ELE 3714 Personalledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3714 Personalledelse


Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Våre ansatte er vår viktigste ressurs” er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for det gode arbeidsmiljø, personalpolitikk, rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversit over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
 • Ha opparbeidet kunnskap om ulike ledelsesverktøy i personalledelse
 • Ha kunnskap om relevante lov- , avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Være mer bevisst sin egen atferd som personalleder
 • Ta i bruk verktøy som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse

Holdningsmål
 • Se verdien i å kunne videreutvikle seg som leder
 • Se potensialet i å utnytte styrker og se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.

Forkunnskaper
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Einarsen, Ståle og Anders Skogstad, red. 2011. Det gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer. 2. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 6,9,10,11,12,14,16,17
Kuvaas, Bård og Anders Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget
Storeng, Nils H., Tom Henrik Beck og Arve Due Lund. 2012. Arbeidsrett. 8. utg. Cappelen Damm akademisk


Annet:
Bokkapitler fra følgende bøker:. Publiseres på It's Learning.
Frode Nyeng. 2002. Etikk og økonomi - en innføring. Abstrakt Forlag
- Kapittel 22: Næringslivsetikk - ettertankens kontra følsomhetens etikk, 299-308.
Grimsø, R.E. 2005. Personaladministrasjon. Teori og praksis. 4.utg. Gyldendal
- Personaladministrasjon - fortid og fremtid (ss 30-39).
- Organisasjon, administrasjon og personaladministrasjon (ss17-27)Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse

Dataverktøy
Dataverktøy vil ikke bli benyttet i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 45 kurstimer undervisning, der plenumsundervisning, case- og gruppearbeid, samt plenumsdiskusjoner inngår.

Studentenes tidsbruk på kurset illustreres i følgende tabell:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
9
Forberedelse til forelesningene
45
Selvstudium og kollokvier
105
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk Nettstudier:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
8
Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner på It'slearning
9
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
63
Forberedelse til forelesningene
10
Selvstudium og kollokvier
105
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37141, Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3714, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Til eksamen er kun følgende bok tillatt som hjelpemiddel:

  Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. 2012. Arbeidsrett. 8. utg. Cappelen Akademisk Forlag. (Alternativt kan 7. utgave fra 2009 benyttes).

  Vær oppmerksom på bestemmelser om henvisninger og notater i tekst som er tillatt som hjelpemiddel til eksamen. Følg link til @BI - https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Henvisninger-og-notater.aspx.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon