ELE 3733 Oppstart av bedrift

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3733 Oppstart av bedrift


Kursansvarlig
Tor Haugnes

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette er et praksiskurs hvor studentene får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap og det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside til registrering, oppstart og ordinær drift
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis

Ferdighetsmål
 • Evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • Designe, gjennomføre og reflektere over en bedrifts organiseringsprosess
 • Reflektere over måloppnåelse (omsetningskrav)

Holdningsmål
Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer.

Forkunnskaper
Kjennskap til forretningsplansarbeid er en fordel, men ikke obligatorisk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Read, Stuart ... [et al.]. 2017. Effectual entrepreneurship. 2nd ed. Routledge

Anbefalt litteratur
Bøker:
Osterwalder, Alexander and Yves Pigneur. 2010. Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley. bok og app. Mer informasjon: www.businessmodelgeneration.com

Emneoversikt
• Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
• Entreprenørskapsteori
• Valg av selskapsform, registering
• Organisering og styring
• Nettverk og allianser
• Produkt/tjeneste
• Markedsføring, salg og distribusjon
• Finansiering og budsjettering
• Forretningsplan og pitching
• Exit eller videre vekst?

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse og deling. Det blir ført liste over oppmøte. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal gruppevis presentere forretningsideene og øve foran klassen i presentasjonsteknikk og innsalg. Det anbefales deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

I kurset benyttes digitale innleveringer som en del av arbeids- og evalueringsformen. Innleveringene gjøres individuelt, bortsett fra forretningsplanen og en gruppevis teorioppgave som leveres bedriftsvis.

Den elektroniske mappen skal bestå av følgende innleveringer:
 • Forretningsplan (12 sider)
 • Essay, teorioppgave og drøfting (3 sider)
 • Dokumentasjon på oppnådd omsetningskrav eller intervju og refleksjon (2 sider)
 • Essay med refleksjon over læring av egen bedriftsetablering (2 sider)
 • skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift
 • skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi

I tillegg til innleveringene evalueres studentene muntlig på:
Muntlig presentasjon/eksamen (individuelt eller i grupper på inntil 5 studenter) ca en uke etter innlevering.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger og veiledede seminarer
36
Pensum/skriftlige oppgaver
82
Arbeid med egen bedrift
82
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:

  Del 1 - Mappe, teller 70% av karakteren
  Nøyaktige tidspunkter for innleveringene oppgis ved kursstart.

  Del 2 - Muntlig presentasjon og deltakelse i timene teller 30% av karakteren

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter. Tid for de enkelte innleveringene oppgis ved kursstart.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37331 - Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3733 Oppstart av bedrift, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

  Tilleggsinformasjon