ELE 3714 Personalledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3714 Personalledelse


Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Våre ansatte er vår viktigste ressurs” er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for det gode arbeidsmiljø, personalpolitikk, rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
 • Ha fått kunnskap om hvilke HR-aktiviteter som er positivt relatert til organisatorisk effektivitet, og hvordan planlegge, utforme og implementere slike HR–aktiviteter
 • Ha kunnskap om relevante lov- , avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Være mer bevisst sin egen rolle som personalleder/og/eller HR-ansvarlig og hvordan HR-ledelse best kan påvirke organisatoriske resultater.
 • Kunne ta i bruk viktige prinsipper og oppgaver som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse

Holdningsmål
 • Se verdien i å kunne videreutvikle seg som HR-leder og/eller som ansvarlig for HR-alktiviteter i en organisasjon
 • Se potensialet i å se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.

Forkunnskaper
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Einarsen, Ståle og Anders Skogstad, red. 2011. Det gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer. 2. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 6,7,9,10,11,12,14,16,17,18
Kuvaas, Bård og Anders Dysvik. 2016. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 3. utg. Fagbokforlaget
Storeng, Nils H., Beck, Due Lund. 2017. Arbeidsrett. 10. utg. Cappelen Damm akademisk. (Alternativt kan 9. utgave fra 2015 benyttes)


Bokutdrag:
Mikkelsen og Laudal (red). 2014. Strategisk HRM1. Cappelen Damm Akademisk. Kap 2 (87-105) - Publiseres på Itslearning
Øyvind Kvalnes. 2012. Etikk og Samfunnsansvar. Universitetsforlaget. Kap 3,4 og 5. (23-41) - Publiseres på Itslearning


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse

Dataverktøy
Dataverktøy vil ikke bli benyttet i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med en kombinajosn av forelesninger, case- og gruppearbeid samt plenumsdiskusjoner.

Studentenes tidsbruk på kurset illustreres i følgende tabell:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
6
Forberedelse til forelesningene
45
Selvstudium og kollokvier
105
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ELE 37141, Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3714, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Til eksamen er kun følgende bok tillatt som hjelpemiddel:

Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. 2015. Arbeidsrett. 9. utg. Cappelen Akademisk Forlag. (Alternativt kan 8. utgave fra 2012 benyttes).

Informasjon om bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen ligger på studentportalen @BI under eksamensinformasjon. Legg særlig merke til bestemmelser om henvisninger og notater i tekst. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Tilleggsinformasjon