ELE 3733 Organisering av ny virksomhet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3733 Organisering av ny virksomhet


Kursansvarlig
Benedicte Brøgger

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset ser en på hvordan en bedrift må utformes og operativt settes sammen for å gjøre det som forretningskonseptet beskriver. Kurset tar utgangspunkt i ressurs- og nettverksteori som analytisk rammeverk. Videre gjennomgås hvordan en organiserer funksjoner i en bedrift for å løse bedriftens oppgaver. Det fokuseres på bedriftens styringsstruktur, og spesielt på funksjoner knyttet til produkt/tjenesteutvikling, marked/salg og finaniering og økonomistyring. Videre vil studentene få kunnskap om nettverksorganisering og strategiske allianser. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egne bedrifter, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • ressurbasert entreprenørskapsteori
 • forretningsideer og forretningsplaner
 • en bedrifts operative funksjoner
 • sammenhengen mellom strategi og drift
 • sammenheng mellom selskapsform, produkt, marked og finansiering, med spesiell vekt på norske forhold
 • ressursbasert nettverksutvikling

Ferdighetsmål
 • ha skrevet, brukt og prsentert en forretningsplan
 • efaring med selskapsregistrering
 • samarbeids- og nettverksarbeidsferdigheter for å nå en bedrifts mål
 • designe, gjennomføre og reflektere over en bedriftsorganiseringsprosess

Holdningsmål
Studentene skal oppnå evne til kritisk og kreativ refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan organisasjoner og bransjer organiseres, og hvordan de kan organiseres annerledes for å styrke deres bidrag til ulike interessenter. Videre skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvordan ivareta hensyn til miljø, personale og andre interessenter i organisering av nye virksomheter.

Forkunnskaper
Kjennskap til forretningsplansplanarbeid er en fordel, men ikke obligatorisk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Byrd, Mary Jane. 2013. Small business management : an entrepreneur's guidebook. 7th ed. McGraw-Hill

Annet:
Benedicte Brøgger. 2013. Kompendium til ELE 3733 Oranisering av ny virksomhet. BI Forlag.
Kompendiet vil bestå av følgende bøker/kapitler
Conway, S. and O. Jones. 2012. Entrepreneurial networks. In: Carter, S. and D. Jones-Evans, red. : Enterprise and small business : principles, practice and policy. 3rd ed. Pearson. Side: 338-361
Penrose, Edith. 2009. The theory of the growth of the firm. 4th ed. Oxford University Press. Kap II. The firm in theory. Kap. III The productive opportunity of the firm and the 'entrepreneur'. Side 8-38
Wickham, Philip A. 2006. Strategic entrepreneurship.. 4th ed. FT Prentice Hall. Kapittel 11. The nature of business opportunity. Kapittel 12. Resources in the entrepreneurial venture. Side 235-272.Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Kreativitet og ideutvikling
 • Hensikt med og bruk av forretningsplaner, lage en plan
 • Organisering av en styringsstruktur 1: vedtekter, roller, ansvar
 • Organisering av en styringsstruktur 2: beslutnings- og informasjonsprosesser
 • Valg av selskapsform og registrering, forretningsstrategi
 • Arbeid med bedriftens oppgaver ihht. plan og ansvarsfordeling
 • Pitching - innhold og fremføring
 • Exit og avvikling

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med seminarer og forelesninger. Det forventes aktiv klassedeltakelse. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal holde 2 bedrifts- og pensumrelaterte presentasjoner (pitcher) i løpet av semesteret. Det vil bli mulig å delta i konkurransen om å komme med til NM i Studentbedrift arrangert av UE.

I kurset benyttes elektroniske mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Innleveringene gjøres individuelt.

Den elektroniske mappen skal bestå av følgende innleveringer:
 • skisse til forretningsplan
 • essay om bedriftsetablering/læring av egen bedriftsetablering (5-8 sider)
 • skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift
 • skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi

I tillegg til mappen evalueres studentene muntlig på presentasjoner / pitch.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger og veiledede seminarer
30
Pensum
36
Skrifltige oppgaver
36
Its' learning quizzer og øvelser
6
Arbeid med egen bedrift
92
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:

  Del 1 - Mappe, teller 70% av karakteren
  Mappen bygges opp elektronisk i løpet av semesteret. For spesifisering av innhold i mappen; se punktet Læreprosess og tidsbruk. Nøyaktige tidspunkter for mappeoppgaver oppgis ved kursstart. Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning skrives ut i 3 eksemplarer og leveres for sensur av hver student.

  Del 2 - Muntlige presentasjoner (2 stk), teller 30% av karakteren.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37331 - Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3733 Organisering av ny virksomhet, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

  Tilleggsinformasjon