3. utg. BI Forsikring. 83
Sollie, Harald og Andresen, Ole, m.fl. 2013. Motorvognforsikring. 5. utg. BI Forsikring. 334 s. Boken er revidert av Stein Plogvoll, Gjensidige forsikring


Artikkelsamling:
Trosdahl, Kristian, red.. 2010. Skadeforebygging - Artikkelsamling. 10. BI Forsikring. 32/ Utdrag fra boka, kap. 1 og 6

Annet:
Lover, forskrifter og utdelt materiell.


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen

 • Bestemmelser i Forsikringsavtaleloven om inngåelse av avtale, fastsettelse av premie og skadeoppgjør. Opplysningsplikt, forsikringsbevis, begrensninger, foreldelse/oppsigelse, nemndbehandling, nemnder, svik.

Vilkår for motorvognforsikring
 • Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter og hvor den gjelder.
 • Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, begrensninger, spesielle forsikringsformer og dekninger tilknyttet disse.
 • Vilkårenes bestemmelser om skadeoppgjøret.

Bilansvaret
 • Bilansvarslovens virkefelt og erstatningsordning.
 • Bilansvarslovens bestemmelse om bilansvarets omfang.
 • Sentrale bestemmelser om begrensninger knyttet til skadelidte/skadeobjekt og for ansvar for skade forvoldt av ukjent eller uforsikret motorvogn.
 • Bilansvarets bestemmelser om skadelidtes medvirkning og reglene om sammenstøt.

Tariffering og risikofaktorer for motorvognforsikring
 • Sentrale tarifferingsprinsipper, herunder tariffdistrikter, kjørelengde, lav alder – høy risiko.
 • Risikofaktorer tilknyttet ansvars- og vognskadeforsikring.
 • Premieberegning.
 • Bonussystemet, herunder opparbeiding og nedrykk av bonus, overføring av bonus og beregning av bonustap.
Skadeforebygging
 • Skadeforebyggende filosofi
 • Trafikksikkerhet

Fritidsbåtforsikring
 • Oppbygging av vilkår og tariff.
 • Sentrale vilkårsbestemmelser

Dataverktøy
Tilgang til internett

Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og 4 innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 3 samlingsdager.


Anbefalt tidsforbruk:

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 3 dager
21
4 innsendingsoppgaver
19
Arbeid med pensumstoff og oppgaver
156
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26251 - Skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2625 Motorvognforsikring, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon