ELE 3714 Personalledelse

ELE 3714 Personalledelse

Kurskode: 
ELE 3714
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cathrine Filstad
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Våre ansatte er vår viktigste ressurs,” er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges det for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for godt arbeidsmiljø, god personal- og rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
 • Ha fått kunnskap om hvilke HR-aktiviteter som er positivt relatert til organisatorisk effektivitet, og hvordan planlegge, utforme og implementere slike HR–aktiviteter
 • Ha kunnskap om relevante lov- , avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Være mer bevisst sin egen rolle som personalleder/og/eller HR-ansvarlig og hvordan HR-ledelse best kan påvirke organisatoriske resultater.
 • Kunne ta i bruk viktige prinsipper og oppgaver som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse
Holdningsmål
 • Se verdien i å kunne videreutvikle seg som HR-leder og/eller som ansvarlig for HR-alktiviteter i en organisasjon
 • Se potensialet i å se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.
Kursets innhold
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, case- og gruppearbeid samt plenumsdiskusjoner.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Annet i klasserom6Time(r)Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
Forberedelse til undervisning48Time(r)
Selvstudium105Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:105 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Einarsen; Ståle Skogstad; Anders 2011 Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer 2. utg Fagbokforl Kapittel 6,7,9,10,11,12,14,16,17,18
Storeng, Nils H.; Lund, Arve Due; Beck, Tom Henrik 2015 Arbeidsrett 9. utg Cappelen Damm akademisk Alternativt kan 8. utgave fra 2012 benyttes.
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Kvalnes, Øyvind cop. 2012 Etikk og samfunnsansvar Etikk og samfunnsansvar   Universitetsforl Kap 3,4 og 5. (23-41) - Publiseres på Itslearning.
Mikkelsen, Aslaug; Laudal, Thomas 2014 Strategisk HRM: 1: Ledelse, organisasjon, strategi og regulering Strategisk HRM: 1: Ledelse, organisasjon, strategi og regulering   Cappelen Damm akademisk Kap 2 (87-105) - Publiseres på Itslearning.