ELE 3733 Oppstart av bedrift

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3733 Oppstart av bedrift


Kursansvarlig
Tor Haugnes

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset ser en på hvordan en bedrift må utformes og operativt settes sammen for å gjøre det som forretningskonseptet beskriver. Kurset tar utgangspunkt i ressurs- og nettverksteori som analytisk rammeverk. Videre gjennomgås hvordan en organiserer funksjoner i en bedrift for å løse bedriftens oppgaver. Det fokuseres på bedriftens styringsstruktur, og spesielt på funksjoner knyttet til produkt/tjenesteutvikling, marked/salg og finaniering og økonomistyring. Videre vil studentene få kunnskap om nettverksorganisering og strategiske allianser. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egne bedrifter, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • entreprenørskapsteori
 • veien fra forretningside til drift
 • en bedrifts styringssystemer
 • nettverksutvikling

Ferdighetsmål
 • evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • designe, gjennomføre og reflektere over en bedriftsorganiseringsprosess

Holdningsmål
Studentene skal oppnå evne til kritisk og kreativ refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan organisasjoner og bransjer organiseres, og hvordan de kan organiseres annerledes for å styrke deres bidrag til ulike interessenter. Videre skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvordan ivareta hensyn til miljø, personale og andre interessenter i organisering av nye virksomheter.

Forkunnskaper
Kjennskap til forretningsplansplanarbeid er en fordel, men ikke obligatorisk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Read, Stuart ... [et al.]. 2011. Effectual entrepreneurship. Routledge

Anbefalt litteratur
Bøker:
Osterwalder, Alexander and Yves Pigneur. 2010. Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley. bok og app. Mer informasjon: www.businessmodelgeneration.com

Emneoversikt
 • Oppstartsprosessen
 • Entreprenøren
 • Entreprenørskapsteori
 • Selskapsorganisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Forretningsplan og pitching

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med seminarer og forelesninger. Det forventes aktiv klassedeltakelse. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal holde 2 bedrifts- og pensumrelaterte presentasjoner (pitcher) i løpet av semesteret. Det vil bli mulig å delta i konkurransen om å komme med til NM i Studentbedrift arrangert av UE.

I kurset benyttes elektroniske mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Innleveringene gjøres individuelt.

Den elektroniske mappen skal bestå av følgende innleveringer:
 • forretningsplan
 • essay om bedriftsetablering/læring av egen bedriftsetablering (5-8 sider)
 • skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift
 • skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi

I tillegg til mappen evalueres studentene muntlig på 2 presentasjoner (pitcher) i løpet av semesteret.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger og veiledede seminarer
36
Pensum/skriftlige oppgaver
82
Arbeid med egen bedrift
82
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:

  Del 1 - Mappe, teller 70% av karakteren
  Mappen bygges opp elektronisk i løpet av semesteret. For spesifisering av innhold i mappen; se punktet Læreprosess og tidsbruk. Nøyaktige tidspunkter for mappeoppgaver oppgis ved kursstart. Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning skrives ut i 3 eksemplarer og leveres for sensur av hver student.

  Del 2 - Muntlige presentasjoner (2 stk), teller 30% av karakteren.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37331 - Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3733 Oppstart av bedrift, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

  Tilleggsinformasjon